14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi

14. Ulu­sal İç Has­ta­lık­la­rı Kong­re­si, Türk İç Has­ta­lık­la­rı Uzman­lık Der­ne­ği tara­fın­dan 37 Ekim 2012 tarih­le­ri ara­sın­da Mari­tim Pine Beach Otel & Kong­re Mer­ke­zi Belek, Antalya’da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Bilim­sel kong­re­ler için­de en faz­la ilgi çeken ve takip edi­len kong­re­ye her yıl oldu­ğu gibi bu yıl da 3000’i aşkın sayı­da heki­min katıl­ma­sı bekleniyor.
Kong­re­de İç Has­ta­lık­la­rı Kli­nik­le­rin­de­ki çok önem­li ve ilgi çeken konu­la­rın yanı­sı­ra, olgu­lar eşli­ğin­de sık kar­şı­la­şı­lan prob­lem­le­re ve kro­nik has­ta­lık­la­ra yak­la­şım ile bir­lik­te tıp­ta­ki yeni geliş­me­ler göz­den geçi­ri­lecek. Son geliş­me­le­re iliş­kin kon­fe­rans­lar, iç has­ta­lık­la­rın­da kanıt-has­ta­lık iliş­ki­si otu­rum­la­rı, kli­nik ve laba­ra­tu­var­lar­da­ki gün­cel konu­la­rı içe­ren sem­poz­yum­lar, prog­ra­mın ana baş­lık­la­rı­nı oluşturacak.
Geniş­Bil­gi İçin: Kong­re Sek­re­ter­ya­sı, Prof. Dr. İhs­an Erten­li, Tel: (0 312) 441 98 23, gensek@ichastaliklari2012.org, Orga­ni­zas­yon Sek­re­ter­ya­sı: Sere­nas Turizm, Tel: (0312) 440 50 11, www.ichastaliklari2012.org

İlgili Haberler

Leave a Comment