Satranç / Haziran 2015

S. Kami­ner, 1927 Ber­li­ner Tageb­latt Tal — Ran­ta­nen, Tal­lin 1979, Sicil­ya Savun­ma­sı 1. e4 c5 2. Af3 Ac6 3. Fb5 e6 4. 00 Age7 5. Ac3 a6 6. Fc6 Ac6 7. d4 cd4 8. Ad4 d6 9. Ke1 Fd7 10. Ac6 bc6 11. Vg4 e5 12. Vg3 f6 13. Fe3 Şf7 14. Kad1 Fe7 15. Aa4! Kb8 16. b3 Ke8 17. c4 c5 18. Ac3 Ff8 19. f4 Şg8 20. Kf1 Vc8 21. fe5 fe5 22. Ad5 Şh8 23. Kf7 Fg4 24. Af6! gf6 25. Vh4 Fg7 26. Fh6 Fd1

Daha Fazla

Yeşil Burun”luların ada ülkesi: KAPO VERDE

HAZİ­RAN 2015 Atlas Okyanusu’nda, Sene­gal ve Moritanya’nın açık­la­rın­da bulu­nan Kapo Ver­de (Yeşil Burun Ada­la­rı), 10 ada ve 8 ada­cık­tan oluş­mak­ta­dır. Baş­ken­ti, San­ti­ago ada­sın­da­ki ​“Pra­ia” olan Kapo Verde’nin nüfu­su 430.000, kişi başı mil­li geli­ri 6.500 USD’dir. 1456’da Por­te­kiz­li­ler bu ada­la­ra gel­di­ğin­de yer­le­şim yok­tu. Kapo Verde’nin bugün­kü hal­kı­nı Por­te­kiz­li yer­le­şim­ci­ler ve Afrika’lı köle­ler oluş­tu­rur. 1975’de Portekiz’den bağım­sız hale gelen Kapo Verde’nin eko­no­mi­si her yönüy­le Portekiz’e bağım­lı­dır. Ilı­man ve aşı­rı kurak bir ikli­me sahip olan ve Cum­hu­ri­yet­le yöne­ti­len Kapo Verde’nin ada­la­rı vol­ka­nik köken­li­dir. Ülke­nin en yük­sek nok­ta­sı olan Fogo Dağı, 2.829 met­re­dir. Kapo…

Daha Fazla

Toplum sağlığı ve sağlıklı yaşam kampanyaları

HAZİ­RAN 2015 Bun­dan iki ay kadar önce Bri­tish Jour­nal of Can­cer der­gi­sin­de bir çalış­ma dik­kat­le­ri üze­ri­ne çek­ti. Bu çalış­ma­nın yazar­la­rı 1960 doğum­lu­lar­da hayat­la­rı boyun­ca kan­se­re yaka­lan­ma ora­nı­nın %50 civa­rın­da oldu­ğu­nu belirt­mek­te idi. Bu kadar yük­sek kan­ser ora­nı­nın birin­ci nede­ni­nin ise orta­la­ma yaşam süre­si­nin tüm top­lum­lar­da uza­ma­sı ola­rak veril­mek­te idi. Bu iliş­ki sade­ce kan­ser için değil, bir­den faz­la has­ta­lık için doğ­ru aslın­da. Bun­lar­dan bir diğe­ri de kalp-damar has­ta­lık­la­rı. Damar sert­leş­me­si (Ate­rosk­le­roz) aslın­da hepi­miz­de erken yaş­lar­da baş­lı­yor. Biz­ler 45 yaşı­na gel­di­ği­miz­de, damar­la­rı­mız­da yağ­lı çiz­gi­ler (fatty stre­ak) oluş­ma­ya baş­lı­yor. Bu çiz­gi­ler ate­rosk­le­ro­zun erken…

Daha Fazla

Daha fazla güç” isteyen için, başkanlık sistemi yanlıştır!

HAZİ­RAN 2015 Baş­kan­lık sis­te­mi hak­kın­da çok şey duy­duk, ama nedir, ne değil­dir hak­kın­da bil­gi­len­di­ril­me­dik! Tek duy­du­ğu­muz şey ise, ikti­da­rın baş­kan­lık sis­te­mi­ne sıcak bak­tı­ğı… Daha faz­la ​“güç” iste­yen biri için baş­kan­lık sis­te­mi­nin çok yan­lış bir yol ola­ca­ğı­nı düşü­nü­yo­rum. Baş­kan­lık sis­te­mi iki­ye ayrı­lır: ​“limit­li” ve ​“limit­siz”… ​“Limit­li Baş­kan”lar, ana­ya­sa, par­ti reka­be­ti, poli­tik demok­ra­si ve bir tür güç­ler ayrı­lı­ğı için­de hare­ket eder­ler. Bunun örne­ği­ni ABD’de görü­yo­ruz. Her­şey­den önce, baş­ka­nın gücü, popü­ler bir mec­lis saye­sin­de den­ge­de tutu­lur. Zaten ABD’yi kuran kişi­ler James Madi­son, Tho­mas Jef­fer­son ve Geor­ge Was­hing­ton, Mon­te­s­qu­i­eu​’nun ​“güç­ler ayrı­lı­ğı” fel­se­fe­sin­den etki­le­nip, Biritanya’daki…

Daha Fazla

Sağlıkta arabuluculuk

HAZİ­RAN 2015 Taraf­lar ara­sın­da­ki huku­ki uyuş­maz­lık­la­rın dos­ta­ne yol­lar ile çözü­me kavuş­tu­rul­ma­sı ola­rak bili­nen ara­bu­lu­cu­luk, sade­ce Türkiye’de değil bir çok ülke­de de uygu­la­nan bir sis­tem­dir. Ara­bu­lu­cu­luk kuru­mu, Türk huku­kun­da, 6325 sayı­lı Hukuk Uyuş­maz­lık­la­rın­da Ara­bu­lu­cu­luk Kanu­nu​’nun (RG. 22.06.201228331) yürür­lü­ğe gir­me­si ile fiilen uygu­la­na­bi­lir hale gel­miş­tir. Bu Kanun, Hukuk Uyuş­maz­lık­la­rın­da Ara­bu­lu­cu­luk Kanu­nu Yönet­me­li­ği (RG. 26.01.201328540) ile tamam­lan­mak­ta­dır. Ara­bu­lu­cu, özel hukuk kap­sa­mın­da­ki anlaş­maz­lık konu­su­nun taraf­la­rı­nı görüş­me ve müza­ke­re­ler yap­mak üze­re bir ara­ya geti­re­rek uyuş­maz­lık konu­sun­da uzlaş­ma­la­rı için yar­dım­cı olma­ya çalı­şan, taraf­sız bir 3. kişi rolün­de­dir. Ara­bu­lu­cu, hakim değil­dir, sade­ce taraf­la­rın ken­di çözüm­le­ri­ni bul­ma­la­rı­na yar­dım­cı…

Daha Fazla

Kaos mu, istikrar mı?..

EDİ­TÖR  / HAZİ­RAN 2015 Bu soru­nun yanı­tı her­ke­se göre fark­lı­lık arz edi­yor… Kimi­ne göre ikti­dar deği­şik­li­ği ​“kaos”, kimi­ne göre değil… Kimi­ne göre ikti­da­rın değiş­me­me­si ​“istik­rar”, kimi­ne göre ​“kaos”… Siz­ce bun­lar­dan han­gi­si doğ­ru? Taraf­lar­dan (ikti­dar ve muha­le­fet) han­gi­si­nin ​“doğ­ru” düşün­dü­ğü­nü 7 Hazi­ran​’dan son­ra göre­ce­ğiz!.. Bu satır­lar yazı­lır­ken, par­la­men­to seçim­le­ri­ne yak­la­şık 15 gün var­dı… Siya­si atmos­fe­rin iyi­den iyi­ye ısın­dı­ğı bugün­ler, 7 Hazi­ran akşa­mı ya son bula­cak, ya da çok fark­lı bir güne uyan­dı­ra­cak mil­le­ti­mi­zi!.. Ben­ce önem­li olan, her tür­lü fizi­ki kav­ga­nın olma­dı­ğı, dürüst, adil ve şaibe­ler­den çok uzak bir seçim yaşa­ma­mız… Eğer böy­le…

Daha Fazla

Romantik Yol – 1

GEZİ / HAZİ­RAN 2015 Turizm­ci­le­rin aktar­dık­la­rı üze­re ve anla­dı­ğı­mız anlam­da roman­tizm­le (18. yüz­yıl sanat akı­mı Romantizm’e gön­der­me­ler yapıl­sa da), duy­gu­lar­la hiç iliş­ki­si olma­yan ama bütün duyu­la­rı hare­ke­te geçi­ren bir yola düşü­rü­yo­ruz bu kez yolu­mu­zu. Yolu­nu bu güzer­ga­ha düşü­ren her­ke­si her anlam­da etki­le­yen bu uzun­ca yol ve yol üze­rin­de­ki­ler şim­di­ki rota­mız… Via Cla­udia Augus­ta, Antik Roma döne­mi tica­ret yolun­da­yız. Yani yine Almanya’da… 2. Dün­ya Savaşı’nı kay­bet­tik­ten bir­kaç yıl son­ra Alman­la­rın imaj yeni­le­mek, tarih­le­ri­ni ve ​“nor­mal” yaşam­la­rı­nı dün­ya­ya aktar­mak adı­na baş­lat­tık­la­rı çalış­ma­lar sonu­cu belir­le­dik­le­ri pito­resk rota­da… Roman­tisc­he Straße’deyiz.. Almanya’nın güne­yin­de, Bav­ye­ra eya­le­ti­ni nere­dey­se…

Daha Fazla