Metabolik Sendrom Sempozyumu Bodrum’da

Meta­bo­lik Send­rom Der­ne­ği tara­fın­dan 47 Eylül tarih­le­ri ara­sın­da Bod­rum Hil­ton Türk­bü­kü Hotel’de ​“11. Meta­bo­lik Send­rom Sem­poz­yu­mu” düzen­le­necek. Sem­poz­yum­da ana konu­lar yine diabe­tes mel­li­tus, dis­li­pi­de­mi, hiper­tan­si­yon ve obe­zi­te ola­cak. Bun­la­rın yanı sıra meta­bo­lik send­rom­la bağ­lan­tı­lı diğer sorun­lar da tar­tı­şı­la­cak. Bu yıl sem­poz­yu­ma Meta­bo­lik Send­rom Kur­su ile baş­lan­ma­sı plan­la­nı­yor. Prof. Dr. Ayte­kin Oğuz baş­kan­lı­ğın­da düzen­le­nen orga­ni­zas­yon­da, bu has­ta­lık­lar­da akıl­cı ilaç kul­la­nı­mıy­la ilgi­li de bil­gi verilecek.

Daha Fazla

Biyoloji öğrencilerini Trabzon ağırlayacak

Ulus­lar ara­sı katı­lım­lı 21.Ulusal Biyo­lo­ji Öğren­ci Kong­re­si, Kara­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si­’n­de yapı­la­cak. 15 Eylül tarih­le­ri ara­sınd ager­çek­leş­ti­ri­lecek kong­re­ye konuş­ma­cı ola­rak katı­la­cak hoca­lar ara­sın­da, Prof. Dr. Ali Demir­soy, Prof. Dr. Ahmet Alver de bulu­nu­yor. Kong­re­de, ​“Biyo­di­zel Üre­ti­mi ve Bazı Yakıt Özel­lik­le­ri­nin Belir­len­me­si” ve ​“Ribu­laz Enzi­mi­nin Saf­laş­tı­rıl­ma­sı ve Akti­vi­te­si­nin Ölçül­me­si” çalış­tay­la­rı da yapı­la­cak. Etkin­lik­ler ara­sın­da Gür­cis­ta­n­’­da bota­nik bah­çe­si ve Rize­’­de Ayder Yay­la­sı gezi­le­ri de yer alacak.

Daha Fazla

Psikiyatri hemşireleri Hacettepe’de buluşuyor

Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Hem­şi­re­lik Fakül­te­si, III. Ulus­la­ra­ra­sı ve VII. Ulu­sal Psi­ki­yat­ri Hem­şi­re­li­ği Kongresi’ne ev sahip­li­ği yapa­cak. 13 Eylül tarih­le­ri ara­sın­da ger­çek­le­şecek kong­re­nin bu yıl­ki tema­sı, ​“Günü­müz­de Psi­ki­yat­ri Hem­şi­re­li­ği: Yapı­taş­la­rı ve Yeni Ufuk­lar” ola­rak belir­len­di. Alt tema­lar ise şun­lar ola­cak:  Psi­ki­yat­ri Hem­şi­re­li­ği Eği­ti­mi  Kli­nik Psi­ki­yat­ri Hem­şi­re­li­ği  Top­lum Ruh Sağ­lı­ğı Hem­şi­re­li­ği  Kon­sül­tas­yon Liye­zon Psi­ki­yat­ri Hem­şi­re­li­ği  Bağım­lı­lık­lar ve Psi­ki­yat­ri Hem­şi­re­li­ği  Adli Psi­ki­yat­ri Hem­şi­re­li­ği  Psi­ki­yat­ri Hem­şi­re­li­ğin­de Araş­tır­ma ve Kanı­ta Daya­lı Uygu­la­ma­lar  Danış­man­lık ve Tera­pi­ler  Yaşam Dönem­le­ri ve Psi­ki­yat­ri Hem­şi­re­li­ği  Kav­ram, Kuram ve Model­ler  Mes­le­ki Sağ­lık ve Güvenlik.

Daha Fazla

Adli Bilimler Günleri Kosova’da yapılıyor

Koso­­­va-Tür­­­ki­­­ye Adli Bilim­ler Gün­le­ri, 1214 Ağus­tos tarih­le­rin­de Pri­ze­n­’­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Anka­ra üni­ver­si­te­si Adli Bilim­ler Ens­ti­tü­sü Baş­ka­nı Prof. Dr. Hamit Han­cı, Koso­va Adli Bilim­ler Kuru­mu Müdü­rü Dr. Ble­rim Ollu­ri ve Tür­ki­ye Mezun­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Cen­giz Ches­ko­’­nun baş­kan­lı­ğı­nı yapa­ca­ğı Adli Bilim­ler Gün­le­rin­de, Top­lu Gömü­ler­de Tarih­len­dir­me, Fela­ket Kur­ban­la­rı­nın Kim­lik­len­di­ril­me­sin­de Adli Tıb­bın Yeri, Adli Diş Hekim­li­ği ve Diş­ler­den Kim­lik­len­dir­me, Çocuk­lar­da Yürü­me Bozuk­luk­la­rı, Koso­va​’da Adli Bilim­ler Hiz­met­le­ri, Batı Trak­ya­’­da Türk­le­rin Tabi Oldu­ğu Aile Huku­ku­nu Belir­le­yen İkili Ant­laş­ma­lar, Adli Bilim­ler­de Kli­nik Psi­ko­lo­ji Uygu­la­ma­la­rı baş­lık­la­rı ele alınacak.

Daha Fazla

Demiray, MSD’nin zirvesine çıktı

2004 yılın­dan beri MSD Türkiye’de İş Biri­mi Direk­tö­rü ola­rak görev yapan Hati­ce Kur­tar Demi­ray, MSD Tür­ki­ye orga­ni­zas­yo­nu­na Genel Müdür ola­rak atan­dı. 22 yıl­dır MSD bün­ye­sin­de satış tem­sil­ci­li­ği, ürün müdür­lü­ğü ve pazar­la­ma müdür­lü­ğü görev­le­rin­de bulu­nan Hati­ce Kur­tar Demi­ray, MSD’de çalış­ma­ya baş­la­dı­ğı 1992 yılı iti­ba­riy­le çok sayı­da temel ürü­nün lans­ma­nı­nı da ger­çek­leş­tir­di. Demi­ray, 2001 yılın­da, New Jersey’de bulu­nan Merck Genel Merkezi’ne, EMEA’dan (Avru­pa, Orta­do­ğu ve Afri­ka Böl­ge­si) Sorum­lu Pazar­la­ma Direk­tö­rü ola­rak atan­dı. 2004 yılın­da geri dön­dü­ğü Türkiye’de kari­ye­ri­ne İş Biri­mi Direk­tö­rü ola­rak devam etti.

Daha Fazla

Abdi ibrahim’de önemli görev değişikliği

Abdi İbrahim’in Glo­bal Satı­nal­ma ve Teda­rik Yöne­ti­mi Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ne Güven Kara­taş­lı geti­ril­di. Kara­taş­lı iş haya­tı­na, 1989 yılın­da satış uzma­nı ola­rak baş­la­yıp, kari­ye­ri­ne Henkel’de Satı­nal­ma Yöne­ti­ci­si ola­rak devam etti. 2000 yılın­da Bayer’de yer aldı­ğı Satı­nal­ma ve İthalat/İhracat Müdü­rü göre­viy­le ilaç sek­tö­rü­ne adım atan Kara­taş­lı, 20062011 yıl­la­rı ara­sın­da San­doz İlaç’ta Orta Doğu, Tür­ki­ye ve Güney Afri­ka Bölgesi’nin Satı­nal­ma Direk­tö­rü ola­rak görev yap­tı ve ardın­dan 20112013 yıl­la­rı ara­sın­da Novar­tis Çin’de Teda­rik Zin­ci­ri Ope­ras­yon­la­rı Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ni sür­dür­dü. 2013 Tem­muz ayın­dan bu yana ise Almanya’da San­doz Inter­na­ti­onal bün­ye­sin­de Etken Mad­de ve Kim­ya­sal­lar­dan sorum­lu Teda­rik ve…

Daha Fazla

Acıbadem Mobil Sağlık’ın genel müdürü Topuz oldu

Acı­ba­dem Mobil Sağlık’ın Genel Müdür­lü­ğü göre­vi­ne uzun yıl­lar üst düzey yöne­ti­ci konum­la­rın­da görev alan Rasim Topuz geti­ril­di. Topuz, bün­ye­sin­de yaşam boyu sağ­lık ve bakım mer­ke­zi ​“Avital”i bulun­du­ran Acı­ba­dem Mobil Sağlık’la yolu­na devam etmek­ten duy­du­ğu mut­lu­lu­ğu şu cüm­le­ler­le akta­rı­yor: ​“Her geçen gün büyü­yen Acı­ba­dem Mobil Sağ­lık aile­si ola­rak sağ­lık­ta mobi­li­te­nin öne­mi vur­gu­la­ma­ya ve sağ­lı­ğı ula­şı­lır hale getir­me­ye en iyi ve hız­lı şekil­de devam ede­ce­ğiz. Enteg­re sağ­lık hiz­met­le­ri­nin uzman ismi Acı­ba­dem Mobil Sağ­lık aile­si­ne dâhil olmak­tan mut­lu­luk duyuyorum.”

Daha Fazla

Pfizer Türkiye’de yeni Medikal Direktör

Pfi­zer Tür­ki­ye Medi­kal Divizyonu’nda Tera­pö­tik Alan Müdü­rü göre­vi­ni sür­dür­mek­te olan Dr. Dila­ra Bal­kan Tezer, Pfi­zer Tür­ki­ye Medi­kal Direk­tö­rü ola­rak atan­dı. 2003 yılın­da Pfi­zer aile­si­ne Medi­kal Müdür ola­rak katı­lan ve ardın­dan Kli­nik Araş­tır­ma­lar Müdü­rü, Ruh­sat­lan­dır­ma ve Fiyat­lan­dır­ma Müdü­rü, Tera­pö­tik Alan Müdü­rü gibi çeşit­li görev­le­ri üst­le­nen Tezer, bu göre­viy­le Pfi­zer Tür­ki­ye Yöne­tim Eki­bi­ne katıl­ma­nın yanı sıra Yeni­lik­çi Ürün­ler port­fö­yü­nün Medi­kal Lide­ri ola­rak görev yapacak.

Daha Fazla

Sanofi’de mükemmelik Destegüloğlu’na emanet

Sano­fi, İş Mükem­mel­li­ği ve Tica­ri Ope­ras­yon­lar Direk­tö­rü ola­rak Kubi­lay Des­te­gü­loğ­lu­’­nu seç­ti. 20102012 yıl­la­rı ara­sın­da Merck Sharp and Dome (MSD) ve Sche­ring Plo­ugh (SP) enteg­ras­yon süre­ci sıra­sın­da legal, sis­tem ve süreç bir­leşm­le­rind en sorum­lu Enteg­ras­yon Müdür­lü­ğü göre­vi­ni yapan Des­te­gü­loğ­lu, süre­cin tamam­lan­ma­sı­nın ardın­dan, MSD’de Hay­van Sağ­lı­ğı bölü­mün­de İş Biri­mi Müdür­lü­ğü ve son ola­rak Genel Müdür­lük görev­le­ri­ni yürüt­tü. Des­te­gü­loğ­lu, Sano­fi Tür­ki­ye İş Mükem­mel­li­ği ve Tica­ri Ope­ras­yon­lar Direk­tö­rü ola­rak Ülke Müdü­rü Jac­qu­es Nathan’a rapor verecek.

Daha Fazla

Bikini giymek hayal değil

Biki­ni ve mayo sezo­nu da gel­miş­ken, bel ve karın böl­ge­sin­de­ki selü­lit­ler endi­şe­len­dir­me­ye baş­lı­yor. Elancyl Con­cent­re Vent­re Plat’ın, karın böl­ge­sin­de­ki selü­lit­ler üze­rin­de özel ger­gin­leş­ti­ri­ci ve pürüz­süz­leş­ti­ri­ci etki­si14 gün­de fark edi­li­yor. Yeni­le­nen for­mü­lün­de­ki Cec­ro­pia, Kafe­in, Elma Ağa­cı Ekst­re­si, Schu­an Bibe­ri Ekst­re­si, Sar­ma­şık Ekst­re­si ile Elancyl Cel­lu Slim Vent­re Plat, karın ve bel böl­ge­sin­de­ki en inat­çı selü­lit­le­re kar­şı bile etki sağ­lı­yor. İnc­elt­ici ve ödem atı­cı özel­li­ği, por­ta­kal kabu­ğu görü­nü­mü­nü azalt­ma­ya ve silü­eti düzelt­me­ye yar­dım­cı olu­yor.  Elancyl, doğ­ru zaman­da doğ­ru etki­ye sahip for­mü­lü ile gün­düz: yağ hüc­re­le­rin­de yağ yakı­mı­nı, kola­jen ve elas­tin sen­te­zi­ni hızlandırmaya…

Daha Fazla