13. Mustafa Nevzat Eczacılık Ödülü Sahibini Buldu

13. Mus­ta­fa Nev­zat Ecza­cı­lık Ödü­lü sahi­bi­ni bul­du. Ödü­lü Nano­tüp İçer­en İlaç Taşı­yı­cı Sis­tem­ler Üze­ri­ne Çalış­ma­lar” baş­lık­lı teziy­le Dr. Ecz. Sibel İlb­asm­ış Tamer kazan­dı. Türk ilaç sek­tö­rü­nün öncü kuru­luş­la­rın­dan Mus­ta­fa Nev­zat İlaç Sana­yii A.Ş.‘nin ülke­miz­de ecza­cı­lık ala­nın­da­ki bilim­sel çalış­ma­la­rı des­tek­le­mek ve teş­vik etmek ama­cıy­la iki yıl­da bir düzen­le­di­ği Mus­ta­fa Nev­zat Ecza­cı­lık Ödü­lü töre­ni 28 Mayı­s­’­ta İst­anb­ul Moder­n­’­de yapıl­dı. Sibel İlb­asm­ış Tamer, ödü­lü­nü Mus­ta­fa Nev­zat İlaç Sana­yii A.Ş. Genel Müdü­rü M. Levent Sela­moğ­lu­’n­dan aldı.
Mus­ta­fa Nev­zat Ecza­cı­lık Ödü­lü”, İst­anb­ul Ecza­cı Mek­te­bi Fen­ni İsp­enç­iy­ari (Far­ma­si ve Tek­no­lo­ji­si) öğre­tim üye­le­rin­den ve Mus­ta­fa Nev­zat İlaç Sana­yii A.Ş. kuru­cu­su Mus­ta­fa Nev­zat Pısak (18791968) adı­na, kızı Ecz. Nev­hiz Pak tara­fın­dan ilk defa 1989 yılın­da veril­me­ye baş­lan­dı. Yeni­lik­çi­li­ğin ve araş­tır­ma­la­rın ecza­cı­lık ala­nın­da­ki özel bir yeri olma­sın­da yola çıkan, bu konu­da özel­lik­le üni­ver­si­te­ler­de sür­dü­rü­len çalış­ma­la­rın teş­vik edil­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la veri­len Mus­ta­fa Nev­zat Ecza­cı­lık Ödü­lü, ala­nın­da­ki ilk ve en pres­tij­li ecza­cı­lık ödü­lü olma özel­li­ği­ni taşı­yor. Ödül seçi­ci jüri­si, Tür­ki­ye­’­de bulu­nan 19 ecza­cı­lık fakül­te­sin­den seçil­miş dekan­lar­dan oluşuyor.
Mus­ta­fa Nev­zat Ecza­cı­lık Ödü­lü, ecza­cı­lık ala­nı­nın geliş­me­si­ne sağ­la­dı­ğı des­tek kadar, araş­tır­ma­cı­la­ra kari­yer­le­ri için bir fır­sat sun­ma­sı açı­sın­dan da önem taşıyor.
13.Mustafa Nev­zat Ecza­cı­lık Ödü­lü için Tür­ki­ye­’­de­ki tüm Ecza­cı­lık Fakül­te­le­riy­le, Gül­ha­ne Aske­ri Tıp Aka­de­mi­si (GATA) Ecza­cı­lık Bilim­le­ri Mer­ke­zi­’n­den genç ecza­cı­lar, üni­ver­si­te­le­ri tara­fın­dan kabul gören 21 adet tez ile baş­vu­ru­da bulundular.

İlgili Haberler

Leave a Comment