Dehidrasyon çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu yapıyor

GÜN­CEL / EYLÜL 2016 Kadı­köy­Şi­fa Sağ­lık Gru­bu Kadı­köy Has­ta­ne­si Bes­len­me ve Diyet Uzma­nı Rabia Yur­da­gül, çocuk­la­rın ne kadar suya ihti­ya­cı oldu­ğu­nu anlat­tı. Çocuk­la­rın ne kadar su içme­si gerek­ti­ği­ni anla­ma­nın en kolay yolu­nun ne sık­lık­la idra­ra çık­tı­ğı­nı takip etmek oldu­ğu­nu söy­le­yen Yur­da­gül, ​“Bebek­ler gün­de en az 48 kez alt bez­le­ri­ni ısla­tır­lar, çocuk­lar ise gün­de 48 kez idra­ra çıkar­lar. Çocu­ğun yaşı, büyük­lü­ğü, akti­vi­te düze­yi ve tıb­bi geç­mi­şi­ne daya­lı ola­rak sıvı ihti­ya­cı değiş­ken­lik gös­te­re­bi­lir. Sıvı ihti­ya­cı­nı belir­le­mek için en basit metod Holi­­­day-Segar Hesaplaması’dır. Bu metod çocu­ğun ağır­lı­ğı­na daya­nır. Buna göre ağır­lı­ğın ilk 10 kg’ı için…

Daha Fazla

Doğru beslenen gebenin karnı daha az çatlıyor

GÜN­CEL / EYLÜL 2016 Hami­le­lik döne­min­de çat­lak olu­şu­mu, den­ge­li bes­len­me, bol su içme ve vücu­dun iyi nem­len­di­ril­me­siy­le önle­ne­bi­li­yor. Hami­le­lik son­ra­sı çat­lak teda­vi­sin­de ise lazer, der­mo­rol­ler ve kim­ya­sal peeling gibi etki­li yön­tem­ler öne çıkı­yor. Hami­le­lik döne­min­de­ki bir baş­ka önem­li cilt soru­nu olan leke teda­vi­sin­de C vita­mi­ni ve fitik asit gibi bit­ki­sel içe­rik­li doğal ürün­le­re baş­vu­ru­lu­yor. Leke teda­vi­si­ne lohu­sa­lık döne­min­den son­ra baş­lan­ma­sı gerek­ti­ği­ni söy­le­yen Medi­cal Park Bah­çe­li­ev­ler Has­ta­ne­si Der­ma­to­lo­ji Uzma­nı Yrd. Doç. Dr. Gök­han Okan, hami­le­lik­te olu­şan çat­lak ve leke­ler­den kur­tul­ma yol­la­rı için şun­la­rı söy­le­di:  Gebe­lik döne­min­de çat­lak oluş­ma­sı­nı tama­men önle­yecek bir yöntem…

Daha Fazla

Ben Hur geri döndü!

EYLÜL 2016 Lew Wal­la­ce­’ın daha önce 1959 yılın­da sine­ma­ya uyar­la­nan ünlü roma­nı, bir kez daha sine­ma seyir­ci­siy­le bulu­şu­yor. Ben-Hur fil­mi­nin yönet­men kol­tu­ğun­da Timur Bek­mam­be­tov bulu­nur­ken özgün ese­ri senar­yo­laş­tı­ran isim­ler ise Keith R. Clar­ke ve John Rid­ley.  Fil­min uyar­lan­dı­ğı roma­nın yaza­rı Lewis Wal­la­ce ABD İç Sava­şı­’n­da Kuzey Ordu­la­rı gene­ra­liy­di ve II. Abdül­ha­mid zama­nın­da, 1882 yılın­da ABD­’­nin İst­anb­ul­’­d­aki Osman­lı İmp­ar­at­orl­uğu elçi­li­ği­ne getirilmişti.

Daha Fazla

Okunacaklar listenize yer açın

EYLÜL 2016 İş Ban­ka­sı Kül­tür Yayın­la­r­’n­dan çıkan ​“Okun­ma­sı Gere­ken 501 Kitap”ta öne­ri­len kitap­lar, her biri ken­di ala­nın­da üne sahip yazar­lar tara­fın­dan seçil­miş. Selin Din­gi­loğ­lu tara­fın­dan Türk­çe­’­ye kazan­dı­rı­lan kitap­ta yer alan değer­len­dir­me­ler aldık­la­rı zev­ki ve hat­ta yaşa­dık­la­rı öfke­yi dahi bizim­le pay­la­şan bu öğre­tim görev­li­le­ri, yazar­lar ve kitap­se­ver­ler­ce hazır­lan­mış. Oku­mak elbet­te öznel bir uğraş­tır, ancak değer­len­dir­me­le­ri yazan­lar düşün­ce­le­ri­ni ve izle­nim­le­ri­ni dün­ya­nın her yerin­den kitap­se­ver­ler­le pay­laş­mak için kişi­sel ter­cih­le­ri­ni bir yana bırak­mış. Bu kap­sam­lı kıla­vuz kitap kütüp­ha­ne­ni­zin bakir ara sokak­la­rı­nı keş­fet­me­niz için size ilham vere­cek­tir. Bu say­fa­lar­da Anı­’­ya eşlik eden Seya­ha­t­’i, iç içe…

Daha Fazla

İç hastalıkları uzmanları toplanıyor

EYLÜL 2016 18. Ulu­sal İç Has­ta­lık­la­rı Kong­re­si, Türk İç Has­ta­lık­la­rı Uzman­lık Der­ne­ği tara­fın­dan 1216 Ekim tarih­le­ri ara­sın­da Sueno Delu­xe Otel & Kong­re Mer­ke­zi Belek, Antalya’da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Bilim­sel kong­re­ler için­de en faz­la ilgi çeken ve takip edi­len bu kong­re­ye her yıl oldu­ğu gibi bu yıl da 3250’yi aşkın sayı­da heki­min katı­lı­mı bek­le­ni­yor. Kong­re­de İç Has­ta­lık­la­rı kli­nik­le­rin­de­ki çok önem­li ve ilgi çeken konu­la­rın yanı sıra, olgu­lar eşli­ğin­de sık kar­şı­la­şı­lan prob­lem­le­re ve kro­nik has­ta­lık­la­ra yak­la­şım ile bir­lik­te tıp­ta­ki yeni geliş­me­ler göz­den geçi­ri­lecek. Konuş­ma konu­la­rı titiz­lik­le ve gün­cel ihti­yaç­la­rı kar­şı­la­ya­cak şekil­de bir…

Daha Fazla

Halk sağlığında da konu barış”

EYLÜL 2016 19. Ulu­sal Halk Sağ­lı­ğı Kong­re­si, Ege Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Halk Sağ­lı­ğı Ana­bi­lim Dalı ve HASU­DER işbir­li­ği ile 1014 Ekim tarih­le­ri ara­sın­da İzmir’de Çeş­me Ilı­ca Hotel­de siz­le­rin değer­li kat­kı­la­rıy­la ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Kong­re­de tüm dün­ya­yı etki­le­yen savaş, çatış­ma­lar ve göçün yol açtı­ğı sağ­lık sorun­la­rı­nın ana tema ola­rak tar­tı­şıl­ma­sı­na karar veril­di. Savaş ve göçün yara­lan­ma, has­ta­lık, ölüm­lü­lük, engel­li­lik üze­rin­de­ki etki­le­ri­nin tanım­lan­ma­sı­nın yanı sıra, birin­cil korun­ma yak­la­şı­mıy­la savaş ve çatış­ma­la­rın önlen­me­si, barı­şın korun­ma­sı ve yeni­den oluş­tu­rul­ma­sı­nın da tar­tı­şıl­ma­sı hedef­le­ni­yor. Kong­re­nin ismi bu yak­la­şım ve vur­guy­la, DSÖ’nün ​“Health as A Brid­ge for Peace” kavramından…

Daha Fazla

Pankreas hastalıklarında bir ilk

EYLÜL 2016 Pank­re­as has­ta­lık­la­rı, endo­so­nog­ra­fi­nin git­tik­çe yay­gın ola­rak kul­la­nıl­ma­sı ile gün­lük pra­ti­ğe daha faz­la gir­me­ye ve tar­tı­şıl­ma­ya baş­lan­dı.  Bu has­ta­lık­lar­la ilgi­li git­tik­çe artan dene­yim­le­ri ve bil­gi  biri­kim­le­ri­ni tar­tış­mak ve yine bu has­ta­lık­lar­la ilgi­li son geliş­me­le­ri der­le­ye­rek bil­gi­le­ri gün­cel­le­mek ama­cıy­la Türk Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Der­ne­ği­nin ve Gast­ro­in­tes­ti­nal Endos­ko­pi Der­ne­ği çatı­sı altın­da ​“Pank­re­as Has­ta­lık­la­rı Sempozyumu”nun ilki düzen­le­ni­yor. 79 Ekim tarih­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek bu sem­poz­yum, pank­re­as has­ta­lık­la­rı ile ilgi­le­nen, bu konu­da dene­yim­le­ri olan tüm sağ­lık çalı­şan­la­rı için önem­li bir fır­sat ola­cak.  Sem­poz­yu­mun baş­kan­lık­la­rı­nı Prof. Dr. Bel­kıs Ünsal ve Prof. Dr. Deniz Güney Duman üstleniyor. 

Daha Fazla

Anne ve çocuk sağlığında uluslararası kongre

EYLÜL 2016 Ege Üni­ver­si­te­si Hem­şi­re­lik Fakül­te­si Kadın Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Hem­şi­re­li­ği Ana­bi­lim Dalı, Ege Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Ana­bi­lim Dalı ola­rak ortak düzen­le­nen I. Ulus­la­ra­ra­sı II. Ulu­sal Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Ana Çocuk Sağ­lı­ğı Kongresi’nin 68 Ekim tarih­le­ri ara­sın­da  Kuşa­da­sı Pine Bay Otel’de ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Kong­re­nin ana tema­sı ​“Anne ve çocuk sağ­lı­ğı” ola­rak belir­len­di. Bu tema kap­sa­mın­da ​“Anne ve çocuk sağ­lı­ğı­nın iyi­leş­ti­ril­me­si, Stra­te­ji­ler, Kanıt temel­li yak­la­şım­lar” ile ilgi­li geliş­me­ler ve tar­tış­ma­lı konu­lar hak­kın­da­ki son görüş­le­ri, alan­la­rın­da uzman konuş­ma­cı­lar anla­ta­cak.  Mul­ti­di­sip­li­ner ola­rak düzen­le­nen, anne ve çocuk sağ­lı­ğı­nın geliş­ti­ril­me­si ve iyi­leş­ti­ril­me­sin­de­ki güncel…

Daha Fazla

Plovdiv (Filibe)

GEZİ / EYLÜL 2016 Kend­ros, Eumol­pi­ya, Phi­lip­po­lis, Pul­pu­de­va, Tri­mon­ti­um, Pul­den, Popul­din, Plo­udin, Fili­be ve Plov­div… Her uygar­lık­la fak­lı isim­len­miş, her anlam­da bir kav­şak ya da yol ayrı­mı olan Bul­ga­ris­tan­lı. Hep işgal eden­le­rin ayak izle­rin­de var olma­ya çalı­şan yeni bir Avru­pa­lı yer­leş­ke­de­yiz bu kez. Kom­şu­muz Bulgaristan’ın ikin­ci büyük ken­ti, sade­ce Bul­ga­ris­ta­nın değil, Avrupa’nın da en eski kent­le­rin­den biri olan Plovdiv’de. Tarih ve doku için yola çıkan­la­ra müt­hiş bir kay­nak oldu­ğu kadar, bu coğ­raf­ya­nın kül­tü­rü­nü en iyi akta­ran kent­te. M.Ö. 6000’lerde, Neoli­tik çağ­lar­dan baş­la­ya­rak, bugün­le­re gel­di­ği süre göz önü­ne alın­dı­ğın­da yak­la­şık 8000 yıllık…

Daha Fazla

Satranç: Eylül 2016

D. Janovsky, 1899 Beyaz oynar kaza­nır. 1. Fd4 Şg6 2. Fg7 Şh7 3. Şc5 Şg6 4. Şb4 Şh7 5. b3 cb3 6. c4! bc4 7. Şa4 10 Caru­ana – Kas­pa­rov, İng­il­iz St. Lou­is blitz 1. Af3 Af6 2. g3 g6 3. Fg2 Fg7 4. 00 00 5. c4 d6 6. b3 e5 7. Fb2 c5 8. e3 Ac6 9. Ac3 Ff5 10. d4 e4! 11. Ae1 Ke8 12. Ac2 h5 13. Vd2 h4 14. Fa3 b6 15. Kfd1? Fg4 16. Kdc1 Vd7 17. b4 Vf5 18. Fb2 Kad8 19. Ab5 Ff3 20. d5

Daha Fazla