19. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi

TRAK­YA Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Psi­ki­yat­ri Ana­bi­lim Dalı, Tür­ki­ye Sos­yal Psi­ki­yat­ri Der­ne­ği ve
Tür­ki­ye Psi­ki­yat­ri Der­ne­ği tara­fın­dan bir­lik­te düzen­len­mek­te olan 19. Ulu­sal Sos­yal Psi­ki­yat­ri Kong­re­si, Sağ­lık­ta Dönü­şüm: Sağ­lık Çalı­şan­la­rı ve Hekim Ruh Sağ­lı­ğı­na Ola­sı Yan­sı­ma­la­rı” tema­sıy­la 58 Eylül 2012 tarih­le­ri ara­sın­da Edirne’de yapılacaktır.

Geniş Bil­gi İçin: Bilim­sel Sek­re­ter­ya: Yrd.Doç.Dr. Rugül Köse
Çınar Trak­ya Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Psi­ki­yat­ri Ana­bi­lim Dalı, Tel:(0284) 235 76 41514206
rugulkose@hotmail.com, Orga­ni­zas­yon Sek­re­ter­ya­sı: Bur­kon Turizm (0224) 233 40 00, www.sosyalpsikiyatri2012.org

İlgili Haberler

Leave a Comment