140 kişiden biri glüteni tolere edemiyor

Doç. Dr. Akgül Akpınarlı Antony
Doç. Dr. Akgül Akpı­nar­lı Antony

ÇÖL­YAK / TEM­MUZ 2016

Orta­la­ma 140 kişi­de bir görü­len, hem yetiş­kin­ler­de hem de çocuk­lar­da olu­şan Çöl­yak has­ta­lı­ğı­na, özel­lik­le kadın­lar­da rast­la­nı­yor. Aler­ji ve İmm­ün­ol­oji Uzma­nı Doç. Dr. Akgül Akpı­nar­lı Antony, Çöl­yak has­ta­lı­ğı­nın, ince bağır­sa­ğın glu­ten adlı pro­te­ine kar­şı, ömür boyu süren ve kro­nik­le­şen aler­ji ve has­sa­si­yet duru­mu oldu­ğu­nu söyledi.

OTO­İMM­ÜN HASTALIK

Savun­ma sis­te­mi­nin asıl göre­vi­nin, enfek­si­yon­lar ile savaş­mak oldu­ğu­nu vur­gu­la­yan Doç. Dr. Akgül Akpı­nar­lı Antony oto­im­mün sis­te­mi hak­kın­da şöy­le konuş­tu: Savun­ma sis­te­mi­nin göre­vi, çev­re­miz­de maruz kal­dı­ğı­mız, yedi­ği­miz içti­ği­miz şey­ler için de tole­rans geliş­tir­mek, vücu­du­mu­zun aşı­rı tep­ki­le­rin­den koru­mak­tır. Çöl­yak has­ta­lı­ğı­nın, ince bağır­sa­ğın glu­ten adlı pro­te­ine kar­şı, ömür boyu süren ve kro­nik­le­şen aler­ji ve has­sa­si­yet duru­mu­dur. Çöl­yak has­ta­lı­ğın­da baş­lı­ca arpa, buğ­day ve çav­dar­da bulu­nan glü­ten deni­len bir pro­te­in kar­şı bir aşı­rı tep­ki ver­me ve glü­te­ni tole­re ede­me­me duru­mu var­dır. Alı­nan gıda­lar, ince bağır­sak­ta bile­şen­le­ri­ne ayrış­tı­rı­lıp bağır­sak muko­za­sı üze­rin­den kana karı­şır. Vücu­du­mu­zun yete­rin­ce gıda ala­bil­me­si, ince bağır­sak­ta çok sayı­da bulu­nan ve vil­lus çıkın­tı­la­rı ola­rak adlan­dı­rı­lan kıv­rım­lar tara­fın­dan sağ­la­nır. Çöl­yak has­ta­la­rı glü­ten­li yiye­cek­ler tüket­tik­le­rin­de bağır­sak muko­za­sın­da aler­ji nede­niy­le vil­lus çıkın­tı­la­rı ve kıv­rım­la­rı tah­rip ola­rak aza­lır ve küçü­lür­ler. Böy­le­ce bağır­sak yüzöl­çü­mü git­tik­çe aza­lır ve alı­nan gıda­lar emi­le­mez hale gelir. Sonuç­ta bes­len­me yeter­siz­li­ği, arka­sın­dan da has­ta­lık belir­ti­le­ri orta­ya çıkar.’

colyak-1SİNSİ GELİ­Ş­EB­İL­İR

Doç. Dr. Antony, Çöl­yak has­ta­lı­ğı olan kişi­ler­de bazen bul­gu­la­rın, sin­si sey­re­de­bil­di­ği­ni ve ara­ya giren enfek­si­yon­lar, stres, doğum, gebe­lik, ame­li­yat gibi neden­ler­le tetik­le­ne­bil­di­ği­ni söy­le­di. Çöl­yak has­ta­lı­ğı bul­gu­la­rı­nın daha çok sin­di­rim sis­te­mi bul­gu­la­rıy­la yapıl­dı­ğı­nı söy­le­ye­rek şöy­le konuş­tu: Sin­di­rim sis­te­mi bulguları:Bulantı, kus­ma karın ağrı­sı, karın­da şiş­lik, kro­nik ishal, kabız­lık, aşı­rı gaz­lı olma, kaka­nın çok pis koku­lu ve yağ­lı olma­sı. Çocuk­lar­da özel­lik­le besin­le­rin yete­rin­ce emi­le­me­me­si sonu­cu yeter­siz bes­len­me bul­gu­la­rı ola­rak kar­sı­mı­za çıka­bi­lir ve bul­gu­lar: büyü­me ve geliş­me geri­li­ği, büyü­me­nin yavaş olma­sı ve boy kısa­lı­ğı, kilo kay­bet­me, huzur­suz­luk ve mood deği­şik­li­ği, puber­te­nin gecik­me­si, diş­ler­de mine taba­ka­sın­da leke­ler şek­lin­de görülür. 

colyakDiğer sis­tem bul­gu­la­rın­da ise kan­sız­lık, demir, folik asit ve B12 eksik­li­ği, eklem ve kemik ağrı­sı, dep­res­yon ve ank­si­ye­te, cilt­te kaşın­tı­lı bazen içi su top­la­yan dökün­tü­ler, hal­siz­lik, yor­gun­luk, ağız için­de tek­rar eden yara­lar, infer­ti­li­te, tek­rar eden düşük­ler, adet düzen­siz­lik­le­ri, sara nöbet­le­ri, eller­de ve ayak­lar­da uyuş­ma ve güç­süz­lük, kemik eri­me­si, oste­opo­roz, baş ağrı­sı görülür.

Antony, Çöl­yak has­ta­lı­ğın­da tanı­da kan tet­kik­le­ri­nin, ince bağır­sak biyop­si­le­ri­nin ve glü­ten­siz diye­te dra­ma­tik ceva­bın olduk­ça yar­dım­cı oldu­ğu­nu söz­le­ri­ne ekledi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment