İçinizi sağlıkla ısıtın

GUR­ME / EKİM 2015 Yaz ayla­rı geri­de kalıp yavaş yavaş kışa hazır­la­nır­ken sof­ra­la­rın sağ­lık kay­na­ğı balı­ğı çor­ba ola­rak tüket­mek de cazip hale geli­yor. Haf­ta­da en az iki kez balık yeme­li­yiz. Yapı­lan araş­tır­ma­lar balık yeme­nin, kalp sağ­lı­ğı­nı koru­du­ğu­nu ve fel­ci önle­di­ği­ni gös­te­ri­yor. Ome­ga 3 depo­su balık­la­rın başın­da somon, ton, sar­dal­ya, rin­ga, ala­ba­lık, mori­na, uskum­ru, kefal ve bar­bun­ya geli­yor.  Ome­ga 3 aynı zaman­da koles­te­rol meta­bo­liz­ma­sı­nı da ayar­lı­yor. Kıl­çık­la­rıy­la tüke­ti­le­bi­lecek balık­lar bol kal­si­yum içe­ri­ği ile kemik­le­ri güç­len­di­ri­yor. Şeker has­ta­la­rı da kalp has­ta­lı­ğı ve felç ris­ki taşı­dık­la­rı için bol bol balık tüket­me­li­ler. Balık aynı zamanda…

Daha Fazla

Magnezyum eksikliği hasta ediyor

BES­LEN­ME / EKİM 2015 • Ener­ji­ni­zin düş­tü­ğü­nü his­se­di­yor­sa­nız • Kro­nik yor­gun­luk, hal­siz­lik ve istek­siz­lik­ten yakı­nı­yor­sa­nız • Sebep­siz çar­pın­tı, baş dön­me­si ve ani tan­si­yon yük­sel­me­le­ri yaşı­yor­sa­nız • Taham­mül­süz ve sinir­li olma­ya baş­la­dıy­sa­nız • Uyku­ya dal­mak­ta zor­la­nı­yor­sa­nız • Koles­te­rol değer­le­ri­niz yük­sek­se • İdr­ar sök­tü­rü­cü tan­si­yon ilaç­la­rı kul­la­nı­yor­sa­nız • Böb­rek taşı veya idrar yol­la­rın­da kum şika­yet­le­ri yaşı­yor­sa­nız • Siyah çay, kah­ve, soda, tuz ve alkol tüke­ti­mi­niz faz­lay­sa • Pro­te­in ağır­lık­lı diyet­ler yapı­yor­sa­nız • Adet döne­mi­niz şid­det­li san­cı­lar­la geçi­yor­sa • Yoğun ve uza­mış bir stres­li dönem­den geçi­yor­sa­nız • Dok­to­ru­nuz hipog­li­se­mi yani kan şeke­ri düş­me­sin­den şüphelendiyse,…

Daha Fazla

Aile hekimleri buluşuyor

EKİM 2015 AHE­KON 2015 ​“6. Ulus­la­ra­ra­sı Katı­lım­lı Aile Hekim­li­ği Kong­re­si” aile hekim­le­ri­ni bir ara­ya geti­ri­yor. Sağ­lık­ta birin­ci basa­ma­ğın en büyük kong­re­si AHEKON’un bu yıl altın­cı­sı ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. AHE­KON, saha­da özve­ri ile görev yapan 21.000 aile heki­mi­nin ulu­sal kong­re­si olma nite­li­ği­ni taşı­yor. AHEKON2014 için seçi­len bil­di­ri­ler EJFM – Avras­ya Aile Hekim­li­ği Dergisi’nde bası­la­cak. EJFM, Inde­x­Co­per­ni­cu­sIn­ter­na­ti­onal ve Turki­ye­Ci­ta­ti­onIn­dex tara­fın­dan tara­nı­yor. Kong­re ayrı­ca ​“UEMS – Avru­pa Tıp Uzman­la­rı Bir­li­ği” tara­fın­dan ​“EACC­ME – Avru­pa Sürek­li Tıp Eği­ti­mi Akre­di­tas­yon Kon­se­yi” kap­sa­mın­da, tüm Avru­pa ülke­le­rin­de geçer­li ve CME kre­di­len­dir­me­si­ne dahil olacak.

Daha Fazla

Balık tüketirken dikkat!

BES­LEN­ME / EKİM 2015 Çiğ balık­ta bulu­nan bir para­zi­tin B12 vita­mi­ni eksik­li­ği­ne neden oldu­ğu­nu belir­ten uzman­lar, B12 vita­mi­ni eksik­li­ği­nin ise insan­da buna­ma ben­ze­ri bir tab­lo­ya yol açtı­ğı­nı söy­le­di. Nöro­lo­ji uzma­nı Prof. Dr. Oğuz Tan­rı­dağ, ağır metal­le­rin yük­sek oldu­ğu okya­nus balık­la­rı­nın çiğ tüke­ti­mi­nin, sek­sü­el güç­süz­lü­ğün yanı sıra damar yapı­la­rı­nın bozul­ma­sı sonu­cu buna­ma­ya (demans) zemin hazır­la­ya­bil­di­ği­ne dik­kat çeke­rek sınır­lı tüke­ti­min altı­nı çiz­di.  Üskü­dar Üni­ver­si­te­si öğre­tim üye­si, NPİ­ST­ANB­UL Nörop­si­ki­yat­ri Has­ta­ne­si Nöro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Oğuz Tan­rı­dağ, damar­sal köken­li buna­ma­nın gene­tik etken­le­re bağ­lı ola­bil­di­ği gibi çev­re­sel etken­le­re bağ­lı ola­rak da orta­ya çıka­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di.  Prof. Dr. Tanrıdağ,…

Daha Fazla

Kanser araştırmaları çalıştayı 11’inci kez toplanıyor

EKİM 2015 Çey­rek yüz yıl önce temel­le­ri atıl­mış olan Türk Onko­lo­ji Gru­bu (TOG), 2004 yılın­da Onko­lo­ji Gru­bu Der­ne­ği adı ile kurum­sal bir kim­lik kazan­dı. Aynı yıl, baş­la­tı­lan Ulu­sal Onko­lo­jik Araş­tır­ma­lar Çalış­ta­yı 10 yılı geri­de bırak­tı. Bu yıl 11. çalış­tay ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Mev­cut 16 araş­tır­ma gru­bun­da devam etmek­te olan 100’ün üze­rin­de kli­nik ve labo­ra­tu­var çalış­ma­sı ile gru­bun araş­tır­ma potan­si­ye­li gün­den güne artı­yor. 2015 yılı için 20 civa­rın­da TOG çalış­ma­sı­nın yayın­lan­ma­sı bek­le­ni­yor. 2015 yılın­dan iti­ba­ren TOG çalış­ma grup­la­rın­da kabul edi­len araş­tır­ma­la­ra 15.000 TL’ye kadar des­tek sağ­la­ma­ya baş­la­dı.  TOG, kan­ser konu­sun­da araş­tır­ma yap­mak iste­yen radyasyon…

Daha Fazla

51 ülkenin sağlık profesyoneli İstanbul Health Expo’da buluşacak

EKİM 2015 Ulus­la­ra­ra­sı are­na­da adın­dan söz etti­ren Türk sağ­lık sek­tö­rü, dün­ya­nın dört bir yanın­dan gelecek sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri­ni İst­anb­ul Health Expo’da ağır­la­ya­cak. Sek­tö­rel Fuar­cı­lık A.Ş. Genel Müdü­rü Mus­ta­fa Tokat­lı, ​“Sağ­lık ve Dışiş­le­ri Bakan­lık­la­rı, ara­la­rın­da bakan, müs­te­şar ve üst düzey yöne­ti­ci­le­rin de bulun­du­ğu 51 ülke­nin sağ­lık sek­tö­rü tem­sil­ci­le­ri­ni, İst­anb­ul Health Expo Fuarı’na geti­recek” dedi. İng­ilt­ere, Fran­sa, Suudi Ara­bis­tan, Irak, Katar, İran, İsp­anya, İtalya, İsv­içre, Ceza­yir, Tunus, Mısır, Etip­yop­ya, Fas’ın da bulun­du­ğu ülke­le­rin tem­sil­ci­le­ri fuara çıkar­ma yap­ma­sı bek­le­ni­yor. SADE­FE Baş­ka­nı Opt. Dr. Orhan Koç ​“Health Expo Fuarı kap­sa­mın­da sek­tö­re ve Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne önemli…

Daha Fazla

Alzheimer’ı erken teşhis eden teknoloji

EKİM 2015 Alz­he­imer has­ta­lı­ğın­da erken teş­his bazı vaka­lar­da potan­si­yel ola­rak biliş­sel bozul­ma­nın geri dön­dü­rül­me­si­ne imkan vere­bi­li­yor. Siemens Sağlık’ın uzun yıl­lar­dır nöro­lo­jik fonk­si­yon görün­tü­le­me ama­cıy­la kul­la­nı­lan PET-CT sis­tem­le­ri­ne ek ola­rak ürün port­fö­yü­ne 2011 yılın­da ekle­di­ği ve Türkiye’de ilk defa hiz­met veren PET-MR sis­tem­le­ri ile has­ta­lı­ğın teş­hi­si müm­kün ola­bi­li­yor. Kon­van­si­yo­nel PET-CT ve PET-MR sis­tem­le­ri ile alı­nan Flor­be­ta­bir PET görün­tü­le­ri uzman­lar tara­fın­dan manu­el ola­rak hesap­la­nıp yorum­la­nır­ken, Siemens’in geliş­tir­di­ği yeni yazı­lım­lar ile tüm bu işlem­ler ve mate­ma­tik­sel hesap­la­ma­lar oto­ma­tik ola­rak yapa­bi­li­yor bu da uzman­la­rın teş­his kali­te­si­ni artırıyor.

Daha Fazla

Üroonkoloji Kongresi Antalya’da

EKİM 2015 12. Üro­on­ko­lo­ji Kong­re­si, 1115 Kasım tarih­le­ri ara­sın­da Antal­ya, Belek’te ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. Kong­re­ye dün­ya­nın fark­lı ülke­le­rin­den yüz­den faz­la konuş­ma­cı ve yak­la­şık 10.000 kişi katıl­ma­sı bek­le­ni­yor. Dr. Eila Skin­ner, Dr. Ian Tan­nock, Dr Cora N. Stern­berg, Dr. Vito Pan­so­do­ro, Dr. Dobo­rah Kuban, Dr. Alan Hor­wich, Dr. Axel Heiden­re­ich, Dr. Ashish Kamat, kong­re­de biri­kim­le­ri­ni pay­la­şa­cak ala­nın uzman­la­rın­dan bir­ka­çı. Üro­on­ko­lo­ji Derneği’nin bu yıl üye­li­ğe kabul edil­di­ği Uni­on for Inter­na­ti­onal Can­cer Cont­rol (UICC) Der­ne­ği de düzen­le­necek özel bir otu­rum­la bilim­sel prog­ram­da yer alacak.

Daha Fazla

Geleceğin sağlık teknolojileri bu fuarda

EKİM 2015 Mede­x­con 2015 Medi­kal Ürün­ler ve Sağ­lık Hiz­met­le­ri Kong­re ve Fuarı 0204 Ara­lık 2015 tarih­le­ri ara­sın­da ilk kez ola­rak Anka­ra ATO Kong­re ve Fuar Merkezi’nde TG EXPO Ulus­la­ra­ra­sı Fuar­cı­lık A.Ş. orga­ni­zas­yo­nuy­la ger­çek­le­şecek. Fuarın, teda­rik­çi­ler ve ulus­la­ra­ra­sı dist­ri­bü­tör­le­ri de kap­sa­yan çok geniş bir katı­lı­mı sağ­la­ya­rak gele­ce­ğin sağ­lık tek­no­lo­ji­le­riy­le ilgi­li pro­fes­yo­nel­le­ri bir ara­ya getir­me­si bek­le­ni­yor. 2014 yılı TÜR­SAB veri­le­ri­ne göre ülke­mi­zi medi­kal amaç­lar­la ziya­ret eden turist­ler­den elde edi­len gelir has­ta başı­na 9 bin dolar iken, özel sek­tör­de bu rakam 12 bin dola­ra yük­se­li­yor. Rapor­da belir­til­di­ği­ne göre, 2013’te Türkiye’ye sağ­lık turiz­mi için…

Daha Fazla

Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi İstanbul’da

EKİM 2015 Her­kes İçin Acil Sağ­lık Der­ne­ği tara­fın­dan düzen­le­necek ​“Ulus­la­ra­ra­sı Afet ve Acil Tıp Kong­re­si”, 2629 Kasım 2015 tarih­le­rin­de İstanbul’da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Kong­re­nin içe­ri­ği Acil Tıp, Afet Tıb­bı, Afet Yöne­ti­mi ve İlky­ard­ım ola­rak belir­len­di.  Ulus­la­ra­ra­sı Afet ve Acil Tıp Kongresi’nde afet­le­ri, afet­le­rin insan­lar, can dost­la­rı­mız, çev­re­miz üze­ri­ne etki­le­ri­ni ve bu etki­le­re kar­şı neler yapı­la­bi­le­ce­ği­nin ele alı­na­ca­ğı­nı ifa­de eden Her­kes İçin Acil Sağ­lık Der­ne­ği Genel Baş­ka­nı ve Kong­re Baş­ka­nı Dr. Ülkü­men Rodop­lu şun­la­rı söy­le­di:  Afet­ler, ister doğal, ister­se insan eliy­le ger­çek­leş­miş olsun, yüz­yıl­lar boyun­ca insan­la­rın yaşa­mı­nı etki altı­na almış­tır. Dep­rem, sel, hortum,…

Daha Fazla