1824 Mart Ulusal Yaşlılara Saygı Haftası

Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si Geri­at­rik Bilim­ler Araş­tır­ma ve Uygu­la­ma Mer­ke­zi (GEBAM) 1824 Mart Ulu­sal Yaş­lı­la­ra Say­gı Haf­ta­sı nede­niy­le bir açık­la­ma yaptı:

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti, 100. yılın­da yak­la­şık 82 mil­yon nüfus­lu, yaş­lı ora­nı­nın artık yüz­de 10’lara ulaş­tı­ğı, doğur­gan­lık hızı­nın yavaş­la­dı­ğı bir ülke olacak. 

Doğuş­ta bek­le­nen yaşam süre­si, yeni doğ­muş bir bire­yin yaşa­mı boyun­ca belir­li bir dönem­de­ki yaşa özel ölüm­lü­lük hız­la­rı­na maruz kal­ma­sı duru­mun­da yaşa­ma­sı bek­le­nen orta­la­ma yıl sayı­sı­dır. TUİK tara­fın­dan Türkiye’nin,doğuşta bek­le­nen yaşam süre­si 78,5 yıl ola­rak tah­min edilmektedir.

Gele­cek­te sağ­lık­lı, başa­rı­lı ve aktif yaş­la­nan birey­ler­den olu­şan bir top­lum için yaş­lı­lık­la ilgi­li bazı önlem­le­rin, düzen­le­me­le­rin haya­ta geçi­ril­me­si gerekiyor. 

Psi­ko­lo­jik açı­dan yaş­lı­lı­ğın olum­lu ve olum­suz taraf­la­rı madal­yo­nun iki yüzü gibi­dir. Bu neden­le­dir ki, sağ­lık ve sos­yal poli­ti­ka­lar oluş­tu­ru­lur­ken yaş­lan­ma­nın kazanç ve kayıp­la­rı­nı bil­mek ve bun­la­ra iliş­kin bilim­sel temel­li poli­ti­ka­lar geliş­tir­mek önemlidir.

Yaş­lan­ma­dan bil­ge­leş­mek müm­kün değil­dir. Bil­ge­lik ise paha biçil­mez bir bece­ri­dir. Bu bece­ri­den deği­şik alan­lar­da fay­da­lan­mak top­lum­sal iler­le­me açı­sın­dan kritiktir. 

Sos­yal anlam­da yeni bir baş­lan­gıç ola­rak kabul edi­len emek­li­li­ğe nasıl bakıl­mak­ta­dır? GEBAM bu konu­da durum sap­ta­ma­sı yap­mak ve bu dönem için yapı­cı ve yeni­lik­çi öne­ri­ler sun­mak üze­re kap­sam­lı bir araş­tır­ma yürüt­mek­te­dir. Araş­tır­ma­nın sonuç­la­rı ve konu­nun sağ­lık, sos­yal, psi­ko­lo­jik, eko­no­mik boyut­la­rı yakın zaman­da bir kitap halin­de ilgi­li­ler­le ve kamu­oyu ile paylaşılacaktır.

Yaş­lı insan­la­rın top­lum için­de yaşa­yıp, nor­mal bir sos­yal yaşam sür­dür­me­le­ri ve buna bağ­lı ola­rak da fizik­sel ve ruh­sal sağ­lık­la­rın­dan daha faz­la keyif alma­la­rı ve üret­ken­lik­le­ri­ni sür­dü­re­bil­me­le­ri­dir. Bu aşa­ma­da kuşak­lar ara­sı ile­ti­şimin, yaş­lı­la­rın dene­yim ve biri­kim­le­ri­nin genç­ler ile pay­la­şıl­ma­sı­nın ve genç­le­rin kat­kı­la­rı ile top­lum­sal deği­şim­le­rin ve pek çok yeni­lik­le­rin far­kın­da olun­ma­sı­nın da yaş­lı­ya olum­lu kat­kı­la­rı ola­ca­ğı­nın da göz ardı edil­me­me­si gere­kir. Son yıl­lar­da ulus­la­ra­ra­sı alan­da önem kaza­nan; Nesil­ler ara­sı iliş­ki­ler ve daya­nış­ma” konu­su GEBAM tara­fın­dan iki etkin­lik­le gün­dem­de tutulmaktadır.

1‑Çocuklara yöne­lik ola­rak düzen­le­nen ve bu yıl­ki tema­sı Yaş­la­nan nüfu­sa genç çözüm­ler olan LEGO Bilim Kah­ra­man­la­rı” yarış­ma­sın­da GEBAM yöne­tim kuru­lu üye­le­ri jüri üye­si ola­rak kat­kı sağlamışlardır.

2-Hacet­te­pe Üni­ver­si­te­si GEBAM’ın bir Sos­yal sorum­lu­luk pro­je­si” ola­rak 1824 Mart Ulu­sal Yaş­lı­lar Haf­ta­sı” için­de H.Ü. Giri­sim­ci­lik ve Yatı­rım top­lu­lu­ğu üye­le­ri­den iki gru­bun üye­le­ri Anka­ra­’­da­ki iki huzu­re­vi­ni ziya­ret edecek, büyük­le­ri ile soh­bet edecek ve GEBAM tara­fın­dan hazır­la­nan; Sağ­lı­ğı­mız Önce­li­ği­miz­dir: Yaş­la­nır­ken Sağ­lık­lı Kala­lım” kita­bı­nı hedi­ye edeceklerdir.

GEBAM ile ilgi­li tüm akti­vi­te­ler ve dokü­man­lar için adres: www.gebam.hacettepe.edu.tr

İlgili Haberler

Leave a Comment