İntihar hastalığına cerrahi çözüm

Prof. Dr. Ersin Erdoğan

Diş fır­ça­la­nır­ken, traş olur­ken ya da durup durur­ken yüz­de kes­kin, şim­şek çakar gibi daya­nıl­maz bir ağrı orta­ya çıkar­sa Tri­ge­mi­nal nev­ral­ji” has­ta­lı­ğın­dan söz edi­yor ola­bi­li­riz. Halk ara­sın­da Delir­ten has­ta­lık” diye bili­nen has­ta­lık inti­ha­ra kadar sürük­le­ye­bi­li­yor. Aslın­da ame­li­yat­la bu has­ta­lık yüz­de 90 ora­nın­da yok edi­le­bi­li­yor. Beyin ve Sinir Cer­ra­hi­si Uzma­nı Prof. Dr. Ersin Erdo­ğan, inti­har hastalığı’nın teda­vi edi­le­bil­di­ği üç cer­ra­hi yön­tem hak­kın­da şu bil­gi­le­ri ver­di: Eğer has­ta ilaç teda­vi­si­ne yanıt ver­mi­yor­sa sini­re hasar ver­me­den yapı­lan açık cer­ra­hi yön­tem ilk seçe­nek olma­lı­dır. Açık cer­ra­hi için has­ta anes­te­zi ala­mı­yor­sa ya da cer­ra­hi­ye rağ­men ağrı­la­rı devam edi­yor­sa has­ta­ya sini­re hasar ver­mek için yapı­lan yön­tem­ler­den biri uygulanmalıdır.”

SİN­İRE HASAR VER­ME­DEN YAPI­LAN CER­RA­Hİ YÖNTEM

Mik­ro­vas­kü­ler Dekompresyon:
Mik­ro­vas­kü­ler Dekomp­res­yon tre­ge­mi­nal nev­ral­ji için en yay­gın kul­la­nı­lan cer­ra­hi yön­tem­dir, Jan­net­ta yön­te­mi ola­rak da bili­nir. Önce kula­ğın arka­sı­na küçük bir kesi yapı­lır son­ra kafa­ta­sın­da küçük bir delik açı­lır ve mik­ros­ko­pik görün­tü­le­me altın­da­ki tri­ge­mi­nal sini­rin maruz kal­dı­ğı damar bası­sı orta­ya konu­lur. Çoğu vaka­da, tri­ge­mi­nal sini­ri sıkış­tı­ran bir kan dama­rı bulu­nur. Bu işlem­de, kan dama­rı­nı sinir­den uzak­laş­tı­ra­rak tef­lon keçe­sin­den yapıl­mış bir dol­gu yer­leş­ti­re­rek ağrı rahatlatılır.

Ame­li­yat tama­men teda­vi edi­ci ola­cak mı?
Hiç kim­se, tri­ge­mi­nal nev­ral­ji­ye yöne­lik her­han­gi bir ame­li­ya­tın tüm has­ta­lar için başa­rı­lı ola­ca­ğı konu­sun­da söz vere­mez ve her zaman daha son­ra­ki bir tarih­te ağrı­nın tek­rar­lan­ma şan­sı var­dır. Bunun­la bir­lik­te, mik­ro­vas­kü­ler dekomp­res­yon, tri­ge­mi­nal nev­ral­ji ağrı­sı­nın altın­da­ki soru­nun gide­ril­me­sin­de en iyi fırsattır.

SİN­İRE HASAR VER­MEK İÇİN YAPI­LAN CER­RA­Hİ YÖNTEM

Gama Bıça­ğı Tedavisi:
Aslın­da, tek­nik açı­dan ame­li­yat değil­dir. Gam­ma bıça­ğı, beyin ve ilgi­li sinir­ler de dahil olmak üze­re kafa­ta­sı için­de­ki hedef­le­re has­sas, kont­rol­lü ışın demet­le­ri sağ­la­yan bir cihaz­dır. Tri­ge­mi­nal nev­ral­ji teda­vi­sin­de rad­yas­yon ışı­nı beyin kökü­ne giren tri­ge­mi­nal sini­ri hedef alır. Gama Bıça­ğı teda­vi­si, tri­ge­mi­nal nev­ral­ji­nin asıl nede­ni­ni hedef­le­mez; bunun yeri­ne ağrı sin­yal­le­ri­nin ilet­ken­li­ği­ni dur­dur­mak için tri­ge­mi­nal sini­ri zede­le­mek­te­dir. İşl­em az ya da hiç anes­te­zi gerek­tir­mez ve ayak­ta teda­vi yapı­lır. Bu yön­tem, has­ta­la­rın yak­la­şık yüz­de 60’ında önem­li ağrı kont­ro­lü veya azal­ma sağ­lar, ancak diğer teda­vi­le­re göre daha yavaş yanıt verir. Has­ta­lar teda­vi­ye 46 haf­ta için­de yanıt vere­bi­lir. Bunun­la bir­lik­te, bazı has­ta­la­rın tam yanıt için 3 ila 8 ay kadar uzun süre bek­le­me­le­ri gere­ke­bi­lir. Çoğu has­ta teda­vi­den son­ra en az 36 ay boyun­ca ve ağrı­nın gide­ril­me­si sağ­la­nın­ca­ya kadar tam doz ilaç kul­lan­ma­ya devam eder. Has­ta­lar­da kalı­cı yüz uyuş­ma­sı ve hedef­le­me uygun olmaz­sa kom­şu sinir yapı­la­rın­da hasar olma­sı söz konusudur.

Rad­yof­re­kans Yön­te­mi:
Rad­yof­re­kans lez­yon aynı zaman­da rad­yof­re­kans rizo­to­mi ola­rak da adlan­dı­rı­lır. Açık cer­ra­hi için yük­sek risk­li has­ta­lar­da şid­det­li ağrı teda­vi­sin­de iyi bir seçe­nek­tir. Gama Bıça­ğı teda­vi­si gibi, rad­yof­re­kans lez­yon, tri­ge­mi­nal nev­ral­ji­nin asıl sebe­bi­ni teda­vi etmez, bunun yeri­ne ağrı sin­yal­le­ri­nin ilet­ken­li­ği­ni dur­dur­mak için tri­ge­mi­nal sini­ri zede­le­mek­te­dir. Bu yön­tem­de yanak­tan soku­lan bir elekt­rot ile sini­rin ısı­tıl­ma­sı ve bey­ne giden ağrı sin­yal­le­ri­nin dur­dur­ma­sı amaç­lan­mak­ta­dır. Teda­vi, has­ta­la­rın yüz­de 65’inde ağrı­yı hemen hafif­le­tir, ancak diğer yön­tem­ler­den daha faz­la yüz uyu­şuk­lu­ğu­na neden ola­bi­lir ve ame­li­yat­tan 23 yıl son­ra yüz­de 50 ora­nın­da ağrı­nın tek­rar etme ora­nı var­dır. Eğer gere­kir­se işlem tek­rar edi­le­bi­lir. Bura­da en önem­li sıkın­tı has­ta­nın yana­ğın­da kalı­cı uyu­şuk­luk ola­sı­dır yemek yer­ken has­ta yana­ğı­nı ısırabilir.”

Tri­ge­mi­nal sini­re bağ­lı olma­yan yüz ağrı­la­rın­da veya tipik olma­yan tri­ge­mi­nal nev­ral­ji­si olan has­ta­lar­da tri­ge­mi­nal nev­ral­ji­ye yöne­lik cer­ra­hi giri­şim yapıl­ma­ma­sı gerek­ti­ği­ni belir­ten Prof. Dr. Ersin Erdo­ğan, bu koşul­lar­da­ki işlem­le­rin başa­rı oran­la­rı­nın çok daha düşük oldu­ğu­nu söz­le­ri­ne ekle­di. Prof. Dr. Ersin Erdoğan

 

İlgili Haberler

Leave a Comment