Böbrek kanserinde yeni sonuçlar yüz güldürüyor

TEM­MUZ 2016 ABD’de düzen­le­nen kan­ser kong­re­sin­de sonuç­la­rı açık­la­nan iki ayrı çalış­ma, böb­rek hüc­re­li kan­ser­ler­de, bağı­şık­lık sis­te­mi­nin kuv­vet­len­di­ril­me­si esa­sı­na daya­nan ​“immü­no­te­ra­pi” yön­te­mi­nin has­ta­la­rın yaşam süre­si­ni uzat­tı­ğı­nı orta­ya koy­du. Ame­ri­can Soci­ety of Cli­ni­cal Onco­logy (ASCO) 52. Kongresi’nde, bağı­şık­lık sis­te­mi­ni kuv­vet­len­di­re­rek tümö­rü yok etme­yi amaç­la­yan immü­­­no-onko­­­lo­­­ji kli­nik araş­tır­ma­la­rın sonuç­la­rı açık­lan­dı. Dic­le Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Tıb­bi Onko­lo­ji Bilim Dalı Öğre­tim Üye­si Doç. Dr. Meh­met Ali Kap­lan, kong­re­de özel­lik­le teda­vi­ye iliş­kin yeni yak­la­şım­la­rın ele alın­dı­ğı­nı söy­le­di. Cer­ra­hi müda­ha­le, rad­yas­yon, kemo­te­ra­pi ve hede­fe yöne­lik uygu­la­ma­la­rın, kan­ser teda­vi­si­nin teme­li­ni oluş­tur­du­ğu­nu belir­ten Doç. Dr. Kap­lan, stan­dart ola­rak uygu­la­nan bu yöntemlerin…

Daha Fazla

Zika aşısı Türkiye’den çıkabilir

TEM­MUZ 2016 Üskü­dar Üni­ver­si­te­si, dün­ya­yı teh­dit eden zika virü­sü ile ilgi­li bir aşı geliş­tir­mek için çalış­ma­lar yürü­tü­yor.  Biyo­mü­hen­dis­lik Bölü­mü Öğre­tim Üye­si Yrd. Doç. Dr. Mesut Kara­han, pro­je­le­ri­nin des­tek­len­me­si­nin ülke­miz açı­sın­dan çok önem­li oldu­ğu­nu belir­te­rek, ​“Zika­nın hali hazır­da aşı­sı bulun­ma­mak­la bera­ber Prof. Dr. Muh­sin Konuk, Yrd. Doç. Dr. Zey­nep Akdes­te, Doç.Dr. Kor­kut Ulu­can ve Yrd. Doç. Dr. Meh­met Murat Özmen’den olu­şan çalış­ma gru­bu­muz tüm dün­ya ile aynı anda aşı çalış­ma­la­rı­nı yap­mak iste­mek­te­dir. Böy­le­lik­le mil­li aşı­sı­nı ken­di üre­ten hat­ta ihraç ede­rek ülke­mi­zin 2023 yılın­da­ki ulu­sal hedef­le­ri ara­sın­da olan dün­ya­da ilk 10 büyük ekonomi…

Daha Fazla

Avrupa, Çin ilaçları ile iyileşiyor

TEM­MUZ 2016 Tıp ala­nın­da­ki geliş­me­ler­le dik­kat­le­ri çeken Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait 66 ilaç Avru­pa Farmakopesi’ne alın­dı. Avru­pa Far­ma­ko­pe­si Çin İlaçl­arı Komi­te­si Baş­ka­nı Ger­hardt Franz, gelecek dönem­de Çin tıb­bın­da en çok kul­la­nı­lan en az 300 çeşit Çin ila­cı mal­ze­me­si­nin Avru­pa Farmakopesi’ne dahil edil­me­si­nin hedef­len­di­ği­ni belirt­ti. Günü­müz­de Avru­pa Farmakopesi’ne dahil edi­len Çin ilaç­la­rı ara­sın­da Gin­seng ve San­qi adın­da­ki ilaç­lar baş­ta olmak üze­re 66 çeşit ilaç bulu­nu­yor. Bu ilaç­lar Avru­pa Farmakopesi’nde bulu­nan 184 çeşit bit­ki ila­cı­nın üçte biri­ni oluşturuyor. 

Daha Fazla

Yağlı süt spermi sevmiyor

TEM­MUZ 2016 Erkek­ler üze­rin­de yapı­lan bilim­sel araş­tır­ma­lar­da, tam yağ­lı süt, pey­nir ve kre­ma gibi süt ürün­le­ri tüke­ten erkek­ler­de sperm kali­te­si­nin düş­tü­ğü, sperm sayı­sı­nın azal­dı­ğı ve sperm hare­ket­le­ri­nin yavaş­la­dı­ğı orta­ya çık­tı. Bos­ton Massachusetts’te Gene­ral Hos­pi­tal Üre­me Merkezi’nde yapı­lan araş­tır­ma­da, 1855 yaş gru­bun­da, eşi aşı­la­ma ya da tüp bebek teda­vi­si gör­müş ve azal­mış üre­me kapa­si­te­si­ne sahip erkek­ler, çalış­ma için davet edil­di. Çalış­ma kap­sa­mın­da 155 erkek ve onla­ra ait 338 sperm örne­ği değer­len­di­ril­di. Katı­lım­cı­lar gıda tüke­ti­miy­le ilgi­li 15 soru­yu içe­ren anke­ti evle­rin­de cevap­la­dı­lar. Gıda alı­mın­da­ki genel eği­lim­le­ri belir­le­mek için tüke­ti­len ağır­lık­lı gıda çeşi­di­ne göre,…

Daha Fazla

Polipler büyüdükçe kanser riski katlanarak artıyor

TEM­MUZ 2016 Aile­sin­de kan­ser öykü­sü bulu­nan birey­ler­de daha sık orta­ya çıkan kolon kan­se­ri erken evre­de tanı ve doğ­ru teda­vi plan­la­ma­sı ile kon­tol altı­na alı­na­bi­li­yor. Memo­ri­al Antal­ya Has­ta­ne­si Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Bölümü’nden Doç. Dr. Yaşar Tuna, kolon kan­se­ri­nin belir­ti­le­ri ve erken tanı­nın öne­mi hak­kın­da bil­gi ver­di.  POLİ­PL­ER 1 CM’İ GEÇİ­NCE RİSK BAŞ­LI­YOR Kalın bağır­sak­ta polip bulun­ma ola­sı­lı­ğı yaş iler­le­dik­çe art­mak­ta­dır. 50 yaş üze­rin­de­ki insan­la­rın %2530’unda, 70 yaşın­da­ki insan­la­rın da yak­la­şık yarı­sın­da polip bulun­mak­ta­dır. Polip çapı­nın 1 cm’den büyük olma­sı, bir­den faz­la polip bulun­ma­sı kan­se­re dönü­şüm ola­sı­lı­ğı­nı artır­mak­ta­dır. 1 cm’den küçük polip­le­rin %1’den azı kan­se­re dönü­şür­ken, 1 cm’den…

Daha Fazla

GDO’lu gıdalar antibiyotik direncine neden oluyor!

TEM­MUZ 2016 Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Çev­re Bilim­le­ri Ens­ti­tü­sü ve Eği­tim Poli­ti­ka­la­rı Uygu­la­ma ve Araş­tır­ma Merkezi’nin davet­li­si ola­rak kon­fe­rans veren, UC Ber­ke­ley Üni­ver­si­te­si Mik­ro­bi­yal Eko­lo­ji Laboratuvarı’nın kuru­cu­su Prof. Dr. Igna­cio Cha­pe­la, gene­ti­ği değiş­ti­ril­miş orga­niz­ma­la­rın anti­bi­yo­tik diren­ci­nin olu­şu­mu­na yol açtı­ğı­nın kanıt­lan­dı­ğı­nı, kamu sağ­lı­ğı açı­sın­dan bu duru­mun en büyük teh­dit oldu­ğu­nu belirt­ti.  TÜRKİYE’DE BUĞ­DAY TEH­Lİ­K­EDE” Meksika’da, gene­ti­ği değiş­ti­ril­miş mısır­dan yerel mısır çeşit­le­ri­ne trans­ge­nik DNA par­ça­la­rı­nın geç­ti­ği­ni gös­te­ren ilk bilim insan­la­rın­dan biri olan Igna­cio Cha­pe­la, GDO’lu ürün üre­ti­mi­nin şu anda %98’inin ABD, Kana­da, Bre­zil­ya, Arjan­tin ve Hindistan’da bulun­du­ğu­nu belir­te­rek ​“GDO’lu ürün­ler ve orga­nik ürün­ler bera­ber, birbirini…

Daha Fazla

Antibiyotik direncine çareyi Türk bilim insanları bulabilir

TEM­MUZ 2016 ABD’de Türk bilim insan­la­rı tüm anti­bi­yo­tik­le­re kar­şı direnç gös­te­ren bir bak­te­ri­ye kar­şı siner­jis­tik ola­rak adlan­dı­rı­lan bir ilaç kom­bin­sa­yo­nu geliş­tir­di. Yapı­lan bu çalış­ma sis­tem biyo­lo­ji­si­nin en pres­tij­li ve en etki­li der­gi­si Mole­cu­lar Sys­tems Biology’nin Hazi­ran sayı­sın­da kapak ola­rak yayın­lan­dı. ABD Savun­ma Bakanlığı’nın kale­me aldı­ğı rapor­da, ülke­de ilk kez tüm anti­bi­yo­tik­le­re kar­şı direnç­li bir bak­te­ri­ye rast­lan­dı­ğı orta­ya çık­tı. Pennsyl­va­nia eya­le­tin­de bir has­ta­nın idrar yol­la­rı enfek­si­yo­nu teda­vi­si sıra­sın­da kar­şı­la­şı­lan bak­te­ri­ye, en güç­lü anti­bi­yo­tik olan ve tüm diğer anti­bi­yo­tik­ler yeter­siz kal­dı­ğın­da ​‘son çare’ ola­rak kul­la­nı­lan Colistin’in bile işe yara­ma­dı­ğı gös­te­ril­di.  HİSS­ETT­İĞ­İ­MİZ TAM BİR…

Daha Fazla

Turna yemişi yine başarılı: İdrar yolu enfeksiyonlarında yüzde 40 iyileşme

TEM­MUZ 2016 Ala­nın­da ger­çek­leş­ti­ri­len en büyük kli­nik deney, tur­na yemi­şi­nin semp­to­ma­tik idrar yolu enfek­si­yon­la­rı ve glo­bal anti­bi­yo­tik diren­ciy­le müca­de­le­de önem­li bir role sahip oldu­ğu­nu orta­ya çıkar­tı­yor. Bula­şı­cı has­ta­lık­lar ve idrar yolu enfek­si­yon­la­rı alan­la­rın­da önde gelen uzman­lar; anti­bi­yo­tik diren­ci­nin gel­di­ği endi­şe­len­di­ri­ci nok­ta­yı tar­tış­mak, tur­na yemi­şi­nin semp­to­ma­tik idrar yolu enfek­si­yon­la­rı­nı azalt­ma­da besin des­te­ği ola­bi­le­ce­ği ve sonuç ola­rak dün­ya gene­lin­de anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nı azalt­ma­da fay­da­lı bir stra­te­ji ola­bi­le­ce­ği sonu­cu­nu gös­te­ren önem­li bir çalış­ma­ya ait bul­gu­la­rı sun­mak üze­re Londra’da bir ara­ya gel­di. Ame­ri­kan Kli­nik Bes­len­me Der­gi­si (Ame­ri­can Jour­nal of Cli­ni­cal Nut­ri­ti­on) tara­fın­dan kısa bir süre önce yayınlanan…

Daha Fazla

Down sendromlu gençler çalışmak istiyor

TEM­MUZ 2016 Saban­cı Vak­fı des­te­ği ile yürü­tü­len ​“Bağım­sı­zım Çün­kü Çalı­şı­yo­rum Prog­ra­mı” kap­sa­mın­da Down Send­ro­mu Der­ne­ği ve Ana­do­lu Üni­ver­si­te­si Özel Eği­tim Bölü­mü Zihin Engel­li­le­rin Eği­ti­mi Ana­bi­lim Dalı öğre­tim bölü­mü işbir­li­ğiy­le ger­çek­leş­ti­ri­len araş­tır­ma­nın sonuç­la­rı kamu­oyuy­la paylaşıldı.Veriler, 51 aile ve 46 Down send­rom­lu birey­le anket çalış­ma­sı, ardın­dan 21 aile ve 20 insan kay­nak­la­rı uzma­nıy­la görüş­me yapı­la­rak top­lan­dı. HİZM­ET SEK­TÖ­RÜ­NÜ TER­CİH EDİ­Y­ORL­AR Türkiye’de Down Send­rom­lu Birey­le­rin İst­ihd­amı İçin Bek­len­ti­ler Araştırması’na göre, Down send­rom­lu birey­le­rin yüz­de 98’i çalış­mak iste­di­ği­ni belirt­ti. Neden çalış­mak iste­dik­le­ri soru­su­na ise bir­den faz­la seçe­nek ara­sın­dan yüz­de 72 ile para kazan­mak en çok…

Daha Fazla

El ve ayak terlemesine laparoskopik çare

TEM­MUZ 2016 Kişi­nin özel haya­tı­nı olum­suz yön­de etki­le­yen el ve ayak ter­le­me­si­ne yöne­lik cer­ra­hi müda­ha­le­ler, günü­müz­de uygu­lan­ma­ya baş­lan­dı. Tür­ki­ye Has­ta­ne­si­ne ayak ter­le­me­si soru­nuy­la baş­vu­ran 26 yaşın­da­ki bir kadı­na, yapı­lan ope­ras­yon­la has­ta­nın şikâ­yet­le­ri sona erdi. Ülke­miz­de az sayı­da uygu­la­nan bu cer­ra­hi müda­ha­le­yi Tür­ki­ye Hastanesi’nde ilk kez ger­çek­leş­ti­ren Kalp ve Damar Cer­ra­hi­si Uzma­nı Doç. Dr. Bilal Kaan İnan, ame­li­ya­tın başa­rı­lı geç­ti­ği­ni belir­te­rek ​“Has­ta­mız, yap­tı­ğı­mız ope­ras­yo­nun ardın­dan hiç­bir sıkın­tı­sı olma­dan erte­si gün tabur­cu edil­di” dedi. Ayak ter­le­me­sin­de Lom­ber Sempatektomi’nin sade­ce kalp damar cer­ra­hi­si uzman­la­rın­ca uygu­la­na­bil­mek­te oldu­ğu­nu belir­ten İnan, ancak lapa­ros­ko­pik (kapa­lı) ola­rak uygu­la­ma­nın pek sık yapılmamakta…

Daha Fazla