Sosyal yeme hataları

Uzman Diye­tis­yen Gam­ze Şan­lı Ak, yapı­lan araş­tır­ma­lar yemek yeme hata­la­rın­da sos­yal çev­re­nin çok büyük etki­si oldu­ğu­nu gös­te­ri­yor, diyor.  Ak: ​‘Genç ve yetiş­kin­ler, arka­daş gru­buy­la bera­ber yemek yedi­ğin­de besin tüke­tim mik­tar­la­rı da cid­di oran­da artı­yor. Sos­yal çev­re kilo alma­da olduk­ça önem­li rol oynu­yor. En çar­pı­cı sonuç ise eğer arka­da­şı­nız kilo­lu ise sizin­de kilo­lu olma ihti­ma­li­niz %57 ve eğer bu kişi çok yakın arka­da­şı­nız ise bu oran %171 ora­nın­da artış gös­te­ri­yor’, diyor. Ayrı­ca sos­yal yaşa­mı çok yoğun olan kişi­le­rin çoğu zaman arka­daş­la­rıy­la dışa­rı da bulu­şup yemek yeme­ği ter­cih etti­ği­ni söy­le­yen Gam­ze Şanlı…

Daha Fazla