2011’de Sigarayı Bırakmak İçin 10 Bin Kişi AMATEM’e Başvurdu

YAK­LA­ŞIK 22 mil­yon siga­ra kul­la­nı­cı­sı-bağım­lı­sı bulu­nan ülke­miz­de Bakır­köy Prof. Dr. Maz­har Osman Ruh Sağ­lı­ğı ve Sinir Has­ta­lık­la­rı E. A. Hastanesi’ne (BRSHH) yapı­lan baş­vu­ru­lar­da en sık görü­len bağım­lı­lık türü de siga­ra bağım­lı­lı­ğı’ ola­rak dik­kat çeki­yor. 1995’den bu yana AMA­TEM çatı­sı altın­da sınır­lı sayı­da baş­vu­ruy­la yürü­tü­len siga­ra­yı bırak­tır­ma çalış­ma­la­rı 2011 yılın­da ade­ta reko­ra koş­tu. Ekim 2010’dan bu yana hiz­met veren Siga­ra Bırak­tır­ma Kliniği’nde yıl boyun­ca top­lam 10.000 polik­li­nik yapı­lır­ken, Sağ­lık Bakan­lı­ğı 250.000 kutu ila­cın ücret­siz ola­rak dağı­tı­mı­nı gerçekleştirdi.
BSHH Siga­ra Bırak­tır­ma Polik­li­ni­ği Sorum­lu­su Uzm. Dr. Cem Tüz, Siga­ra, tek­nik adıy­la Tütün Bağım­lı­lı­ğı’ sanıl­dı­ğın­dan çok daha sert ve baş etme­si de o dere­ce­de güç olan bir bağım­lı­lık… Eğer bu bir has­ta­lık ola­rak ele alı­nır­sa ki öyle­dir ülke­miz­de­ki en yay­gın has­ta­lık­tır” dedi.
Siga­ra­nın tek bir kez kul­lan­mak­la bağım­lı­lık oluş­tur­ma potan­si­ye­li diğer bağım­lı­lık yapı­cı mad­de­ler­den yük­sek oldu­ğu­nu belir­ten Tüz, şöy­le devam etti: Siga­ra bağım­lı­lı­ğı tek başı­na görü­le­bil­di­ği gibi, diğer bağım­lı­lık­lar­la da bir­lik­te de görü­le­bil­mek­te ve onla­rın geli­şim ve iler­le­me­le­rin­de basa­mak oluş­tu­ra­bil­mek­te­dir. Doğal­dır ki, bu siga­ra kul­la­nan her­ke­sin bir baş­ka bağım­lı­lı­ğa geçe­ce­ği anla­mın­da değil­dir. Siga­ra Bağım­lı­lı­ğı genel sis­te­mik has­ta­lık­la­ra zemin hazır­la­ma­sı yönün­den de top­lum sağ­lı­ğı açı­sın­dan önem kazan­mak­ta­dır. Baş­ta solu­num sis­te­mi olmak üze­re, kalp-damar, sin­di­rim, üre­me ve diğer tüm sis­tem­ler­de olum­suz etki­le­ri bulunmaktadır.”

Teda­vi Nasıl Yapılıyor?
BRSHH Siga­ra Bırak­tır­ma Polikliniği’ndeki teda­vi, Niko­tin Bağımlılığı”nın çağ­daş bilim­sel teda­vi esas­la­rı­na daya­nı­yor. Far­ma­ko­te­ra­pi diye adlan­dı­rı­lan çeşit­li ilaç teda­vi­le­ri, Niko­tin Rep­las­man Teda­vi­si deni­len niko­tin bant­la­rı, niko­tin sakız­la­rı, niko­tin pas­til­le­ri teda­vi­nin genel tıb­bi kıs­mı­nı oluş­tu­ru­yor. Ayrı­ca haf­ta­nın bir günü de dene­yim­li tera­pi hem­şi­re­le­ri tara­fın­dan kog­ni­tif tera­pi esa­sı­na daya­lı top­lam dört seans­lık psi­ko­eği­tim diye tanım­la­na­bi­lecek des­tek teda­vi bulunuyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment