Astellas İlaç’da Türk Kadın Yöneticilerin Başarıları Artarak Devam Ediyor

Dilek Alde­mir Çevik, Astel­las İlaç Avru­pa, Avust­ral­ya ve Kanada’dan sorum­lu Yer­le­şik Pazar­lar Tica­ri Finans Direk­tö­rü oldu.

Dilek Alde­mir Çevik

2013 yılın­da Astel­las İlaç Türkiye’ye Finans Direk­tö­rü ola­rak katı­lan ve fark­lı ülke­ler­de üst­len­di­ği üst düzey yöne­ti­ci­lik görev­le­ri­ni başa­rıy­la yeri­ne geti­ren Dilek Alde­mir Çevik, Astel­las İlaç Avru­pa, Avust­ral­ya ve Kanada’dan sorum­lu Yer­le­şik Pazar­lar Tica­ri Finans Direk­tö­rü ola­rak atan­dı. Çevik, aynı zaman­da Yer­le­şik Pazar­lar Lider­lik Komi­te­sin­de de görev alacak. 

Tür­ki­ye Finans Direktörlüğü’nün ardın­dan Astel­las İlaç Çek Cum­hu­ri­ye­ti ve Slovakya’dan sorum­lu Finans Direktörlüğü’ne ata­nan Dilek Alde­mir Çevik, 2020 yılın­dan bu yana Bir­le­şik Kral­lık Finans Direk­tör­lü­ğü göre­vi­ni yürütüyordu. 

Çalış­ma haya­tı­na Art­hur Ander­sen Dene­tim ve Danış­man­lık şir­ke­tin­de baş­la­yan Çevik, Astel­las İlaç Türkiye’ye katıl­ma­dan önce hız­lı tüke­tim, tek­no­lo­ji ve koz­me­tik sek­tör­le­rin­de­ki çok ulus­lu ve yerel fir­ma­lar­da finans fonk­si­yon­la­rı­na lider­lik etmiştir. 

Orta Doğu Tek­nik Üni­ver­si­te­si İşl­etme Bölü­mü mezu­nu olan Çevik, INSE­AD Busi­ness School’da Lider­lik Geli­şim Programı’nı tamamlamıştır. 

Astel­las Hak­kın­da;

Astellas İl, inovatif bilimi hastalar için değere dönüştürmek ama­cıyla sağlıkta değişimin ön saflarında yer alan küre­sel bir ilaç şirketidir.

Astel­las, 1894 yılın­da kuru­lan Fuji­sa­wa ile 1923 yılın­da kuru­lan Yama­no­uc­hi şir­ket­le­ri­nin 2005 yılın­da bir­leş­me­siy­le kurul­muş­tur. Şir­ke­tin genel mer­ke­zi Japon­ya­’­da­dır ve dün­ya çapın­da 70’ten faz­la ülke­de faali­yet gös­ter­mek­te­dir. Astel­las Türkiye’de, faali­ye­te baş­la­dı­ğı 2008 yılın­dan bu yana karar­lı bir şekil­de büyü­mek­te­dir. Dün­ya gene­lin­de 16.000’den faz­la çalı­şa­nı olan Astel­las, Tür­ki­ye­’­de Onko­lo­ji, İmm­ün­ol­oji, Üro­lo­ji ve Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı alan­la­rın­da teda­vi seçe­nek­le­ri sun­mak­ta­dır. Astel­las, Tür­ki­ye­’­de­ki has­ta­la­rın bu teda­vi alan­la­rın­da yer alan tüm mev­cut ve ino­va­tif ürün­le­re eri­şim sağ­la­ma­la­rı­nı amaç­la­mak­ta­dır. Astel­las Tür­ki­ye, değer­le­ri ve kurum kül­tü­rü ile 2 yıl­dır üst üste Türkiye’de Gre­at Pla­ce to Work ser­ti­fi­kas­yo­nu­na hak kazanmıştır.

http://www.astellas.com.tr/

İlgili Haberler