Tiroid tedavisinde detoks şart

  Mar­ma­ra Üniversitesi’nden Biyo­kim­ya Uzma­nı Dr. Şeh­kar Oktay, hiper­ti­ro­idi ve hipot­ro­idi has­ta­la­rın­da lipit­le­rin etki­si­ni ince­le­di­ği dok­to­ra tezin­de, her iki tip­te de yağ­la­rın oksi­das­yo­na neden oldu­ğu, bu neden­le teda­vi­de meta­boz­li­ma­nın nor­mal hızı­na ulaş­tı­rıl­ma­sı­nın yanı sıra mey­da­na gelen hasa­rın da anti­ok­si­dan­lar­la teda­vi edil­me­si gerek­ti­ği sonu­cu­na ulaş­tı. Oktay, hipo­ti­ri­odi­de yağ­lan­ma­ya, hiper­ti­ro­idi­de ise aşı­rı yağ yakı­mı­na bağ­lı ola­rak orta­ya çıkan ser­best radi­kal­le­rin vücut­tan atıl­ma­dı­ğın­da kan­ser­den kalp-damar has­ta­lık­la­rı­na kadar pek çok sağ­lık soru­nu­na neden ola­ca­ğı uya­rı­sın­da bulu­nu­yor. Çalış­ma­nı­zı anla­tır mısı­nız? Hiper­ti­ro­idi, hipo­ti­ro­idi ve hiper­li­pi­de­mi olmak üze­re 3 genel grup ve bun­la­rın çap­ra­zı­nı yap­tık. Sağ­lık­lı sıçanları…

Daha Fazla

Yılları buharlaştıran teknoloji

İtalya’dan ülke­mi­ze geti­ri­len Plaz­ma Ener­ji­si ile çalı­şan Ple­xr Yön­te­mi, este­tik cer­ra­hi­den çeki­nen­ler için göz çev­re­si yeni­le­me, leke, akne ve iz teda­vi­le­rin­de uygu­la­nı­yor. Cihaz, uygu­la­na­cak cilt yüze­yin­de­ki elekt­rik­sel akti­vi­te ile ortam­da­ki hava­yı (yani iyo­ni­ze gaz­la­rı) plaz­ma ener­ji­si­ne dönüş­tü­rü­yor. Bu ener­ji cil­din sorun­lu dış yüze­yi­ni buhar­laş­tı­rı­yor ve yeni doku olu­şum süre­ci baş­la­mış olu­yor. Uygu­la­ma­nın ülke­miz­de­ki ilk kul­la­nı­cı­la­rın­dan Deri ve Züh­re­vi Has­ta­lık­lar Uzma­nı Dr. Deniz Koral, soru­la­rı­mı­zı yanıt­la­dı. Plaz­ma nedir? Mad­de katı hal­dey­ken ener­ji veri­lir­se önce sıvı son­ra da gaz hali­ne geç­mek­te­dir. İşte bu hal­dey­ken ener­ji ver­me­ye devam eder­sek, yani gaz halin­de bir enerji…

Daha Fazla

4 adımda inme’sin

İlk sıra­da­ki ölüm ve sakat­lan­ma neden­le­rin­den olan inme­ye yol açan atri­al fib­ri­las­yon (AF) has­ta­la­rı­nın kul­lan­ma­sı gere­ken pıh­tı oluş­ma­sı­nı engel­le­yen yeni mole­kül­ler, hem daha etki­li, hem de yan etki­le­ri azal­ta­rak has­ta­la­ra daha az zarar veri­yor. İnme duru­mun­da ise ilk 3 saat için­de trom­bo­liz ve ilk 4,5 saat için­de trom­bek­to­mi hayat kur­ta­rı­yor. Ancak bu teda­vi­le­rin başa­rı ile yapı­la­bil­me­si için önce­lik­le dona­nım­lı inme mer­kez­le­ri­ne ihti­yaç var. Dün­ya İnme Orga­ni­zas­yo­nu ve Boeh­rin­ger Ingel­he­im tara­fın­dan düzen­le­nen İnme Aka­de­me­si kap­sa­mın­da, inme­yi önle­me­nin yol­la­rı ile en yeni ve etki­li medi­kal ve cer­ra­hi yön­tem­ler­le ilgi­li bil­gi­ler kamu­oyu ve uzmanlarla…

Daha Fazla

Ürojinekolojide eski sorunlara yeni çözümler

  Kadın­la­rın en büyük şika­yet­le­rin­den olan vaji­nal enfek­si­yon­lar ve idrar yolu enfek­si­yon­la­rın­da anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nın düzen­len­me­si, aşı­rı aktif mesa­ne soru­nu­na yöne­lik tıb­bın sun­du­ğu son yön­tem­ler ve pro­lap­sus­lar­da rah­min alın­ma­sı­na gerek bırak­ma­yan lapo­ros­ko­pik sak­ro­his­te­ro­pek­si yön­te­mi­ni üre­ji­no­ko­lo­ji ala­nın­da­ki çalış­ma­la­rı ile öne çıkan İstan­bul Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Kadın Doğum Ana­bi­lim Dalı­’n­dan Doç. Dr. Fun­da Gün­gör Uğur­lu­can anla­tı­yor. Enfek­si­yon­lar kadın­la­rın en büyük sorun­la­rın­dan biri ola­gel­miş­tir. Günü­müz tıb­bı bu soru­na yak­la­şır­ken anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı­nı akıl­cı hale getir­mek için ne öne­ri­yor? Vaji­nal enfek­si­yon­la­rın yüz­de 90’ı Kan­di­da, Tri­ko­mo­nas veya bak­te­ri­yel vagi­no­zis dedi­ği­miz durum­lar­dan kay­nak­la­nı­yor. Önce­lik­le tanı­yı doğ­ru koy­mak gerekiyor.…

Daha Fazla

Güneydoğu Asya’nın Katolik” nüfuslu 2. büyük ülkesi: DOĞU TİMOR

MAYIS 2015 Res­mi adı ​“Doğu Timor Demok­ra­tik Cum­hu­ri­ye­ti” olan Doğu Timor, Güney­do­ğu Asya’da Ata­uro ve Jaco ada­la­rı ile Oecu­s­­­si-Ambe­­­no böl­ge­si­ni kap­la­yan bir ada ülke­dir. Tek kom­şu­su Endonezya’ya bağ­lı ​“Batı Timor” olan Doğu Timor’un 14,609 km² yüz ölçü­mü, 1.100.000 nüfu­su bulun­mak­ta­dır. 16. yüzyıl’da Por­te­kiz kolo­ni­si olan Doğu Timor, 1975’de kesin ola­rak Endonezya’nın 27. vila­ye­ti oldu. 1999’da Endo­nez­ya, böl­ge­nin kont­ro­lü üze­rin­de­ki iddi­ala­rın­dan vaz­ge­çin­ce, 20 Mayıs 2002’de bağım­sız­lı­ğı­nı kaza­nan Doğu Timor, Güney­do­ğu Asya’nın Kato­lik nüfu­su­na sahip 2. büyük dev­le­ti oldu. Doğu Timor’un baş­ken­ti ​“Dili”dir. Cum­hu­ri­yet­le yöne­ti­len ve kişi başı 800 USD mil­li geli­re sahip olan…

Daha Fazla

Satranç / Mayıs 2015

A. Soch­nev, 1985 Gerbstman’s Memo­ri­al, III Men­ti­on Car­l­­­sen-Vac­­­hi­­er-Lag­­­ra­­­ve Maxi­me, Gas­hi­mov Mem, 21.4.2015, Reti 1. Af3 Af6 2. g3 b5 3. Fg2 Fb7 4. Aa3 a6 5. c4 b4 6. Ac2 e6 7. d4 a5 8. 00 Fe7 9. d5 Aa6 10. Afd4 Ac5 11. Ke1 00 12. e4 e5 13. Af5 d6 14. Fg5 Ad5?! 15. Fh6! gh6 16. Vg4 Fg5 17. cd5 Şh8 18. h4 Ff6 19. Ace3 Fc8 20. Vf3 Fg7 21. Fh3 Kg8 22. Fg4! Vf6 23. Fh5 Ff5 24. Af5 c6 25. dc6 Kac8 26. Vd1

Daha Fazla

Dubrovnik

GEZİ / MAYIS 2015 Geç­mi­şin Laus, Raus, Ragusa’sı; Lord Byron için mücev­her, Geor­ge Ber­nard Shaw için ise yer­yü­zün­de­ki cen­net… Hırvatistan’a, Adriyatik’in Dal­maç­ya kıyı­la­rın­da­ki bu ada kale şeh­re düşü­rü­yo­ruz bu kez yolu­mu­zu; buray­la ilgi­li ken­di düşün­ce­le­ri­mi­ze sahip olmak, aslın­da gez­mek gör­mek, bil­mek ve dokun­mak için ken­te. İlk izle­ni­mim tari­hi­ni yaşa­tan, tari­hi ile yaşa­yan kent, geç­mi­şi ile barı­şık ve guru­lu; geç­mi­şin­den bugü­ne bakıl­dı­ğın­da özgür­lük­le­ri­ne düş­kün­lük­le­ri, ince dip­lo­ma­si gerek­ti­ren poli­tik çözüm­le­me­le­ri, tica­ri zeka­la­rı ve hep­si­ni olum­la­yan, kota­ra­bi­len konum­la­rıy­la Neret­va neh­ri­nin deniz­le buluş­tu­ğu bu bel­de­de bütün övgü­ler hake­dil­miş ben­ce. Ada ve ada­yı bir batak­lık­la ana kara­ya bağlayan…

Daha Fazla

Müzik Grubu Kurma Rehberi

MAYIS 2015 Yakın zaman­da viz­yon­da olan ve bate­ri­de usta­laş­ma müca­de­le­si için­de olan bir gen­cin hika­ye­si­ni anla­tan Dami­en Chazelle’in yönet­ti­ği ​“Whip­lash” ile bir­lik­te müzik pek çok kişi için yeni­den bir ilgi oda­ğı hali­ne gel­di. Bel­ki de bu kişi­le­rin çoğu için hayat­la­rın­da­ki eksik­lik müzik ile ilgi­li bir hobi ile gide­ri­le­bi­lir­di. Ama nere­den baş­la­mak gerek? Kord Vokal mace­ra­mız­da nere­dey­se her kon­ser­den son­ra ve nere­de olur­sa olsun kon­ser ver­dik­ten son­ra bir­kaç kişi yanı­mı­za gelir, bir enst­rü­man çal­dık­la­rı­nı veya şar­kı söy­le­me­yi çok sev­dik­le­ri­ni ifa­de eder­ler. Genel­lik­le de konuş­ma­nın sonu gru­ba nasıl gire­rim soru­su ile gelir. Takdir…

Daha Fazla

Sağlık verileri ve hukukun çizdiği sınır

MAYIS 2015 Bili­şim tek­no­lo­ji­si­nin geliş­me­si ile diji­tal orta­ma akta­rı­lan hesap numa­ra­la­rı, elekt­ro­nik pos­ta adre­si­nin şif­re­si, vatan­daş­lık numa­ra­sı, sağ­lık kayıt­la­rı gibi bil­gi­le­re ilgi­siz kişi­le­rin eriş­me­si, bun­la­rı kul­lan­ma­sı veya yay­ma­sı sonu­cu kar­şı­la­şı­lan hukuk­sal sorun­lar neler­dir? Kişi­sel veri­ler han­gi ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı düzen­le­me­ler ile koru­ma altı­na alın­mış­tır?  Belir­li veya kim­li­ği­mi­zi belir­le­ye­bi­lir bütün bil­gi­ler, kişi­sel veri­le­ri­mi­zi oluş­tur­mak­ta­dır. Bu kap­sam­da genel­de; fizik­sel, psi­ko­lo­jik, kül­tü­rel ve sos­yal kim­li­ği­miz, özel­de; sağ­lık, gene­tik, etnik, aile­vi, siya­si, dini bil­gi­ler, isim, tele­fon numa­ra­sı, sos­yal güven­lik numa­ra­sı, pasa­port numa­ra­sı, resim, ses, par­mak izle­ri, yaş, mes­lek, mede­ni durum, adres bil­gi­le­ri gibi bilgiler…

Daha Fazla

Neden agresif” bir toplum olduk?

EDİ­TÖR / MAYIS 2015 2000 yılın­dan baş­la­ya­rak son yıl­lar­da sinir­li, ​“agre­sif” bir top­lum olduk… Özel­lik­le son 10 yıl­da ​“anti­dep­re­san” kul­la­nı­mı­mız yüz­de 160 art­tı… Bu duru­mun teme­li­ne ini­le­ce­ği­ne, ​“ver ila­cı, sakin­leş­sin” demek­ten öte­ye gidil­me­di. Ülke­miz­de son yıl­lar­da gelir dağı­lı­mın­da­ki maka­sın açıl­ma­sı, bu has­ta­lı­ğın yoğun biçim­de gün ışı­ğı­na çık­ma­sı­na neden oldu! Bir top­lum­da gelir dağı­lı­mı kat­man­la­rı ara­sın­da makas ne kadar açı­lır­sa, o dere­ce ​“huzur­suz­luk”lar bariz görü­lür. Bir de buna ​“siya­si” bakış açı­la­rın­da­ki kutup­laş­ma­la­rı ekler­se­niz, ​“bam­te­li” iyi­ce geri­lir. Hal­kı sakin­leş­tir­mek için özel­lik­le ülke yöne­ti­ci­le­ri­nin, siya­si kad­ro­la­rın söy­lem­le­ri­ne çok ama, çok dik­kat etme­le­ri, daha bütün­leş­ti­ri­ci bir dil kullanmaları…

Daha Fazla