Karayipler’in en lüks mekanı: Dominik Cumhuriyeti

Kara­yip­le­r­’­de­ki His­pan­yo­la ada­sın­da yer alan Domi­nik Cum­hu­ri­ye­ti, His­pan­yo­la, Por­to Riko­’­nun batı­sın­da, Küba ve Jama­ika­’­nın doğu­sun­da yer alır. Vene­zu­ela ile deniz sını­rı, batı kıs­mın­da Haiti bulu­nan Domi­nik Cum­hu­ri­ye­ti ile ​“Domi­ni­ka” karış­tı­rı­lır. Baş­ken­ti San­to Domin­go olan ülke, bağım­sız­lı­ğı­nın büyük bir bölü­mün­de siya­si buh­ran yaşa­mış, 1961’de dik­ta­tör Rafa­el Leoni­das Tru­jil­lo Moli­na­’­nın ölü­mün­den son­ra tem­si­li demok­ra­si­ye geç­miş­tir. Tro­pik bir ikli­mi olan ülke­de mev­sim­sel sıcak­lık deği­şim­le­rin­den çok böl­ge­sel sıcak­lık fark­lı­lık­la­rı görül­mek­te, Ağus­tos ayı bunal­tı­cı ş ekil­de sıcak geç­mek­te­dir. 48,442 km²’­lik yüzöl­çü­me, 10 miyon 500 bin nüfu­su olan ülke­de orta­la­ma ömür, 73,7 yıl, okur yazar­lık ora­nı ise,…

Daha Fazla

Endokrin hastalıklar masaya yatırılıyor

Yak­la­şık 2 yıl önce ilki düzen­le­nen ve yoğun ilgi gören ​‘Endok­rin Has­ta­lık­lar ve Gene­tik Sem­poz­yu­mu’ nun ikin­ci­si 2325 Şubat 2017 tarih­le­rin­de İzm­ir­’­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Has­ta­lık­lar­da disip­lin­ler ara­sı bil­gi pay­la­şı­mı­nın öne­mi, endok­rin has­ta­lık­la­rın tanı ve yöne­ti­min­de gene­tik tek­no­lo­ji­nin kul­la­nı­mı her geçen gün artı­yor. Bunu göz önün­de bulun­du­ra­rak, bu sem­poz­yum­da endok­rin ve gene­tik ala­nın­da çalı­şan­la­rı bir ara­ya geti­re­rek bu konu­da bil­gi ve bece­ri düzey­le­ri­nin artı­rıl­ma­sı amaç­la­nı­yor. Gele­nek­sel hale geti­ril­me­si plan­la­nan bu top­lan­tı­lar­la her iki alan­da çalı­şan bilim insan­la­rı­nın dün­ya­da­ki son geliş­me­le­ri izle­ye­bi­le­ce­ği ve tar­tı­şa­bi­le­ce­ği bir ortam sağ­lan­ma­sı plan­la­nı­yor. Sem­poz­yum prog­ra­mı, zen­gin bir bilim­sel içeriğe…

Daha Fazla

Anatomi Günleri’nin odağında da teknoloji var

Ana­to­mi Gün­le­ri 2017, Bur­sa­’­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Prof. Dr. Ahmet Çimen anı­sı­na düzen­le­necek olan top­lan­tı 2628 Şubat 2017 tarih­le­rin­de ülke­mi­zin önem­li turizm mer­kez­le­rin­den olan Uludağ’da yapı­la­cak. Top­lan­tı­da Ulu­sal ÇEP ile igi­li çalış­ma­la­rın yanı­sı­ra ​“Tek­no­lo­ji­nin Ana­to­mi Bili­mi ve Eği­ti­mi­ne Geti­ri­le­ri” ana baş­lık­lar ola­rak ele alı­na­cak. Sem­poz­yum, Ağa­oğ­lu My Moun­ta­in Ote­l­’­de uzman­la­rı bira­ra­ya getirecek.

Daha Fazla

Plastik cerrahlar 21’inci kez toplanıyor

Este­tik Plas­tik Cer­ra­hi Derneği’nin ulu­sal kong­re­le­ri­nin 21’incisi 1415 Ocak 2017 tarih­le­ri ara­sın­da Hil­ton Bomon­ti Hotel, İstanbul’da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Kong­re­de, este­tik cer­ra­hi­nin ana konu­la­rı ele alı­na­cak ve gide­rek artan plas­tik cer­ra­hi dışı uygu­la­ma­lar kar­şı­sın­da der­nek üye­le­ri­nin en önem­li savun­ma unsu­ru olan bil­gi dona­nım­la­rı­nı art­tır­ma­ya yöne­lik eği­tim­ler ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Bil­di­ri özet­le­ri, epcd2017@seveneventcompany.com adre­si­ne 15 Ara­lık tari­hi­ne kadar gönderilebilecek.

Daha Fazla

Sağlık yönetiminde gündem gelecek ve küreselleşme

Gelecek yüz­yıl­da sağ­lık sis­tem­le­ri, tek­no­lo­jik geliş­me­ler baş­ta olmak üze­re yeni geliş­me­ler­le bir­lik­te top­lum­la­rın refah düze­yi­ne daha faz­la kat­kı sağ­la­ya­cak. Özel­lik­le inter­net ve bili­şim alan­la­rın­da yaşa­nan geliş­me­ler­le dün­ya daha da küçü­lecek, tüke­ti­ci­ler sağ­lık ve sağ­lık hiz­met­le­ri ile ilgi­li bil­gi­le­ri evle­rin­den kolay­ca takip ede­bi­le­cek­ler. Sağ­lık hiz­me­ti sunan ve alan­lar ara­sın­da­ki bil­gi alış veri­şi daha da arta­cak. Küre­sel­leş­me tek­no­lo­ji trans­fe­ri, araş­tır­ma geliş­tir­me çalış­ma­la­rı ile veri ve bil­gi­nin yayıl­ma­sı gibi bir takım geliş­me­ler­le top­lum­la­ra sağ­lı­ğı geliş­tir­me yönün­de önem­li fır­sat­lar sun­mak­la bir­lik­te kay­nak­la­ra ula­şım­da­ki eşit­siz­lik­ler gibi olum­suz sonuç­la­rı da bera­be­rin­de geti­ri­yor. Bu neden­le Beşin­ci Uluslararası…

Daha Fazla

Selami Şahin’den 50’nci yıl sürprizi

Sela­mi Şahin, 50. sanat yılı­nı kut­la­dı­ğı ​“Altın Yılı” şere­fi­ne 2016’nın son büyük kon­se­ri­ni Zor­lu Per­for­mans Sanat­la­rı Mer­ke­zi Ana Tiyat­ro­’­da ger­çek­leş­ti­ri­yor. 50 yıl­lık sanat haya­tın­da yap­tı­ğı 350’ye yakın bes­te, plak ve albüm­le­riy­le her­ke­sin haya­tı­na doku­nup, iz bıra­kan Sela­mi Şahin, ​“Altın Yılı” şere­fi­ne son kon­se­ri­ni 17 Ara­lık Cumar­te­si akşa­mı Zor­lu Per­for­mans Sanat­la­rı Mer­ke­zi­’n­de veri­yor. Bu yıl içe­ri­sin­de ​“Altın Yılı” şere­fi­ne ver­di­ği diğer kon­ser­le­rin­de oldu­ğu gibi, Lider Entertainment’ın üst­len­di­ği kon­ser­de Sela­mi Şahin’e Semih Erdo­ğan şef­li­ğin­de­ki 30 kişi­lik dev orkest­ra eşlik edecek ve diğer kon­ser­le­rin­den fark­lı ola­rak bir­çok özel sürp­riz şov ve konuk yer…

Daha Fazla

Usta yönetmen ve efsane oyuncu biyografide buluştu

New York’lu, zen­gin bir kadın olan Flo­ren­ce Fos­ter Jen­kin­s­’in büyük bir haya­li var­dır. O da bir ope­ra şar­kı­cı­sı olmak. Piya­sa­da ses getir­mek için mad­di ola­rak her şeye sahip­tir, tek bir şey hariç: Florence’ın sesi çok kötü­dür. Fakat Flo­ren­ce bunu pek de dert etme­mek­te­dir. Ope­ra sanat­çı­sı olma haya­li kuran fakat kötü sesi sebe­biy­le bunu bir tür­lü başa­ra­ma­yan ünlü miras­çı Flo­ran­ce Fos­ter Jen­kin­s­’in ger­çek öykü­sü­nü beyaz­per­de­ye taş­yan fil­min yönet­men kol­tu­ğu­na Umu­dun Peşin­de fil­miy­le adın­dan söz etti­ren maha­ret­li yönet­men Step­hen Fre­ars otu­ru­yor. Flo­ren­ce Fos­ter Jen­kin­s­’i usta oyun­cu Meryl Stre­ep can­lan­dı­rır­ken film­de Stre­ep­’e Hugh…

Daha Fazla

Şifayı gıdada arayanlar için yeni bir rehber

Dr. Ümit Akta­ş­’ın Hayy­ki­ta­p­’­tan ​“Besi­ni­niz ila­cı­nız, ila­cı­nız besi­ni­niz olsun” slo­ga­nıy­la çıkan ​“Mut­lu­luk Kürleri”nde doğ­ru bes­len­me ve bit­ki­sel kür­le­rin gücüy­le yaşam­dan keyif alma­nın yol­la­rı anla­tı­lı­yor. ​“Şifa gıda­nız­da­dır” diyen Ümit Aktaş, bağı­şık­lık sis­te­mi­nin den­ge­li ve güç­lü çalış­ma­sı­nın ilk şar­tı­nın yaşa­ma sevin­ci oldu­ğu­nu söy­lü­yor: ​“Bu kitap modern yaşa­mın en önem­li sorun­la­rı­na, bilim­sel araş­tır­ma­lar­la kanıt­lan­mış ger­çek­le­rin ışı­ğın­da bakı­yor. Kat­kı mad­de­le­riy­le dolu işlen­miş gıda­lar­la gelen dep­res­yon, stres, hâl­siz­lik, faz­la kilo­lar ve uyku prob­le­mi, vücu­du­nu­zun imdat sin­yal­le­ri. Bu sorun­la­rı ilaç­lar çöz­mez, aksi­ne daha da kötü­leş­ti­rir. Mut­lu­luk Kür­le­ri­’­ni yeni baş­lan­gıç­la­ra vesi­le olma­sı için yaz­dım. Kitap­ta­ki 21 günlük…

Daha Fazla

Oh Boy”: Berlin’de Bir Fincan Kahvenin Peşinde

Oh Boy” hayat­la­rıy­la ne yapa­cak­la­rı­nı bil­me­yen­le­rin fil­mi Alman yönet­men Jan-Ole Gerster’in ilk uzun met­raj­lı fil­mi ​“Oh Boy”, 2013 Alman Film Ödülleri’nde en iyi film, en iyi senar­yo, en iyi yönet­men de dahil olmak üze­re altı dal­da ödül kazan­dı. Tom Schil­ling tara­fın­dan can­lan­dı­rı­lan fil­min ana karak­te­ri Niko Fisc­her yir­mi­li yaş­lar­da, haya­tıy­la ne yap­mak iste­di­ği­ni bil­me­yen ve bugü­ne kadar baş­la­dı­ğı her şeyi yarım bırak­mış biri­dir. Üni­ver­si­te­yi iki yıl önce bırak­ma­sı­na rağ­men, bunu okul mas­raf­la­rı için para gön­de­ren baba­sı­na söy­le­me­miş ve hiç­bir şey yap­ma­dan o paray­la yaşa­mı­nı sür­dür­mek­te­dir. Ta ki baba­sı oku­lu bıraktığını…

Daha Fazla