2014’te bizi neler hasta etti

Klima Hasta Eder Mi

2014 yılı­nın sonu­na yak­la­şır­ken, Acı­ba­dem Mobil Sağ­lık uzman­la­rı yıl için­de en sık kar­şı­la­şı­lan beş rahat­sız­lık gru­bu­nu açık­la­dı. Ofis çalış­ma­sı­nın ve bil­gi­sa­yar kul­la­nı­mı­nın gün­de­lik haya­tın par­ça­sı olma­sı ile para­lel ola­rak 2014 yılın­da en çok iske­let kas sis­te­mi rahat­sız­lık­la­rı yaşan­dı. En sık görü­len ikin­ci has­ta­lık gru­bu olan kar­di­yo­vas­kü­ler sis­tem rahat­sız­lık­la­rı­nı enfek­si­yon­lar takip etti.

Acı­ba­dem Mobil Sağ­lık uzman­la­rı 2014 yılın­da Türkiye’de en çok görü­len rahat­sız­lık­la­rı açık­la­dı. Türkiye’de geçen yıl boyun­ca en sık rast­la­nan has­ta­lık­lar alış­kan­lık­la­rı­mız ve yaşam tar­zı­mız üze­ri­ne önem­li ipuç­la­rı içeriyor.

2014’te en çok iske­let kas sis­te­mi rahat­sız­lık­la­rı görül­dü. Bu gru­bun için­de düş­me ve çarp­ma­ya bağ­lı orto­pe­dik trav­ma­lar ile bel ve boyun ağrı­sı gibi rahat­sız­lık­lar ön pla­na çıkı­yor. Ofis yaşa­mın­da­ki hare­ket­siz­lik, ofis mobil­ya­la­rı­nın ergo­no­mik olma­ma­sı ile bil­gi­sa­yar, akıl­lı tele­fon ve tab­let gibi tek­no­lo­jik cihaz­la­rın gün­de­lik haya­tın bir par­ça­sı olma­sı gibi gün­cel prob­lem­ler bu rahat­sız­lık­la­rın baş tetik­le­yi­ci­le­ri ara­sın­da yer alı­yor. Uzun süre­li ve yan­lış bil­gi­sa­yar kul­la­nı­mı boyun düz­leş­me­sin­den fıtı­ğa kadar bir­çok önem­li rahat­sız­lı­ğa sebe­bi­yet verebiliyor.

Düzen­li spor risk­le­ri azaltabilir

En çok görü­len ikin­ci rahat­sız­lık gru­bu­nu ise kar­di­yo­vas­kü­ler sis­tem rahat­sız­lık­la­rı oluş­tu­ru­yor. Bu grup içe­ri­sin­de en çok rast­la­nan rahat­sız­lık­lar kalp kri­zi belir­ti­le­ri ve göğüs ağrı­sı olu­yor. Acı­ba­dem Mobil Sağ­lık uzman­la­rı, siga­ra kul­la­nı­mı ve koles­te­ro­lün etki­li oldu­ğu bu tip rahat­sız­lık­la­ra kar­şı uzman görü­şü alı­na­rak uygu­la­na­bi­lecek bes­len­me prog­ra­mı ile düzen­li spo­run fay­da­lı ola­bi­le­ce­ği­ni dile getiriyor.

Her zaman oldu­ğu gibi enfek­si­yon­lar da en çok görü­len rahat­sız­lık­lar ara­sın­da bulu­nu­yor. Üçün­cü sıra­da bulu­nan enfek­si­yon­lar ara­sın­da, mev­si­me bağ­lı soğuk algın­lı­ğı, grip, okul zama­nın­da özel­lik­le ken­di­ni gös­te­ren çocuk has­ta­lık­la­rı gibi rahat­sız­lık­lar öne çıkı­yor. Kro­nik baş ağrı­sı, mig­ren ve bayıl­ma gibi rahat­sız­lık­la­rı da kap­sa­yan nöro­lo­jik rahat­sız­lık­lar ise en sık görü­len has­ta­lık grup­la­rı içe­ri­sin­de dör­dün­cü sıra­yı alıyor.

Beşin­ci sıra­da ise üst solu­num yolu has­ta­lık­la­rı bulu­nu­yor. Bu gru­bu­nun içe­ri­sin­de ise sık­ça görü­len sinü­zit, badem­cik ilti­ha­bı, faren­jit, grip ve soğuk algın­lı­ğı gibi rahat­sız­lık­lar var. Özel­lik­le kış mev­si­min­de artan soğuk­la­ra bağ­lı ola­rak geli­şen bu has­ta­lık­lar­dan korun­mak için den­ge­li bes­len­me ve vita­min açı­sın­da zen­gin besin­le­rin tüke­til­me­si öneriliyor.

 

İlgili Haberler

Leave a Comment