Woody’den dramatik bir komedi

AĞUS­TOS 2016 Aka­de­mi ödül­lü kült yönet­men Woody Allen’ın 2016 tarih­li pro­je­si ​“Cafe Soci­ety” eğlen­ce­li bir dra­ma­tik kome­di ola­rak dik­kat çeki­yor. Jes­se Eisen­berg, Kris­ten Ste­wart, Bla­ke Lively, Ste­ve Carell ve Par­ker Posey’nin yanı sıra Corey Stoll, Anna Camp ve Paul Schneider’ın da bulun­du­ğu kad­ro ade­ta bir yıl­dız­lar geçi­di. Film Bronx’da doğan Bobby Dorfman’ın izin­den gide­rek seyir­ci­le­re heye­can­lı bir hika­ye vade­di­yor. Bir­bi­rin­den ilginç birey­le­re sahip olan bir aile­nin en küçük oğlu Bobby Dorf­man yaşa­dı­ğı hayat­tan bez­miş durum­da­dır. Döne­min en popü­ler film yıl­dız­la­rı­nın mena­jer­li­ği­ni yapan dayı­sı Phil’in yanı­na git­mek aile­si­nin kuyum­cu dük­ka­nın­da çalış­mak­tan çok…

Daha Fazla

Herhangi bir ülkenin, herhangi bir krallığında…

AĞUS­TOS 2016 Kral­lı­ğın altın yüzü ve tavuk poposu”na dair bir hika­ye ola­rak tanı­tı­lan Süley­man Karaahmet’in yaz­dı­ğı ​“Uşak Kral ve Öte­ki­ler”, Levent Özdilek’in yönet­men­li­ğiy­le ayın 17’sinde Akas­ya Kül­tür Sanat’ta per­de aça­cak. Usta oyun­cu Kök­sal Engür’e Mer­ve Engin’in eşlik etti­ği oyun, her­han­gi bir ülke­nin her­han­gi bir kral­lı­ğın­da geç­mek­te. Elbet­te bir tane kra­lı­mız var, ve tabii ki bir tane de uşa­ğı­mız, kra­la kral­lı­ğı­nı hatır­la­ta­cak. Peki ya öte­ki­ler? İşte bu oyun onlar hak­kın­da, onla­ra rağmen…

Daha Fazla

Fabian Çeşme’yi büyüleyecek

AĞUS­TOS 2016 Geçen sene Zor­lu PSM’de 3 gece üst üste kapa­lı gişe kon­ser veren efsa­ne­vi sanat­çı Lara Fabi­an tek­rar Türkiye’de… Dün­ya üze­rin­de 20 mil­yo­nun üze­rin­de albü­mü satı­lan ünlü pop yıl­dı­zı Lara Fabi­an, 73 Orga­ni­zas­yon ve Piu Enter­ta­in­ment işbir­li­ği ile 26 Ağustos’ta Çeş­me Açık Hava Tiyatrosu’nda müzik­se­ver­le­re eşsiz bir müzik ziya­fe­ti yaşa­ta­cak. I will Love Aga­in” ve ​“Je’Taime” gibi par­ça­la­rıy­la müzik lis­te­le­ri­ni alt üst eden ve tüm zaman­la­rın gel­miş geç­miş albü­mü en çok satan Bel­çi­ka­lı kadın sanat­çı­sı olan Lara Fabi­an, 1988 yılın­da 33. Euro­vi­si­on Şar­kı Yarışması’nda Lüksemburg’u tem­sil etmiş ve ​“Cro­ire” adlı…

Daha Fazla

Anne ve çocuk sağlığında uluslararası kongre

AĞUS­TOS 2016 Ege Üni­ver­si­te­si Hem­şi­re­lik Fakül­te­si Kadın Sağ­lı­ğı ve Has­ta­lık­la­rı Hem­şi­re­li­ği Ana­bi­lim Dalı, Ege Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Ana­bi­lim Dalı tara­fın­dan düzen­le­nen I. Ulus­la­ra­ra­sı II. Ulu­sal Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Ana Çocuk Sağ­lı­ğı Kong­re­si, 68 Ekim tarih­le­ri ara­sın­da Kuşa­da­sı Pine Bay Otel’de ger­çek­le­şecek.  Kong­re­nin bu yıl­ki ana tema­sı ​“Anne ve Çocuk Sağ­lı­ğı” ola­rak belir­len­di. Bu tema kap­sa­mın­da geliş­me­ler ve tar­tış­ma­lı konu­lar hak­kın­da­ki son görüş­ler, alan­la­rın­da uzman konuş­ma­cı­lar tara­fın­dan paylaşılacak. 

Daha Fazla

TJOD Kongresi 14 yaşında

AĞUS­TOS 2016 TJOD’nin 14. Ulu­sal Jine­ko­lo­ji ve Obs­tet­rik Kong­re­si Belek-Antalya’da yapı­la­cak. 59 Ekim 2016 tarih­le­rin­de, Kaya Palaz­zo Otel’de ger­çek­leş­ti­ri­lecek kong­re­de, son 1 yıl için­de­ki Mater­nal Fetal Tıp ve Peri­na­to­lo­ji, İnf­ert­il­ite ve Üre­me Tıb­bı, Tüp Bebek, Jine­ko­lo­jik Onko­lo­ji, Üro­ji­ne­ko­lo­ji konu­la­rı ile Genel Jine­ko­lo­ji ve Obs­tet­rik konu­la­rı da konu­şu­lup tar­tı­şı­la­cak. Yur­ti­çi ve yurt­dı­şın­dan katı­la­cak pek çok bilim insa­nı, top­lan­tı­nın aka­de­mik sevi­ye­si­ni yine üst düzey­de tutacak.Etik ve hukuk konu­la­rı ve sorun­la­rı da eni­ne boyu­na tar­tı­şı­la­cak. Bu yıl, geçen yıl 2400 civa­rın­da olan katı­lı­mın artı­rıl­ma­sı bekleniyor. 

Daha Fazla

Aile hekimleri güz okulunda buluşuyor

AĞUS­TOS 2016  10. Aile Hekim­li­ği Güz Oku­lu, 28 Eylül‑2 Ekim tarih­le­ri ara­sın­da Antalya’da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Aile Hekim­li­ği­nin; birey ve aile­le­re sürek­li ve çok yün­lü sağ­lık hiz­me­ti veren; biyo­lo­jik, kli­nik ve dav­ra­nış bilim­le­riy­le iç içe olan; akut ve kro­nik has­ta­lık­la­rın teda­vi edil­me­si­ne ek ola­rak, has­ta­lık­la­rın geliş­me­si­ni önle­mek ama­cıy­la düzen­li sağ­lık tara­ma­la­rı­nı ger­çek­leş­ti­ren ve sağ­lık­la ilgi­li konu­lar­da danış­man­lık hiz­me­ti de sağ­la­yan önem­li bir birim olma­sın­dan yola çıka­rak düzen­le­nen eği­tim prog­ra­mın­da, katı­lım­cı­la­rın fark­lı ilgi alan­la­rı ve gerek­si­nim­le­ri doğ­rul­tu­sun­da birin­ci basa­mak­ta sık kar­şı­la­şı­lan kli­nik sorun­la­rı kap­sa­yan panel, kon­fe­rans, vaka tar­tış­ma­sı, uzma­na danış, kurs, çalış­tay, söz­lü ve…

Daha Fazla

Dermatoimmünolojide gelişmeler heyecanla bekleniyor

AĞUS­TOS 2016 Der­mo­to­im­mü­no­lo­ji 6. Güz Oku­lu, 710 Eylül tarih­le­ri ara­sın­da Bodrum’da yapı­la­cak. Der­ma­to­im­mü­no­lo­ji ve Aller­ji Der­ne­ği tara­fın­dan iki yıl­da bir düzen­le­nen okul­da bu yıl da gün­cel ve tar­tış­ma­lı konu­la­rın seçi­le­ce­ği yoğun bir bilim­sel prog­ram hedef­len­di.  Der­ma­to­lo­ji dalın­da immü­no­lo­jik ve aller­jik çalış­ma­lar ile yep­ye­ni pato­ge­nez yolak­la­rı­nın aydın­lan­dı­ğı ve teda­vi seçe­nek­le­ri­nin çeşit­len­di­ği olduk­ça hare­ket­li ve yoğun bir dönem geçi­ri­li­yor. 6. Güz Okulu’nda konu­sun­da yet­kin yer­li ve yaban­cı konuş­ma­cı­la­rın katı­lım­la­rı ile gün­cel tar­tış­ma ve öne­ri­ler­le dolu ola­cak otu­rum­lar, uydu sem­poz­yum­la­rı, pos­ter ve sözel bil­di­ri­le­re yer verilecek.

Daha Fazla

Nadir hastalıklar ortaklığının genel müdürü de belli oldu

AĞUS­TOS 2016 Piya­sa değe­ri 40 Mil­yar dolar olan Shire’ın, yine bir dün­ya mar­ka­sı Baxalta’yı satın alma­sı ile orta­ya çıkan ve tüm iş birim­le­rin­de lider­li­ği hedef­le­yen Shi­re Tür­ki­ye ve Eczacıbaşı-Baxalta’nın yeni genel müdü­rü Kani­ye Onat oldu. Daha önce Sano­vel İlaç’da Ürün Müdü­rü, Sche­­­ring- Plo­ugh ve MSD Tür­ki­ye­’­de Onko­lo­ji ve İmm­ün­ol­oji İş Biri­mi Direk­tö­rü ola­rak görev yapan Kani­ye Onat, 2015 yılın­dan beri Shi­re Türkiye’nin Genel Müdür­lü­ğü göre­vi­ni sürdürmekteydi.

Daha Fazla

Sandoz’da yeni görevlendirmeler

AĞUS­TOS 2016 San­doz İlaç Reçe­te­li İlaçl­ar Biri­mi Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne Çağa­tay Çelik atan­dı. Çelik, Sandoz’un Reçe­te­li İlaçl­ar stra­te­ji­si­ne yön ver­mek­ten sorum­lu ola­cak. ODTÜ Biyo­lo­ji Bölümü’nden mezun olan Çelik, Yük­sek Lisan­sı­nı Biyo­lo­ji Bölümü’nde tamam­la­dı.  TİC­ARİ OPE­RAS­YON ALA­NI GENİ­ŞL­İY­OR San­doz, orga­ni­zas­yon yapı­sın­da deği­şik­lik yap­tı. Daha önce Rus­ya paza­rın­da­ki başa­rı­la­rın­dan dola­yı Bağım­sız Dev­let­ler Topluluğu’nun bağ­lan­dı­ğı San­doz Tür­ki­ye Baş­ka­nı Dr. Ecz. Tek­no­log Altan Demir­de­re, son ola­rak Suudi Ara­bis­tan, İran, Doğu Akde­niz ve Kör­fez ülke­le­rin­den olu­şan Orta­do­ğu Bölgesi’nden de sorum­lu olacak.

Daha Fazla

Alman ilaç devi ilk kez bir Türk’e emanet

AĞUS­TOS 2016 Dün­ya­nın en büyük 20 ilaç şir­ke­tin­den biri olan Boeh­rin­ger Ingelheim’ın Tür­ki­ye ope­ras­yo­nu, Türk ilaç sek­tö­rü­nün yakın­dan tanı­dı­ğı başa­rı­lı bir isme ema­net edil­di. 22 yıl­lık ilaç sek­tö­rü dene­yi­mi süre­sin­ce çok ulus­lu çeşit­li ilaç şir­ket­le­rin­de yöne­ti­ci­lik yapan ve Boeh­rin­ger Ingel­he­im Türkiye’de 9 yıl­dır fark­lı görev­ler­de hiz­met veren Evren Özlü, Boeh­rin­ger Ingel­he­im Tür­ki­ye Genel Müdü­rü ola­rak atan­dı. Boeh­rin­ger Ingelheim’daki iş dene­yi­mi sıra­sın­da, şir­ke­tin Kana­da, Bre­zil­ya ve Hin­dis­tan gibi çeşit­li pazar­la­rı kap­sa­yan Kurum­sal Ulus­la­ra­ra­sı Dene­tim Programı’nda denet­çi ola­rak görev alan Özlü, 1991 yılın­da İst­anb­ul Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si İng­il­izce Eko­no­mi bölü­mün­den lisans dere­ce­si­ni aldık­tan sonra…

Daha Fazla