14. yüzyılda İslamiyet’in girdiği ülke: Komor Adaları

Layout 1ADA ÜLKE­LER / AĞUS­TOS 2016

Afri­ka­’­da Mozam­bik ve Mada­gas­ka­r­’­la okya­nus kom­şu­lu­ğu olan Komor Ada­la­rı­’­na İsl­am 14. yüz­yıl­da gir­di ve hal­kın tama­mı Müs­lü­man oldu. 

Tari­hi kay­nak­la­ra göre, bu ada­lar Müs­lü­man­la­r­’ın gir­me­sin­den boştu. 

Müs­lü­man­lar, 4 büyük ada­nın her birin­de ayrı bir sul­tan­lık kurdu. 

18. yüz­yıl­da Komor’a yer­le­şen Şeyh Ngo­me de Pate, ada­nın hanım sul­ta­nı­nın kız kar­de­şiy­le evlen­di. Fran­sız sömür­ge­ci­ler, Komo­r­’un Mayot­te ada­sı­nı 1841’de ele geçirdi. 

Fran­sız­lar Anjo­u­an Ada­sı­’­nı da 1886’da Sul­tan III. Abdul­la­h­’ın ada­ya hük­met­ti­ği sıra­da hâki­mi­yet­le­ri­ne aldı. Böy­le­ce, bütün Komor Ada­la­rı Fran­sız hâki­mi­ye­ti­ne geç­miş oldu ve 1912’ye kadar devam etti. 

komor-2

Fran­sız­lar İsl­âmi uygu­la­ma­la­rı kal­dı­ra­rak, Mada­gas­ka­r­’a bağ­la­dı­lar. II. Dün­ya Sava­şı­’n­dan son­ra Komor Ada­la­rı Müs­lü­man­la­rı, bağım­sız­lık müca­de­le­le­ri­ne hız kazandırdı.

komor-7

Fran­sa, 1974’te ada­la­rın gele­ce­ğiy­le ilgi­li bir refe­ran­dum yap­mak zorun­da kal­dı. 1978’de Ahmed Abdul­lah tara­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len bir dar­bey­le dev­le­tin adı Komor­lar Fede­ral İsl­âm Cum­hu­ri­ye­ti” oldu. Ahmed Abdul­lah, Kasım 1989’da bir suikast sonu­cu öldürüldü. 

komor-3

900 bin nüfus­lu Komar Ada­la­rı, geliş­mek­te olan bir eko­no­mi­ye sahip­tir. Yaşam stan­dart­la­rı yük­sek olma­yan insan­la­rın hakim oldu­ğu Koma­r­’­da hay­van­cı­lı­ğın yanı sıra, tahıl, pata­tes ve baha­rat üre­ti­mi yapılmaktadır. 

komor-4

Komar­ca, Arap­ça ve Fran­sız­ca­’­nın res­mi dil­ler oldu­ğu ülke­de kişi başı mil­li gelir 1.200 dolar civarındadır.

İlgili Haberler

Leave a Comment