20 milyon dolara satılan ülke: FİLİPİNLER

Güney­do­ğu Asya’da bir ada dev­le­ti olan Fili­pin­ler, Büyük Okyanus’un batı­sın­da, Asya’dan 966 km açık­ta Şark deni­zi­nin inci­si” ola­rak tanı­nır. Batı sömür­ge­le­rin­den Asya’da bağım­sız­lı­ğı­nı kaza­nan ilk ülke olan Filipinli’lerin köke­ni Avusturyalı’lara dayan­sa da, Çin­li, İsp­any­ol, Ame­ri­kan ve Arap köken­li­ler de bulun­mak­ta­dır. Doğu kül­tü­rün­den büyük izler taşı­yan Filipinler’in nüfu­su 110 mil­yon ola­rak tah­min edilmektedir.

 

Tarih boyun­ca bir­çok haki­mi­ye­te uğra­yan Fili­pin­ler, 1898 İsp­any­ol- Ame­ri­kan Har­bi sonu­cu Ame­ri­ka­lı­lar, bu ülke­yi 20 mil­yon dola­ra satın aldı­lar. 1934’de kabul edi­len bir kanun­la, 10 yıl için­de tama­men bağım­sız­lı­ğı­na kavuş­ma­sı­na karar veri­len Fili­pin­ler, 1946’da Fili­pin­ler Cum­hu­ri­ye­ti” ola­rak res­men kurul­du. 1972’de ülke ida­re­si­ne el koyan Mar­cos, 1986 Şubat ayı­nın sonun­da ülke­sin­den kaç­tı. 1990 yılı­na kadar 5 başa­rı­sız aske­ri dar­be yaşa­yan Fili­pin­ler, 7 bin 109 ada­dan oluş­mak­ta­dır. Kişi başı mil­li geli­ri yak­la­şık 3 bin dolar olan Filipinler’in Gay­ri Safi Mil­li Hası­la­sı 300 mil­yar civarındadır.

Baş­ken­ti Mani­la olan Filipinler’in yak­la­şık yüz­de 44’ü orman­lık­tır. Tro­pik orman­lar­da 3 bin çeşit ağaç var­dır. Eki­le­bi­lir ala­nın yüz­de 2’sini kap­la­yan muz ağaç­la­rı­nın 60 çeşi­di var­dır. Filipinler’de orkide”nin bin çeşi­di vardır.

Filipinler’in önem­li maden­le­ri: Altın, gümüş, bakır, krom, demir, çin­ko, kur­şun, man­ga­nez, alçı­ta­şı ve kömür­dür. Filipinler’in krom kay­nak­la­rı dün­ya­da ilk sıra­lar­da yer alır. Altın­da dün­ya­da 8., bakır üre­ti­min­de ise Asya’da lider­dir. Yüz­de 92.5 okur-yazar olan ülke­nin kadın-erkek ora­nı bir­bi­ri­ne eşit­tir. Kadın­la­rın yaşam süre­si orta­la­ma 71, erkek­le­rin ise, 66.44 yıldır.

İlgili Haberler

Leave a Comment