Satranç / Temmuz 2015

A. Teb­ben 1937 Keres — Bilek, Leip­zig Olm­pi­ad, 1960, Sicil­ya Savun­ma­sı 1. e4 c5 2. Af3 d6 3. d4 cd4 4. Ad4 Af6 5. Ac3 e6 6. Fe3 a6 7. f4 Vc7 8. g4 d5 9. e5 Afd7 10. a3 g5?! 11. f5! Ae5? 12. Ve2! Ac6 13. 000 Fe7 14. Fg2 Fd7 15. Fd5!! ed5 16. Ad5 Vd6 17. Ac6 Fc6 18. Fc5! Vc5 19. Ve5 f6 20. Af6+ Şf7 21. Ve6+ Şf8 22. Khe1! Kd8 23. Kd8 Fd8 24. Ad7+ 10 Keres — Sza­bo, Buda­peş­te, 1955, Sicil­ya Savun­ma­sı…

Daha Fazla

Dil okulları cennet”i olan ülke: MALTA

TEM­MUZ 2015 Orta Akdeniz’de ve Sicilya’nın güne­yin­de yer alan Mal­ta, 5 ada­dan olu­şur. Büyük­le­ri: Mal­ta, Gozo ve Comi­no. Takı­ma­da­lar ara­sın­da en büyü­ğü olan Mal­ta 237 km², Gozo 68 km² ve Comi­no 2 km² yüzöl­çü­mü­ne sahip­tir. Geç­mi­şi Neoli­tik döne­me daya­nan Malta’nın güne­yin­de Yeni Taş Dev­ri insan­la­rı­nın varo­luş kanıt­la­rı­na, Birzebbuga’nın yakı­nın­da­ki Ghar Dalam mağa­ra­sın­da rast­lan­mak­ta­dır. Büyük ihti­mal­le Sicilya’dan gel­dik­le­ri tah­min edi­len o dönem yaşa­mış olan Maltalı’lar, bin­ler­ce yıl­dan son­ra bile bugün hala ayak­ta kala­bil­me­yi başar­mış, hayat tarz­la­rı ve mede­ni­yet düzey­le­ri hak­kın­da biz­le­ri de hay­re­te düşü­ren yapı­lar bırak­mış­lar­dır. 420 bin nüfu­sa, 316 km²…

Daha Fazla

Bir fincan kahve alır mısınız?

TEM­MUZ 2015 Tıp fakül­te­le­rin­de her tür­lü der­si en ince ayrın­tı­sı­na kadar oku­ruz. Gel gör ki pro­fes­yo­nel haya­ta atı­lıp da has­ta ile ile­ti­şi­me geç­ti­ği­miz daha ilk gün çalış­ma­dı­ğı­mız köşe­den yeriz golü: Has­tam ne yesin, ne içsin dok­tor bey/hanım? Han­gi­miz bu soru­ya gerek­ti­ği kadar pro­fes­yo­nel alt yapı ile cevap vere­bil­di? İşte bu konu­da endi­şem var. Buna ek ola­rak hala bunun gerek­siz bir ayrın­tı oldu­ğu­nu düşü­nü­yor­sa­nız empa­ti yete­ne­ği­ni­zi sor­gu­la­ma­nı­zı öner­mek iste­rim. Tam de bu neden­le, bu açık konu­sun­da bir iki kelam etme­nin yarar­lı oldu­ğu kanı­sın­da­yım. Bu konu­da bil­gi­le­ri fark­lı zaman­lar­da sizin­le pay­la­şa­ca­ğım ama…

Daha Fazla

Uçuş esnasında acil sağlık hizmeti ve hukuki sorumluluk

TEM­MUZ 2015 Uçuş esna­sın­da yol­cu­lar­dan biri­ne acil tıb­bi müda­ha­le gerek­ti­ğin­de, ​“Sayın yol­cu­lar, ara­nız­da dok­tor var mı?” anon­su yapıl­dı­ğı­na pek çoğu­muz şahit olmu­şuz­dur. Anons­la bir­lik­te baş­la­yan süre­cin huku­ki teme­li, müda­ha­le­de bulu­nan hekim veya kabin görev­li­le­rin huku­ki yüküm­lü­lü­ğü ve sorum­lu­lu­ğu, bun­da hava­yo­lu şir­ke­ti­nin göre­vi ve sorum­lu­lu­ğu merak uyan­dı­ran konu­lar­dır. Uçuş­ta görev­li olan tüm kabin memur­la­rı, ilk yar­dım eği­ti­mi almak zorun­da­dır­lar. Bu da şu anla­ma gelir; ilk yar­dım, kabin görev­li­le­ri tara­fın­dan yeri­ne geti­ri­le­bil­mek­te­dir. Heki­me han­gi aşa­ma­dan son­ra ihti­yaç duyu­la­ca­ğı­na, kok­pit eki­bi ile bir­lik­te yapı­lan değer­len­dir­me­den son­ra karar veril­mek­te­dir. Hekim anon­su­na yanıt veren hekim,…

Daha Fazla

Ne kadar çok üniversite”, o kadar köfte” mi?

TEM­MUZ 2015 Dev­le­tin teke­lin­de olan ​“Temel Eği­tim”i irde­le­me­den, eleş­tir­me­den bir yana bıra­kır­sak, ​“Üni­ver­si­te” adı altın­da, 2014 veri­le­ri­ne göre ülke­miz­de 109’u ​“dev­let”, 71’i ​“vakıf” (bu da tama­men kar amaç­lı) olmak üze­re 180, aka­de­mik kari­yer­li­le­rin söz­de ​“eği­tim” ver­di­ği kuru­luş var! Eğer yeter­li alt­ya­pın, öğre­tim görev­lin (asis­tan, yar­dım­cı doçent, doçent ve pro­fe­sör), araş­tır­ma­ya yöne­lik her tür­lü kay­nak ve mad­di ola­nak yok­sa, 180 değil, 1080 üni­ver­si­ten olsa ne yazar!.. Salt bu neden­le bile ülke­miz­de­ki üni­ver­si­te sayı­sı azal­tıl­mak zorun­da… Dev­let erka­nı­mı­zın özel­lik­le de ​“Cum­hur­baş­ka­nı­mız”ın her yer­de dile getir­di­ği gibi ​“Her şehi­re üni­ver­si­te yap­tık” söz­le­ri, laf…

Daha Fazla

Mesaj alındı mı, acaba?

EDİ­TÖR / TEM­MUZ 2015 Zaman çok hız­lı tüke­ni­yor… Zama­nı iyi değer­len­di­re­bi­li­yor muyuz? Bütün soru­la­rın yanı­tı işte bu ​“zaman”da… Seçim­le­ri bek­ler­ken o da yapıl­dı, halk siya­si par­ti­le­re mesa­jı­nı ​“net” ver­di… Tabii, bu sonuç­la­rı anla­yan anla­dı, işle­ri­ne gel­me­yen anla­mak iste­me­di… 7 Hazi­ran seçim­le­ri­nin ben­ce tek mağ­lu­bu var: Recep Tay­yip Erdo­ğan… Kol­tu­ğun­da otur­say­dı, AKP açı­sın­dan çok daha iyi ola­cak­tı. Büyük bir ihti­mal­le de AKP’den kaçan oylar, ​“Davutoğlu’na bir şans tanı­ya­lım” diye­cek­ti. AKP de, 275’in üze­rin­de bir mil­let­ve­ki­li ile yine tek başı­na ikti­dar ola­cak­tı… Her şey­de bir ​“hayır” ara­mak lazım… Bel­ki de bu sonuç­lar…

Daha Fazla

Romantik Yol – 2

GEZİ / TEM­MUZ 2015 Geçen sayı­da Halblech’den geçip Steingaden’deki Wieskirche’ye şöy­le bir bak­mış­tık. Ve şim­di bırak­tı­ğı­mız yer­den devam edi­yo­ruz; tari­hin, kül­tü­rün ve doğal güzel­lik­le­rin iç içe geç­ti­ği yolu­mu­za… Domi­ni­kan Manas­tı­rı ​“Klos­ter Ste­in­ga­den” ile kili­se ​“Wies­kirc­he”; yani Steingaden’in UNES­CO Dün­ya Mira­sı lis­te­sin­de adı­nı geçi­ren yapı­la­rı­nın tarih, Welf Dükü VI. Her­zog ile ve 1147’de kurul­muş vakıf­la baş­lı­yor. İster­se­niz, 1176’daki kut­sa­ma­dan; bugün önem­li bir haç mana­s­­­tı­­­rı-kili­­­se­­­si olma­sı­na değin tüm evre­le­ri, bina komp­lek­sin­de ve müze­de göre­bi­lir­si­niz. Steingaden’in etkin bir dini mer­kez olma­sı­na kar­şın 1800’lü yıl­la­rın başın­da yerel yöne­ti­min laik­leş­ti­ği süreç­te bu komp­leks cid­di anlam­da…

Daha Fazla