18 binden fazla adadan oluşan ülke: MALEZYA

Aslın­da Malezya’yı, ada ülke­ler” kate­go­ri­sin­de değer­len­dir­mek çok da man­tık­lı değil… Ancak, ülke­ler konu­sun­da bir araş­tır­ma yap­tı­ğı­nız­da Malezya”nın ada ülke” ola­rak değer­len­di­ril­di­ği­ni göre­cek­si­niz. Bu neden­le şim­di siz­le­re Malezya”yı tanı­ta­lım. 18 bin­den faz­la ada dev­le­ti­nin bir­leş­me­siy­le olu­şan Malez­ya, Güney­do­ğu Asya’da yer alan, doğu ve batı ola­rak iki kara par­ça­sı­na ayrıl­mış, 13 eya­let­ten mey­da­na gelen, seç­me­ce krallık”la yöne­ti­len fede­re bir ülkedir.

28 mil­yon nüfus­lu Malez­ya hal­kı­nın yüz­de 55’i Malay, yüz­de 25’i Çin­li, yüz­de 10’u Hint­li yüz­de 10’u da diğer etnik köken­li­dir. 13. yüz­yı­la kadar 500 yıl sürey­le, Sri­vi­ca­la Hin­du ve Buddha’cı kral­lı­ğı­nın bir par­ça­sı ola­rak Sumatra’dan yöne­ti­len Malezya’nın, 1956’da İng­ilt­ere-Malez­ya kon­fe­ran­sın­dan son­ra 1957’de İng­il­iz Mil­let­ler Top­lu­lu­ğu için­de kal­ma­sı şar­tı ile bağım­sız­lı­ğı kabul edil­di. Eko­no­mik açı­dan ken­di ken­di­ne yeter­li olan Malez­ya, güç­lü bir ser­ma­ye yatı­rı­mı­na sahip ve yüz­de 7 işsiz­lik ora­nı ile sürek­li geli­şim içerisindedir.

Kişi başı mil­li geli­ri 8.617 USD olan Malez­ya, mil­li hası­la­sı­nın yüz­de 18’ini ima­lat­tan, yüz­de 23’ünü tarım­dan, yüz­de 4’ünü de maden­ci­lik­ten elde edi­yor. Orman ürün­le­ri açı­sın­dan zen­gin olan Malezya’nın en önem­li ürün­le­ri kauçuk, hin­dis­tan cevi­zi, pirinç, muz, pata­tes, ana­nas, hur­ma, mısır, çay, tütün… Ekva­to­ral ikli­me sahip Malez­ya, Muson rüz­gar­la­rı­nın etki­siy­le Ocak ve Mayıs ayla­rı ara­sın­da­ki sürek­li yağış­lar yüzün­den yüz­de 80 civa­rın­da bir neme sahiptir.

Kon­fe­de­ras­yo­nu oluş­tu­ran fede­ral eya­let­le­ri kral­lık­la yöne­ti­len Malez­ya, BM, D‑8, İsl­am Kon­fe­ran­sı Örgü­tü, Asya Pasi­fik Eko­no­mik İşb­irl­igi, İng­il­iz Mil­let­ler Top­lu­lu­ğu ve IMF gibi bir­çok ulus­la­ra­ra­sı örgü­te üye­dir. Turizm açı­şın­dan mut­la­ka ziya­ret edil­me­si gere­ken Malez­ya, insan sen­te­zin­dan olu­şan bir ülkedir.

İlgili Haberler

Leave a Comment