ARTROPLASTİ KONGRESİ 10 YAŞINA GİRDİ

Kal­ça Diz Art­rop­las­ti Derneği’nin 30 Mart‑2 Nisan tarih­le­ri ara­sın­da Antal­ya Glo­ria Kong­re Merkezi’nde düzen­le­ye­ce­ği 10. Ulu­sal Art­rop­las­ti Kong­re­si­’n­de ​“iyi art­rop­las­ti cer­ra­hı” olma yolun­da iler­le­mek iste­yen­ler için doyu­ru­cu bir prog­ram hazır­lan­dı. Katı­lım­cı­la­rın ola­bil­di­ğin­ce inte­rak­tif, sami­mi bir ortam­da tec­rü­be­li duayen­ler­le bir­lik­te cer­ra­hi tek­nik­le­ri­ni geliş­ti­re­bi­le­cek­le­ri, püf nok­ta­la­rı öğre­ne­bi­le­cek­le­ri ve de komp­li­ke vaka­la­rın nasıl çözü­le­bil­di­ği­ni göre­bi­le­cek­le­ri top­lan­tı­nın 11’incisi 2019 yılın­da gerçekleştirilecek.

Daha Fazla

Romatoloji Kongresi Antalya’da düzenlenecek

Ulus­la­ra­ra­sı Katı­lım­lı Türk Roma­to­lo­ji Kongresi2017, Tür­ki­ye Roma­tiz­ma Araş­tır­ma ve Savaş Der­ne­ği, İst­­­anb­­­ul-Tra­k­­­ya Şube­si tara­fın­dan 2226 Mart tarih­le­ri ara­sın­da Reg­num Car­ya Otel, Antalya’da düzen­le­necek. Ulu­sal kong­re­ler için­de en önde gelen orga­ni­zas­yon­lar­dan biri olan ulu­sal kong­re, bilim­sel yeni­lik­le­re, pra­tik kli­nik yak­la­şım­la­ra yer veri­len, konu­sun­da uzman yer­li ve yaban­cı konuş­ma­cı­la­rın yer aldı­ğı, tüm mes­lek­taş­la­rın yarar­la­na­ca­ğı bir prog­ra­ma sahip.

Daha Fazla

İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Günü’nde endokrinoloji kursu yapılacak

İst­anb­ul Tıp Fakül­te­si, İç Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı tara­fın­dan uzun yıl­lar­dır düzen­le­nen ​“Gele­nek­sel İç Has­ta­lık­la­rı Gün­le­ri – İnt­er­akt­if Gün­cel­leş­tir­me” kong­re­le­ri zaman için­de bir kla­sik hali­ni aldı. İç has­ta­lık­la­rı uzman­la­rı ve asis­tan­la­rı tara­fın­dan sabır­sız­lık­la bek­le­nen bir son­ra­ki ​“Gele­nek­sel İç Has­ta­lık­la­rı Gün­le­ri – İnt­er­akt­if Gün­cel­leş­tir­me” kong­re­si, 1619 Mart tarih­le­ri ara­sın­da NG Sapan­ca Otel’de yapı­la­cak. Diğer yıl­lar­dan fark­lı ola­rak, 2017 kong­re­si bir gün daha uza­tıl­dı. İkinci bir yeni­lik ola­rak, yarım gün­lük bir ​“Endok­ri­no­lo­ji Kur­su”, top­lan­tı prog­ra­ma alın­dı. Bilim­sel prog­ram, iç has­ta­lık­la­rı pra­ti­ğin­de en çok rast­la­nan sorun­la­ra odak­la­na­cak şekil­de oluş­tu­rul­du. ​“İnt­er­akt­if” ve ​“uzma­nı­na danış̧” formatındaki…

Daha Fazla

Marmara Üniversitesi Onkoloji Günleri Mart’ta

Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si II. Cerrahi,Gastroenterohepatoloji ve Onko­lo­ji Gün­le­ri Kara­ci­ğer, Saf­ra Yolu, Pank­re­as Cer­ra­hi­sin­de Tek­nik İpuçl­arı, Tanı ve Teda­vi­de Geliş­me­ler top­lan­tı­sı IAS­GO işbir­li­ği ile S.B.Ü. Hay­dar­pa­şa Yer­leş­ke­si Reşat Kay­nar Kon­fe­rans Salonu’nda 34 Mart tarih­le­ri ara­sın­da yapı­la­cak. Sem­poz­yum­da ağır­lık­lı ola­rak hepa­to­pank­re­ato­bi­li­yer sis­tem ve içi­ne alan sorun­la­rın mul­ti­di­sip­li­ner bakış açı­sıy­la tar­tı­şıl­ma­sı amaç­lan­dı. Çağı­mı­zın en önem­li sağ­lık soru­nu olan kan­ser has­ta­lı­ğı ile ilgi­li disip­lin­le­rin ortak çaba­sı ile oluş­tu­ru­la­bi­lecek çözüm model­le­ri­nin tar­tı­şı­la­ca­ğı top­lan­tı­da yer­li ve yaban­cı konu­sun­da uzman çok değer­li konuş­ma­cı­lar söz ala­cak. Sem­poz­yu­ma genel cer­ra­hi, gast­ro­en­te­ro­lo­ji, onko­lo­ji ve rad­yo­lo­ji­den uzman­la­rın katı­lı­mı bekleniyor.

Daha Fazla

Müzik: Eski Yugoslavya’nın efsanevi rock grubu Türkiye’de

Goran Bre­go­vic, Alen İsl­am­ov­ic ve Tifa, 25 Şuba­t­’­ta Türk müzik­se­ver­ler­le bulu­şu­yor. ​“Ruzi­ca Si Bila”, ​“Djurd­jev­dan Je”, ​“Lipe Cva­tu”, ​“Haj­de­mo U Pla­ni­ne” ve ​“Kad Bi Bio Bije­lo Dug­me” gibi rock tari­hi­ne altın harf­ler­le kazın­mış bir reper­tu­var ile kulak­la­ra kazı­nan grup Volk­s­wa­gen Are­na­’­da sah­ne alacak.

Daha Fazla

SİNEMA: Disney’den şiirsel bir yolculuk

Daha önce Pren­ses ve Kur­ba­ğa, Defi­ne Geze­ge­ni ve Her­kül film­le­ri­ni bir­lik­te yöne­ten Dis­ne­y­’in gedik­li isim­le­ri John Hus­ker ve Ron Cle­ments, bu defa izle­yi­ci­yi şiir­sel bir yol­cu­lu­ğa çıka­rı­yor. Mace­ra­ya düş­kün genç bir kadı­nın, efsa­ne­vi bir ada­ya yap­tı­ğı yol­cu­lu­ğu anla­tan film­de, genç kadın ile yarı tan­rı Mau­i’­nin baş­la­rın­dan geçen­ler anlatılıyor.

Daha Fazla

Kitap: Bir stadyum sadece stadyum değildir

Osman İmam­oğlu, Yaşar Barut, Aydo­ğan Soy­gü­de­n­’in yaz­dı­ğı ​“Pro­fes­yo­nel Fut­bol Taraf­ta­rı ve Stad­yum” Pegem Aka­de­mi Yayın­cı­lı­k­’­tan raf­lar­da­ki yeri­ni aldı: Stad­yum­la­rı sade­ce spor müsa­ba­ka­la­rı­nın yapıl­dı­ğı yer ola­rak düşün­me­mek gere­kir. Stad­yum­lar bin­ler­ce spor seyir­ci­si­nin rek­re­atif akti­vi­te ola­rak değer­len­dir­di­ği, aile ve arka­daş­la­rıy­la güzel vakit geçir­di­ği, taraf­ta­rı oldu­ğu takı­mın ken­di gibi taraf­tar­la­rıy­la bir ara­ya gel­di­ği, sos­yal etki­le­şim içe­ri­si­ne gir­di­ği ve spor seyir­ci­si­nin ken­di­ni iyi his­set­ti­ği önem­li bir mekân­dır. Yuka­rı­da bah­se­di­len örnek­le­re daha bir­çok fak­tör ila­ve edi­le­bi­lir. Bu bakım­dan stad­yum­lar, yapım aşa­ma­sın­da daha rahat ve kon­for­lu, seyir­ci­ler için en ufak ayrın­tı dahi düşü­nü­le­rek tasar­lan­ma­lı ve bu…

Daha Fazla

Fruitvale Station: Oscar Grant’in Son 24 Saati

Genç yönet­men Ryan Coog­ler, ırk­çı­lık ve ayrım­cı­lık teme­li üze­ri­ne kurul­muş olan ada­let sis­te­mi­nin kor­kunç sonuç­la­rı­nı Oscar Grant’in hika­ye­si­ni bir ayna­ya çevi­re­rek yüzü­nü­ze vuru­yor.   Fru­it­va­le Sta­ti­on (2013) Ryan Coogler’ın yazıp yönet­ti­ği ilk uzun met­raj­lı film. Film­de 2009 yılın­da Oakland’da Fru­it­va­le İstasyonu’nda bir polis memu­ru tara­fın­dan yüzü yere dönük bir şekil­de kelep­çe­len­miş­ken öldü­rü­len Oscar Grant’in son 24 saati­ni izli­yo­ruz. Oscar, haya­tı­nı düze­ne sok­ma­ya çaba­la­yan 22 yaşın­da Afro­ame­ri­ka­lı bir genç. Yeni yıl ari­fe­sin­de aile­siy­le, sev­gi­li­siy­le, kızıy­la ve arka­daş­la­rıy­la yaşa­dık­la­rı­na, işi­ni geri alma çaba­sı­na, yani kısa­ca bir gün­lü­ğü­ne Oscar’ın haya­tı­na ortak olu­yo­ruz. Günün…

Daha Fazla

BENEBABY ECZANELERDE

İLKO İlaç’ın tüke­ti­ci sağ­lı­ğı mar­ka­sı Wellcare’in bebek sağ­lı­ğı kate­go­ri­sin­de­ki ürün­le­ri Bene­baby ​‘İçim­in Rahat­lı­ğı, Bebe­ği­min Sağ­lı­ğı’ mot­to­suy­la anne ve bebek­ler­le bulu­şu­yor. Bebek sağ­lı­ğı ürün­le­rin­de ezber bozan yeni bir dönem ​‘Bene­baby’ ile baş­lı­yor. Hem bebek­le­rin hem de anne­le­ri­nin ihti­yaç­la­rı­na cevap verecek yep­ye­ni bir mar­ka olan Bene­baby, geniş ürün gamıy­la, özel­lik­le bebek­lik çağın­da sık­lık­la kar­şı­la­şı­lan pişik, kolik ve uyku­suz­luk prob­lem­le­ri­ne çözüm sun­ma­yı vade­di­yor. Sade­ce ecza­ne­ler­de satı­lan geniş bir ürün port­fö­yü­ne sahip Bene­baby; ino­va­tif, kul­la­nı­mı kolay, sağ­lık oto­ri­te­le­rin­den onay­lı, fonk­si­yo­nel, etki­si kli­nik araş­tır­ma­lar­la kanıt­lan­mış ve doğal içe­rik­li ürün­le­riy­le bebek­le­rin sağ­lı­ğı­nın yanı sıra anne­le­rin de…

Daha Fazla