10 bin 700 nüfuslu BM üyesi ülke: TUVALU

Layout 1MART 2014

Büyük Okyanus’ta, 9 mer­can ada­sın­dan olu­şan Tuva­lu, Poli­nez­ya Ülkesi”dir. Avust­ral­ya ile Hawaii’nin ara­sın­da bulu­nan Tuvalu’nun, Kiri­ba­ti, Samoa ve Fiji kom­şu ada ülke­le­ri­dir. Tuvalu’nun 9 ada­sı­nın tama­mı­nın yüzöl­çü­mü 26 kilo­met­re kare­dir. BM üye­si olan Tuva­lu, Vati­kan, Mona­ko ve Nauru’dan son­ra dün­ya­nın en küçük, nüfus ola­rak ise, Vatikan’dan son­ra dün­ya­nın en az nüfu­sa sahip ikin­ci bağım­sız ülkesidir.
50 yıl içe­ri­sin­de küre­sel ısın­ma nede­niy­le yok ola­cak ülke­ler” ara­sın­da ilk sıra­da bulu­nan Tuvalu’nun baş­ken­ti deniz sevi­ye­sin­den sade­ce 5 met­re yük­sek­te­dir. Bu durum, Tuva­lu için haya­ti bir teh­dit oluş­tur­mak­ta­dır. Küre­sel ısın­ma nede­niy­le sıcak­lık bir dere­ce dahi artar­sa, Tuva­lu sula­ra gömü­le­cek­tir. Bu duru­mu şim­di­den gözar­dı etme­yen Tuva­lu hal­kı, Avust­ral­ya ve Yeni Zelanda’ya göç etmektedir.

Baş­ken­ti Funa­fu­ti” olan Tuvalu’nun diğer 8 ada­sı­nın adla­rı şun­lar­dır: Nanu­ma­ya, Nanu­mea, Nui, Niutao, Niula­ki­ta, Nuku­fe­tau, Nuku­la­elae ve Vaitu­pu. Tuval­yan­ca” ve İng­il­izce” konu­şu­lan Tuvalu’nun yüz­de 96’sı Poli­nez­ya­lı”, yüz­de 4’ü ise Mikronezyalı”dır.

tuvalu

Pala­men­ter demok­ra­si ile yöne­ti­len Tuvalu’nun kayıt­lı nüfu­su (göç eden­ler dahil) yak­la­şık 10 bin 700’dür. Gay­ri Safi Yurt İçi Har­ca­ma­sı yıl­lık top­lam 36 mil­yon dolar olan Tuvalu’da kişi başı yıl­lık gelir yak­la­şık 3.400 dolardır.

İngiltere’den 1 Ekim 1978’de özerk”liğine kavu­şan Tuvalu’ya ancak yakın ada ülke­ler­den küçük uçak­lar­la ulaşılabilmektedir.

İlgili Haberler

Leave a Comment