2015’in sağlığa damga vuran teknolojileri

OCAK 2016

Frost & Sullivan’ın ger­çek­leş­tir­di­ği 2015’in En Önem­li Medi­kal Cihaz ve Görün­tü­le­me Tek­no­lo­ji­le­ri” baş­lık­lı ana­li­zi, çeşit­li endüst­ri­le­rin yeni­lik­çi çözüm­le­ri­nin tıb­bi teş­his ve teda­vi­ye sun­du­ğu, sağ­lık sek­tö­rü­ne dam­ga­sı­nı vura­cak 10 yeni medi­kal cihaz tek­no­lo­ji­si­ne dik­kat çekiyor.

Araş­tır­ma, bu tek­no­lo­ji­le­rin ame­li­yat robot­la­rı, diji­tal pato­lo­ji, sinir pro­te­zi, ame­li­yat laze­ri, akıl­lı ilaç, optik görün­tü­le­me, sağ­lık enfor­mas­yo­nu, enteg­re haya­ti belir­ti­ler moni­tö­rü, yapay organ­lar ve 4 boyut­lu (4D) ult­ra­son görün­tü­le­me oldu­ğu­nu belirliyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment