Sigarayla gelen ölüm: İdiopatik pulmoner fibrozis

İdi­opa­tik pul­mo­ner fib­ro­zis nede­ni bilin­me­yen ama büyük oran­da siga­ra ile bağ­lan­tı­lı bir akci­ğer has­ta­lı­ğı. İler­le­yi­ci efor disp­ne­si ile orta­ya çıkan İPF’de yaşam süre­si bir­kaç yıl­la sınır­lı­dır. Bugün has­ta­lı­ğın iler­le­me­si­ni yavaş­la­tan bir­kaç ilaç kul­la­nıl­mak­ta­dır. İ.Ü. Cer­rah­pa­şa Tıp Fakül­te­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Benan Müsel­lim, has­ta­lık hak­kın­da tüm bilin­me­yen­le­re cevap ver­di.  Pul­mo­ner fib­ro­zis ve idi­opa­tik pul­mo­ner fib­ro­zis nedir? Görül­me sık­lı­ğı ne kadar­dır? Bu grup has­ta­lık­lar ilk defa Ham­man ve Rich’in 1935 yılın­da tanım­la­dık­la­rı ilk olgu ile dik­kat çek­miş­tir. O gün­den son­ra, deği­şik dere­ce­de pul­mo­ner fib­ro­zis ile sey­re­den çok sayıda…

Daha Fazla

MS tedavisinde nereden geldik, nereye gidiyoruz?

Bah­çe­şe­hir Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Nöro­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Hül­ya Aydın Gün­gör anla­tı­yor: Mul­tipl skle­roz (MS) teda­vi amaç­la­rı üç baş­lık­ta top­la­na­bi­lir. Teda­vi­de amaç has­ta­la­rın atak sık­lı­ğı ve şid­de­ti­ni azalt­mak, beyin­de plak adı­nı ver­di­ği­miz lez­yon­la­rı­nın artı­şı­nı engel­le­mek ve sonuç­ta has­ta­la­rın gün­lük haya­tı­nı sorun­suz bir şekil­de ida­me ettir­me­si­ni sağ­la­mak­tır..  MS teda­vi­si alt grup­la­rın­dan birin­ci­si atak teda­vi­si: Kötü­leş­me (atak) ile gelen has­ta­la­rın bu peri­yo­du daha çabuk atlat­ma­la­rı­nı, daha çabuk düzel­me­le­ri­ni sağ­la­mak ama­cıy­la yapı­lan teda­vi­dir. Gün­lük 1000 mg gibi yük­sek doz stre­o­id damar yoluy­la kul­la­nı­lır. Has­ta­nın duru­mu­na göre 510 gün ara­sın­da sürdürülür.…

Daha Fazla

Darüşşifa iyileşti

1912 yılın­dan bu yana tıb­ba hiz­met eden Abdi İbra­him, 500 yıl­lık Sul­tan II. Baye­zid Edir­ne Darüşşifası’nı çağ­daş müze­ci­lik anla­yı­şıy­la yeni­le­di. Osman­lı döne­min­de has­ta­ne ola­rak insan­la­ra şifa dağı­tan ve yeni­le­me çalış­ma­la­rı 1,5 yıl süren Sul­tan II. Baye­zid Edir­ne Darüşşifası’nın açı­lış töre­ni­ne; Edir­ne Vali­si Dur­sun Ali Şahin, Bele­di­ye Baş­ka­nı Recep Gür­kan, Trak­ya Üni­ver­si­te­si Rek­tö­rü Prof. Dr. Yener Yörük, Abdi İbra­him Baş­ka­nı Nezih Barut ve çok sayı­da davet­li katıl­dı. Açı­lış töre­nin­de konu­şan Abdi İbra­him Baş­ka­nı Nezih Barut, tari­hi­ne ve mima­ri­si­ne say­gı duya­rak yeni­le­dik­le­ri bu değer­li ese­rin bugü­ne ve gelecek kuşak­la­ra akta­rıl­ma­sı­na kat­kı­da bulunmaktan…

Daha Fazla

Türk genetikçi KAH’a neden olan yeni mutasyon buldu

Tıb­bi Biyo­lo­ji ve Gene­tik Uzma­nı Yrd. Doç. Dr. Deniz Kıraç, Kon­je­ni­tal Adre­nal Hiperplazi’ye (KAH) neden olan yeni mutas­yon­lar bul­du. Yedi­te­pe ve Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­le­ri­nin ortak çalış­ma­sın­da, TÜBİ­TA­K­’­tan da des­tek alan Kıra­ç­’ın dizi ana­li­zi yön­te­mi­ni kul­la­na­rak bul­du­ğu mutas­yon­lar­dan biri has­ta­lar­da yüz­de 11 ora­nın­da görü­lü­yor.  Önce­lik­le kon­je­ni­tal adre­nal hiperp­la­zi nedir?  Kon­je­ni­tal adre­nal hiperp­la­zi, koles­te­rol­den kor­ti­zol sen­te­zi­ni sağ­la­yan enzim­le­ri kod­la­yan gen­ler­de­ki mutas­yon­lar sebe­biy­le bazı enzim­le­rin ya hiç sen­tez­le­ne­me­me­si ya da az mik­tar­da sen­tez­len­me­si sonu­cun­da aldos­te­ron ve kor­ti­zol sen­te­zin­de­ki yeter­siz­lik, tes­tos­te­ron sen­te­zin­de­ki artış ile karak­te­ri­ze olan bir has­ta­lık­tır. Özel­lik­le 21 hid­rok­si­laz enzi­mi hiç sen­tez­le­ne­mez­se doğa­cak olan…

Daha Fazla

Prof. Dr. İsmail Çelik: Organik gıda” ile kanser” arasında ilişki yok

Sağ­lık­lı Yaşam Aka­de­mi­si ve saglikafiyet.com web site­si tara­fın­dan düzen­le­nen ​“Teda­vi­de ve Önlem­de Kan­ser ve Bes­len­me Konferansı”nda, orga­nik gıda­lar ve anti­ok­si­dan­la­rın tüke­ti­miy­le kan­se­re yaka­lan­ma­mak ara­sın­da hiç­bir bilim­sel bağın olma­dı­ğı, kat­kı mad­de­le­ri­nin belir­li oran­la­rı aşma­dık­ça sağ­lı­ğa zarar­lı olma­dı­ğı kay­de­dil­di.  Modern çağın has­ta­lı­ğı ​‘kanser’in önlen­me­si ve teda­vi edil­me­si konu­sun­da bilim insan­la­rı­nın yap­tı­ğı açık­la­ma­lar, ​“doğ­ru ola­rak bili­nen yan­lış­la­rı” gün­de­me getir­di. Bu çer­çe­ve­de, orga­nik gıda ve anti­ok­si­dan tüke­ti­mi­nin kan­se­ri önle­di­ği, kat­kı mad­de­le­ri­nin kan­se­re neden oldu­ğu gibi ina­nış­la­rın bilim­sel olma­dı­ğı­na dik­kat çekil­di. Çam­lı­ca Kül­tür ve Yar­dım Vak­fı Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Ömer Faruk Berk­san, sağ­lık­lı bes­len­me konusunda…

Daha Fazla

Erkeklerde idrar kaçırma”ya altın standart operasyon

 Türkiye’de ilk kez kadav­ra üze­rin­de can­lı cer­ra­hi ile yurt dışın­dan katı­lan üro­lo­ji uzman­la­rı­na, erkek­ler­de idrar kaçır­ma soru­nun­da ​“altın stan­dart” yön­tem olan ​“arti­fi­si­yel sfink­ter” eği­ti­mi veril­di. Acı­ba­dem Üni­ver­si­te­si İle­ri Düzey Simü­las­yon ve Eği­tim Merkezi’nde (CASE) düzen­le­nen eği­tim prog­ra­mı­na Rus­ya, Yuna­nis­tan, İsra­il, Roman­ya ve Katar’dan 15 üro­lo­ji uzma­nı kur­si­yer hekim katıl­dı. Acı­ba­dem Üni­ver­si­te­si Ata­kent Has­ta­ne­si Üro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Sel­çuk Yücel ile İspan­ya Mad­rid Üniversitesi’nden Üro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Juan Salamanca’nın ver­di­ği eği­tim­de, erkek­ler­de pros­tat ame­li­ya­tı son­ra­sın­da geli­şen idrar kaçır­ma soru­nun­da yüz­de 85 gibi olduk­ça yük­sek bir oran­da başa­rı sağ­la­yan ​“arti­fi­si­yel sfinkter”,…

Daha Fazla

Pulmoner hipertansiyona yeni kılavuz geliyor

Son 10 yıla kadar ​“kan­ser­den kötü” ola­rak kabul edi­len pul­mo­ner hiper­tan­si­yon artık teda­vi edi­le­bi­len bir durum. Ülke­miz­de genel­de üçün­cü evre­de yaka­la­nan bu soru­nu daha önce fark ede­bil­mek için tüm hekim­le­rin bu ola­sı­lı­ğı aklın­da tut­ma­sı gere­ki­yor. Türk Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği Yöne­tim Kuru­lu Baş­ka­nı Prof. Dr. Lale Tok­gö­zoğ­lu ile pul­mo­ner hiper­tan­si­yon ile ilgi­li bilim­sel geliş­me­le­ri konuş­tuk.  Pul­mo­ner hiper­tan­si­yo­nun neden­le­ri hak­kın­da bugün neler bili­yo­ruz? Pul­mo­ner hiper­tan­si­yon bir has­ta­lık değil, çeşit­li has­ta­lık­la­rın sonu­cun­da geli­şen bir durum­dur. Bir çok nede­ne veya has­ta­lı­ğa bağ­lı ola­rak akci­ğer dama­rın­da­ki basınç arta­bi­lir. Bu basınç artın­ca zaten yük­sek basın­ca daya­nık­lı olmayan…

Daha Fazla

Aklına gelirse hayat kurtarırsın: KTEPH

Kro­nik trom­bo­em­bo­lik pul­mo­ner hiper­tan­si­yon nadir görü­len ölüm­cül has­ta­lık­lar­dan biri idi. Oysa bugün teş­his edil­me­si halin­de cer­ra­hi yön­tem­le, cer­ra­hi yön­te­min müm­kün olma­dı­ğı durum­lar­da ise ilaç­la teda­vi edi­le­bi­len bir has­ta­lık. İstan­bul Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Göğüs Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Doç. Dr. Gül­fer Oku­muş, hekim­le­rin özel­lik­le nefes dar­lı­ğı şika­yet­le­rin­de pul­mo­ner hiper­tan­si­yo­nun tüm tip­le­ri­ni akıl­da tut­ma­sı gerek­ti­ği­ni söy­lü­yor.  KTEPH’in top­lum için­de ve pul­mo­ner hiper­tan­si­yon grup­la­rı ara­sın­da görül­me sık­lı­ğı nedir?  Bu konu­da ülke­miz­de yapıl­mış epi­de­mi­yo­lo­jik bir çalış­ma bulun­ma­mak­ta­dır. Ancak lite­ra­tü­re bakıl­dı­ğın­da pul­mo­ner embo­li geçi­ren has­ta­la­rın ara­sın­de KTEPH ora­nı yüz­de 0,57 ola­rak bil­di­ril­mek­te­dir. Pul­mo­ner hiper­tan­si­yo­nun 5

Daha Fazla

Hemofilide yeni umut: Gen tedavisi

  Hemo­fi­li Fede­ras­yo­nu Genel Baş­ka­nı Prof. Dr. Kaan Kavak­lı, hemo­fi­li has­ta­la­rı için gen teda­vi­si­nin bir umut oldu­ğu­nu, önü­müz­de­ki 510 yıl içe­ri­sin­de bu teda­vi­le­rin ön pla­na çıka­ca­ğı­nı belirt­ti. Antalya’da bu yıl 12’ncisi düzen­le­nen, Hemo­fi­li Fede­ras­yo­nu ev sahip­li­ğin­de yapı­lan Ulu­sal Hemo­fi­li Kongresi’nde cid­di bir kan has­ta­lı­ğı olan ve çok bilin­me­yen hemo­fi­li has­ta­lı­ğı­na dik­kat çekil­di. Dün­ya­da 400 bin, Türkiye’de ise 5 bin 450 kayıt­lı hemo­fi­li has­ta­sı oldu­ğu belir­til­di.  Hemo­fi­li­nin hayat boyu süren ve sürek­li teda­vi gerek­ti­ren bir has­ta­lık oldu­ğu­nu kay­de­den Hemo­fi­li Fede­ras­yo­nu Genel Baş­ka­nı Prof. Dr. Kaan Kavak­lı, Türkiye’de teda­vi­nin dün­ya stan­dart­la­rın­da yapılabildiğini…

Daha Fazla

Satranç / Temmuz 2015

A. Teb­ben 1937 Keres — Bilek, Leip­zig Olm­pi­ad, 1960, Sicil­ya Savun­ma­sı 1. e4 c5 2. Af3 d6 3. d4 cd4 4. Ad4 Af6 5. Ac3 e6 6. Fe3 a6 7. f4 Vc7 8. g4 d5 9. e5 Afd7 10. a3 g5?! 11. f5! Ae5? 12. Ve2! Ac6 13. 000 Fe7 14. Fg2 Fd7 15. Fd5!! ed5 16. Ad5 Vd6 17. Ac6 Fc6 18. Fc5! Vc5 19. Ve5 f6 20. Af6+ Şf7 21. Ve6+ Şf8 22. Khe1! Kd8 23. Kd8 Fd8 24. Ad7+ 10 Keres — Sza­bo, Buda­peş­te, 1955, Sicil­ya Savun­ma­sı 1.…

Daha Fazla