Berko İlaç’tan kardeşlere tablet

Ber­ko İlaç, sos­yal sorum­lu­luk ala­nın­da­ki çalış­ma­sı ​“Kar­deş Okul­lar” pro­je­si kap­sa­mın­da 5 oku­la tab­let yar­dı­mın­da bulun­du. Mani­sa, Tokat, Bin­göl, Bat­man ve Van’da bulu­nan 5 oku­la, top­lam 150 adet tab­let yar­dı­mın­da bulu­nan Ber­ko İlaç, öğren­ci­le­rin bil­gi­ye eri­şim­le­ri ve ken­di­le­ri­ni geliş­tir­me­le­ri adı­na önem­li kat­kı sağladı.

Daha Fazla

Lilly İlaç’a ikinci kez güvenli filo ödülü

LeaseP­lan ve Eko­no­mist Dergisi’nin ana spon­sor­lu­ğun­da düzen­le­nen 2014 Yılı ​‘Yılın Filo Yöne­ti­ci­si Ödül­le­ri’ sahip­le­ri­ni bul­du. Lilly İlaç, kul­la­nı­cı güven­li­ği ve filo yöne­ti­mi­ne ver­di­ği önem ile kaza oran­la­rın­da sağ­la­dı­ğı önem­li düşüş­ler­le ​‘Güven­li Filo Ödülü’nü kaza­nan şir­ket­ler ara­sın­da ikin­ci kez yer aldı ve birin­ci­lik­le ödüllendirildi.

Daha Fazla

Bilim Tohumları Anadolu yollarında

Bayer’in Top­lum Gönül­lü­le­ri Vak­fı (TOG) ile bir­lik­te yürüt­tü­ğü Bayer Genç Bilim Elçi­le­ri Projesi’nin gezi­ci biri­mi Bilim Tohum­la­rı Eki­bi, 2015 yılı yol­cu­lu­ğu­na baş­la­dı. Kır­sal alan­lar­da yaşa­yan çocuk­la­rın bilim okur­ya­za­rı olma­sı­nı sağ­la­mak ve bili­mi sev­dir­mek üze­re çalı­şan Bilim Tohum­la­rı Ekibi’nin ilk dura­ğı Sinop ola­cak. Ekip, Nisan-Eylül 2015 döne­mi boyun­ca Sinop’un ardın­dan sıra­sıy­la Çorum, Gümüş­ha­ne, Hak­kâ­ri, Ağrı, Muş, Bin­göl, Bat­man, Gazi­an­tep, Sivas, Yoz­gat, Ispar­ta, Antal­ya, Muğ­la, Aydın, Uşak, Bile­cik, Sakar­ya ve Yalova’da çocuk­lar­la bulu­şa­cak. Bilim Tohum­la­rı Eki­bi Eylül 2015’in sonu­na kadar 20 il ve 40 nok­ta­da 2500 çocu­ğa ulaş­ma­yı hedef­li­yor. Öte yan­dan bu…

Daha Fazla

Sağlık sektörü de sanallaşıyor

PwC’nin ​“Sağ­lık Sek­tö­rü­nün Yeni Oyun­cu­la­rı Küre­sel Tüke­ti­ciy­le Tanı­şı­yor” adlı rapo­ru, dün­ya­nın dört bir yanın­da paza­ra yeni giriş yapan ve temel iş alan­la­rı sağ­lık sek­tö­rü­nün dışın­da olan ya da sağ­lık sek­tö­rün­de yeni rol­ler üst­le­nen şir­ket­le­ri kap­sı­yor. Rapor, bu şir­ket­le­rin, mobil ve sanal sağ­lık hiz­met­le­rin­de, daha etkin ve eko­no­mik sağ­lık hiz­met­le­ri seçe­nek­le­rin­de, bakım ve fit­ness gibi alan­lar­da nasıl öncü­lük etti­ği­ni gös­te­ri­yor. PwC; sağ­lık sek­tö­rün­de­ki bu giri­şim­ci şir­ket­le­rin, şu anda dün­ya çapın­da­ki gele­nek­sel sağ­lık şir­ket­le­ri­ne giden mil­yar­lar­ca dolar­lık geli­ri yaka­la­ma potan­si­ye­li­ne sahip oldu­ğu­nu söy­lü­yor. PwC­’­nin küre­sel rapo­ru­nu değer­len­di­ren PwC Tür­ki­ye Sağ­lık Sek­tö­rü Lideri…

Daha Fazla

Diyabete karşı büyük kök hücre anlaşması

Ast­ra­Ze­ne­ca ve Har­vard Kök Hüc­re Ens­ti­tü­sü (HSCI), diya­be­te iliş­kin yeni teda­vi ara­yı­şın­da AstraZeneca’nın bile­şik kitap­lı­ğı tara­ma­la­rın­da kul­la­nı­ma yöne­lik kök hüc­re­le­rin­den insan beta hüc­re­le­ri oluş­tu­ran bir tek­nik uyar­la­mak ama­cıy­la beş yıl­lık iş bir­li­ği anlaş­ma­sı imza­la­dı. Bu iş bir­li­ği ile diya­bet sebe­biy­le beta hüc­re­le­ri­nin işle­vi­nin nasıl azal­dı­ğı­nın daha iyi anla­şıl­ma­sı amaç­lan­mak­ta ve araş­tır­ma bul­gu­la­rı hakem­li yayın­lar ara­cı­lı­ğıy­la daha geniş bir bilim­sel top­lu­lu­ğun kul­la­nı­mı­na sunulacak.

Daha Fazla

Sanofi’den bilim insanlarına Ar–Ge çağrısı

Ar-Ge Çağ­rı­sı” plat­for­mu ile Türkiye’deki tüm bilim insan­la­rı ve aka­de­mis­yen­le­re yeni mole­kül geliş­tir­me çağ­rı­sı yapan Sano­fi, bu plat­form­la pro­je­le­ri dün­ya­ya açar­ken, aynı zaman­da Glo­bal Ar-Ge alt­ya­pı­sı­nı ve kay­nak­la­rı­nı da Türkiye’nin hiz­me­ti­ne sun­ma­ya devam edi­yor. Türkiye’de ilgi­li tüm bilim insan­la­rı­na açık olan ​‘Ar-Ge Çağ­rı­sı’ plat­for­mu­na katı­lım için son baş­vu­ru tari­hi 30 Hazi­ran 2015. Sano­fi bu plat­form­la, Türkiye’den yeni mole­kül aday­la­rı­nın önü­nü açmak, yeni Ar-Ge pro­je­le­ri­nin çık­ma­sı­nın ve Türk bilim insan­la­rı­nın Sano­fi Glo­bal ile işbir­li­ği ve lisans anlaş­ma­la­rı yap­ma­la­rı­nın yolu­nu açma­yı amaçlıyor. 

Daha Fazla

Kalp-damarda son trendler

  EL BİLE­ĞİN­DEN STENT UYGU­LA­NI­YOR Türk Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği Genel Sek­re­te­ri Prof. Dr. Adnan Aba­cı: Önce­ki yıl­lar­da has­ta­la­rın çoğun­da has­ta­ne­ye yatış yapı­la­rak uygu­la­nan koro­ner anji­yog­ra­fi, aynı işle­min kasık­tan değil el bile­ğin­den yapı­la­bil­me­si saye­sin­de has­ta­ne­ye yatış gerek­tir­mek­si­zin ve has­ta­nın yaşam kali­te­si­ni faz­la etki­le­mek­si­zin yapı­la­bil­me­ye baş­lan­mış­tır. Has­ta bu saye­de ope­ras­yon­dan hemen son­ra yürü­ye­bil­mek­te­dir, bu büyük bir avan­taj­dır. Ayrı­ca, kasık­tan işlem yapıl­dı­ğın­da kana­ma ve ağrı ola­bil­mek­te, bu böl­ge­ye kum tor­ba­sı konul­du­ğu için 6 saat hare­ket­siz kalın­ma­sı gerek­mek­te­dir. El bile­ğin­den işlem yapıl­dı­ğın­da ise bu tür sorun­lar oluş­ma­mak­ta­dır. El bile­ğin­den uygu­la­nan giri­şim­sel yön­tem­ler­le günü­müz­de komp­leks koro­ner arter…

Daha Fazla

Hamilelerde karpal tünel sendromuna manuel terapi

Hami­le­lik­te deği­şen hor­mon sevi­ye­le­ri tüm sis­tem­le­ri etki­le­di­ği gibi eller­de de bir takım şika­yet­le­re yol açı­yor. Özel­lik­le ​“Kar­pal Tünel Send­ro­mu” adı veri­len ve elle­ri cid­di anlam­da yoran bir süreç baş­lı­yor. Gebe­li­ğin son ayla­rın­da ve lohu­sa­lık döne­min­de sık­lık­la kar­şı­la­şı­lan bu durum uzun vade­de de kalı­cı etki­ler bıra­ka­bi­lir. GÜÇ­SÜZ­LÜK, HİS­SİZ­LİK… Zaman zaman eller­de uyuş­ma, karın­ca­lan­ma, yan­ma, ağrı, sız­la­ma gibi belir­ti­ler­le ken­di­ni gös­te­ren Kar­pal Tünel Send­ro­mu, iler­le­yen durum­lar­da güç­süz­lük, his­siz­lik gibi şika­yet­le­re de zemin hazır­lı­yor. Özel­lik­le baş­par­mak, 1. ve 2. par­mak ile 3. par­ma­ğın yarı­sın­da bu şika­yet­ler­den yakı­nan anne aday­la­rı bir eşya­yı tutar­ken zorlandığını…

Daha Fazla

Miyom hem kısırlık hem düşük nedeni

  Miyom­lar, rahim ve rahim ağzın­da görü­len nor­mal dışı düz kas doku­su büyü­me­le­ri­dir. Miyom­lar rahim­de, miyo­met­ri­um adı veri­len kas taba­ka­sın­da bulu­nan düz kas hüc­re­le­ri­nin anor­mal büyü­me­si ile olu­şur. Çoğu zaman bir­den faz­la sayı­da miyom geli­şir. Fer­­­ti-Jin Kadın Sağ­lı­ğı ve Tüp Bebek Mer­ke­zi Kli­nik Direk­tö­rü, Kadın Has­ta­lık­la­rı, Doğum ve Tüp Bebek Uzma­nı Op. Dr. Seval Taş­de­mir, ​“Rahim ve rahim duva­rın­da geli­şen, kısır­lı­ğa ve düşü­ğe neden ola­bi­len miyom­la­rı cid­di­ye alın” diye­rek uya­rı­yor. Taş­de­mir, kadın­la­rın kor­ku­lu rüya­sı miyom­la­rı anlat­tı. Miyom ne sık­lık­ta ve kim­ler­de görü­lür? Miyom­lar her dört kadın­dan birin­de görü­lür. 3040 yaşlarında…

Daha Fazla