Dermatolojide rehber tedavi protokolleri olmalı

DER­MA­TO­LO­Jİ / OCAK 2016 Der­ma­to­lo­jik rahat­sız­lık­la­rın teda­vi­sin­de en önem­li sorun­la­rı muaye­ne­ye ayrı­lan zama­nın yeter­siz­li­ği ve teda­vi pro­to­kol­le­ri­ni göz ardı etmek ola­rak özet­le­yen İst­anb­ul Flo­ren­ce Nigh­tin­ga­le Hastanesi’nden Prof. Dr. Sibel Alper, ürti­ker, ato­pik der­ma­tit, zona, viti­li­go ve saç dökül­me­si­ne kar­şı uygu­lan­ma­sı gere­ken doğ­ru yön­tem­le­ri anlat­tı. Ürti­ke­re kor­ti­zon veril­mez Ürti­ker çok sık görü­len bir has­ta­lık. 6 aydan kısa, akut oldu­ğun­da görül­me sık­lı­ğı yüz­de 123 gibi. 6 haf­ta­dan son­ra kro­nik­leş­ti­ğin­de bu oran düşü­yor ama kro­nik ürti­ker 5 ila 7 yıl sür­dü­ğü için çok zor­la­yan bir has­ta­lık. Maale­sef 10 has­ta­nın 7’sinde bir neden bulu­na­mı­yor. Otoimmün…

Daha Fazla

Kansızlık öldürücü bir bulgu olabilir

KAN­SIZ­LIK / OCAK 2016 Kan­sız­lı­ğın nede­ni­ni bul­mak yeter­li değil, nede­nin de nede­ni araş­tı­rıl­ma­lı. Demir eksik­li­ği nede­niy­le kan­sız­lık soru­nu yaşa­yan bir has­ta­da demir eksik­li­ği­nin nede­ni de bağır­sak kan­se­ri gibi öldü­rü­cü bir has­ta­lık ola­bi­lir. Kan­sız­lı­ğın bir has­ta­lık değil, bul­gu oldu­ğu­na dik­kat çeken Liv Hospital’dan İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si İç Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı ve Hema­to­lo­ji Bilim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Mus­ta­fa Yene­rel ile kan­sız­lı­ğın neden­le­ri­ni, belir­ti­le­ri­ni ve teda­vi­si­ni konuş­tuk. Ne zaman kan­sız­lık­tan bah­se­di­le­bi­lir? Kan­sız­lı­ğın neden­le­ri neler­dir? Hemog­lo­bin düze­yi kadın­lar­da 12 gra­mın, erkek­ler­de 14 gra­mın altın­day­sa buna kan­sız­lık diyo­ruz. Kan hüc­re­si­nin yapıl­ma­sı için gerekli…

Daha Fazla

Düşük riski takviye ile aşılabilir

KADIN DOĞUM / OCAK 2016 Fer­­­ti-Jin Kadın Sağ­lı­ğı ve Tüp Bebek Mer­ke­zi Kli­nik Direk­tö­rü, Kadın Has­ta­lık­la­rı, Doğum ve Tüp Bebek Uzma­nı Op. Dr. Seval Taş­de­mir, uya­rı­yor: ​“B12 vita­mi­ni eksik­li­ği düşük­le­re yol açar. Çift­le­rin sağ­lık­lı bes­len­me­si, yumu­r­­­ta-sperm kali­te­si­ni ve döl­len­me­yi etki­ler. Gebe­lik­ten iki-üç ay önce­sin­den iti­ba­ren Omega‑3, folik asit ve B12 vita­min tak­vi­ye­le­ri­ne baş­la­mak gere­kir.” Op. Dr. Seval Taş­de­mir, tek­rar­la­yan düşük­ler ile ilgi­li bil­gi­ler ver­di: Gebe­li­ğin 20’nci haf­ta­sın­dan önce ve bebek 500 gra­ma ulaş­ma­dan ger­çek­le­şen iki veya daha faz­la düşü­ğe, tek­rar­la­yan düşük denir. Gene­tik fak­tör­ler, düşü­ğün en önem­li sebe­bi­dir. Düşük, gebe­li­ğin 20’nci haftadan…

Daha Fazla

Türkiye Gen Hareketi Platformu kuruldu: DNA dizilemesi doktorun yerini alacak

GENE­TİK / OCAK 2016 Düşün­ce kuru­lu­şu Gele­cek­Ha­ne tara­fın­dan ​“Ölü­me Mey­dan Oku­yo­ruz” mot­to­suy­la Acı­ba­dem Üni­ver­si­te­si Ata­şe­hir Kampüsü’nde düzen­le­nen Yaşam 2.0 Konferansı’nda ölü­me mey­dan oku­yan insa­noğ­lu­nun bilim ve geli­şen tek­no­lo­ji ile uzun ve sağ­lık­lı yaşa­mın şif­re­le­ri­ni çöz­me­ye devam etme­si konu edil­di. Ara­la­rın­da Oxford, Paris Des­car­tes, ETH Zürih, Acı­ba­dem, Bil­kent ve İst­anb­ul gibi üni­ver­si­te­ler­den aka­de­mis­yen­le­rin de yer aldı­ğı ala­nın­da uzman yer­li ve yaban­cı çok sayı­da konuş­ma­cı­nın söz aldı­ğı kon­fe­ran­sın sonun­da orta­ya çıkan ortak fikir, insa­noğ­lu­nun bilim ve tek­no­lo­jiy­le evri­me yar­dım­cı olma­sıy­la insan ömrü­nün uza­dı­ğı ve sağ­lık­lı bir şekil­de yaşı­nın iler­le­di­ği yönün­de oldu. Yaşam 2.0 Konferansı’nda…

Daha Fazla

Kişisel tedaviler gastrointestinal kanserlerde yüz güldürüyor

KAN­SER / OCAK 2016 5. Ulus­la­ra­ra­sı Gast­ro­in­tes­ti­nal Kan­ser­ler Kon­fe­ran­sı, İstanbul’da yapıl­dı. En sık görü­len kan­ser gru­bu olan gast­ro­in­tes­ti­nal kan­ser­ler­le ilgi­li her tür­lü bilim­sel geliş­me­le­rin ele alın­dı­ğı kong­re­ye 12 ülke­den 50’si yaban­cı yak­la­şık 400 bilim insa­nı katıl­dı. Ulus­la­ra­ra­sı Kan­ser Kont­rol Örgü­tü (UICC), Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Kan­ser Ens­ti­tü­sü ve Türk Kan­ser Araş­tır­ma ve Savaş Kuru­mu Derneği’nin des­te­ği ile düzen­le­nen, Prof. Dr. Şuayib Yalçın’ın baş­kan­lı­ğın­da yapı­lan ulus­la­ra­ra­sı kong­re­nin bilim­sel prog­ra­mın­da, tümör­le­re yöne­lik, tanı, teda­vi ve bakım ile ilgi­li geliş­me­ler tar­tı­şı­lı­rak gün­cel bil­gi­ler yeni­len­di. KİŞ­İS­EL TEDA­Vİ­L­ERLE MİDE KAN­SE­Rİ­NDE SAĞ­KA­LIM SÜRE­Sİ ART­TI Mide ve kolon kan­se­ri­nin teda­vi­sin­de­ki gelişmelerle…

Daha Fazla

Reflü hakkında merak edilenlerin artık bilimsel yanıtları var

REF­LÜ / OCAK 2016 Türk Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Derneği’nin ref­lü rapo­run­da ref­lüy­le ilgi­li merak edi­len soru­la­ra yanıt­lar veril­di. Uzla­şı rapo­ru için 17 öğre­tim üye­si ve araş­tır­ma görev­li­si, 9 grup halin­de ken­di­le­ri­ne soru­lan 14 soru­nun ceva­bı üze­rin­de 2 yıl çalış­tı. Daha son­ra 56 kişi­lik bir hekim gru­bu tara­fın­dan her soru tek tek tar­tı­şı­la­rak tüm Türk hekim­le­ri­ne ref­lü­de tanı ve teda­vi yön­tem­le­ri konu­sun­da ışık tuta­cak bir kon­sen­su­sa varıl­dı. Bu kon­sen­sus­la artık Türk insa­nı­nın ref­lü­sü, belir­ti­le­ri­ne ve şika­yet­le­ri­ne göre teda­vi edi­lecek. İşte öne çıkan baş­lık­lar: Türkiye’de ref­lü görül­me sık­lı­ğı nedir, en çok han­gi böl­ge­de görü­lü­yor? Türkiye’de…

Daha Fazla

Anatomi alarm veriyor: Ders verecek hoca da anlatılacak kadavra da yok

ANA­TO­Mİ / OCAK 2016 Medi­cal Park’ın Türk Ana­to­mi ve Kli­nik Ana­to­mi Der­ne­ği des­te­ği ve BAU Tıp Fakül­te­si ev sahip­li­ğin­de bu yıl ilk kez düzen­le­di­ği ​“Medi­cal Park Ana­to­mi Gün­le­ri”, Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si Beşik­taş Kampüsü’nde baş­la­dı. Ana­to­mi eği­ti­mi­nin öne­mi ve gün­cel geliş­me­le­rin ele alın­dı­ğı sem­poz­yu­mun ilk günün­de düzen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da ise Türkiye’deki tıp eği­ti­min­de ana­to­mi­nin yeri ve kadav­ra ihti­ya­cı gün­de­me geti­ril­di. Basın top­lan­tı­sı­na Medi­cal Park Has­ta­ne­ler Gru­bu Hekim­lik Hiz­met­le­ri Direk­tö­rü Dr. Şerif Kök­sal, BAU Tıp Fakül­te­si Deka­nı Prof. Dr. Tür­ker Kılıç, Türk Ana­to­mi ve Kli­nik Ana­to­mi Der­ne­ği Baş­kan Yar­dım­cı­sı Prof. Dr. Ümit Şehir­li, Ankara…

Daha Fazla

Şeker kalbi acıtıyor

DİY­AB­ET / OCAK 2016 Önü­müz­de­ki 10 yıl­da dün­ya­da­ki her 100 kişi­den 4’ünün diya­bet has­ta­sı ola­ca­ğı tah­min edi­li­yor. Bu artı­şın en önem­li sebep­le­ri ise şehir yaşa­mı­nın bera­be­rin­de getir­di­ği sağ­lık­sız bes­len­me, hare­ket­siz bir hayat ve sonu­cun­da orta­ya çıkan faz­la kilo­lar. Ayrı­ca 45 yaşın üze­rin­de olmak, gene­tik fak­tör­ler, bozul­muş açlık kan şeker düzey­le­ri ve gebe­lik diya­be­ti de uzun dönem­de diya­bet has­ta­sı olma ris­ki­ni artı­rı­yor. Diya­bet has­ta­lı­ğı erken dönem­de teş­his edil­mez ve doğ­ru bir şekil­de teda­vi edil­mez­se, gör­me kay­bı, böb­rek yeter­siz­li­ği ve kalp kri­zi gibi cid­di sorun­la­ra neden ola­bi­li­yor. Medi­ca­na Inter­na­ti­onal Sam­sun Has­ta­ne­si Kar­di­yo­lo­ji Bölümünden…

Daha Fazla

Akne tedavisinde güncel yaklaşımlar

DER­MA­TO­LO­Jİ / OCAK 2016 Akne ile ilgi­li soru­la­rı­mı­zı Ace­de­mic Hos­pi­tal Der­ma­to­lo­ji Bölümü’nden Prof. Dr. Zey­nep Özlem Demir­çay yanıt­la­dı. Akne nedir? Akne pilo­se­ba­se üni­te­nin inf­la­ma­tu­ar has­ta­lı­ğı­dır. Deri­nin en sık görü­len has­ta­lı­ğı olan akne, top­lum­da­ki birey­le­rin orta­la­ma yüz­de 8090’nı her­han­gi bir yaş döne­min­de etki­ye­bi­lir. Hor­mon­la­rın yük­sel­di­ği ergen­lik döne­mi akne­nin en sık görül­dü­ğü dönem­dir. Ancak akne ergen­lik döne­mi­ne sınır­lı bir has­ta­lık olma­yıp bebek­lik döne­min­den eriş­kin döne­me kadar her yaş­ta görü­le­bil­mek­te­dir. Günü­müz­de 30 yaş üstü kişi­ler­de olu­şan veya devam eden akne olduk­ça sık kar­şı­la­şı­lan bir prob­lem­dir. Hor­mon­la­rın etki­siy­le aşı­rı sebum üre­ti­mi, kıl fol­li­kü­lün­de­ki anor­mal keratinizasyon…

Daha Fazla

Her 4 kadından biri idrar kaçırıyor

ÜRO­LO­Jİ / OCAK 2016 Nor­mal gün­lük işler sıra­sın­da, ani ve istem­siz ola­rak idra­rın idrar yolun­dan dışa­rı çıkı­şı ​“idrar kaçır­ma” ola­rak tanım­lan­mak­ta­dır. Söy­le­me­ye çekin­se­ler de kadın­la­rın en büyük sorun­la­rın­dan biri olan idrar kaçır­ma, utanç ve sıkın­tı yara­tır. Kadın­la­rın sos­yal yaşam­la­rı­nı da etki­le­yen idrar kaçır­ma hak­kın­da bil­gi­len­di­ren Özel Med­li­ne Aydın Hastanesi’nden Üro­log Op. Dr. Cemal Sel­çuk Ertaş, konuy­la ilgi­li merak edi­len soru­la­rı yanıt­lan­dı­rı­yor. İdr­ar kaçır­ma prob­lem­le­ri kadın­lar­da erkek­le­re göre daha sık görü­lü­yor. Aynı zaman­da yaşam süre­si­nin uza­ma­sı ve yaş­lı nüfu­su­nun gide­rek art­ma­sı da idrar kaçır­ma prob­lem­le­ri ile daha faz­la kar­şı­la­şıl­ma­sı­na sebep olu­yor. İdrar…

Daha Fazla