Tenisçi dirseği ofis çalışanlarını vuruyor

Doç. Dr. Ayhan Kılıç

Cep tele­fon­la­rı­nın eli­miz­den düş­me­di­ği, bil­gi­sa­yar başın­da çalış­ma saat­le­ri­nin art­tı­ğı günü­müz­de, eli ilgi­len­di­ren sağ­lık sorun­la­rı da daha sık görü­lü­yor. Klav­ye ya da tele­fon gibi yoğun bir biçim­de kul­lan­dı­ğı­mız tek­no­lo­jik alet­ler, eli­mi­zi bel­li pozis­yon­lar­da uzun süre tut­ma­mı­za ve küçük kas­la­rın zor­lan­ma­sı­na yol aça­rak el ve el bile­ği rahat­sız­lık­la­rı­nı tetik­li­yor. Bu rahat­sız­lık­lar­dan biri de tenis­çi dirseği…

Bu has­ta­lık­la muha­tap olan­la­rın yüz­de 98’inin tenis­le uzak­tan yakın­dan ilgi­si olma­dı­ğı­nı söy­le­yen Orto­pe­di ve Trav­ma­to­lo­ji Uzma­nı Doç. Dr. Ayhan Kılıç, rahat­sız­lı­ğı par­mak­la­rı ve el bile­ği­ni yuka­rı kal­dı­ran kas­la­rın çıkış nok­ta­sın­da­ki (dir­sek) geril­me ve zarar gör­me ola­rak tanım­lı­yor ve kişi­ye ağrı ve kav­ra­ma güç­lü­ğü şek­lin­de yan­sı­dı­ğı­nı belir­ti­yor. Doç. Dr. Ayhan Kılıç, Zaman­la ağrı o kadar daya­nıl­maz olu­yor ki, kava­noz açıp kapat­ma, kapı kolu­nu çevir­me, çan­ta taşı­ma, valiz çek­me ya da san­dal­ye çek­me gibi basit işler bile kişi­ye çok zor geli­yor” diyor.

KÜÇÜK YIR­TIK­LAR DİNL­ENME İLE GEÇİYOR

El bile­ğin­de­ki rahat­sız­lık­la­rın her­ke­sin haya­tın­da zaman zaman orta­ya çıka­bil­di­ği­ni ifa­de eden Doç. Dr. Ayhan Kılıç, ancak bir­kaç haf­ta süren ağrı­la­rın cid­di­ye alın­ma­sı gerek­ti­ği­ni söy­le­ye­rek, söz­le­ri­ne şöy­le devam edi­yor: Bura­da­ki olay aslın­da kas­la­rın çıkış nok­ta­sın­da­ki böl­ge­de tah­riş olma­sı, zor­la­ma­ya uğra­ma­sı ve bunun sonu­cun­da da küçük yır­tıl­ma­la­rın mey­da­na gel­me­si. Bu küçük yır­tıl­ma­lar, gün­lük tem­po­ya biraz ara ver­di­ği­niz­de iyi­leş­me­ye doğ­ru gidi­yor. Ancak hemen İyi oldu’ deyip aynı yeri zor­la­dı­ğı­nız­da, o iyi­leş­me doku­su ade­ta açma kapa­ma düğ­me­si gibi on-off yapı­yor ve olay kro­nik­leş­me­ye başlıyor.”

NERE­DEY­SE TAMA­MI GEÇ BAŞ­VU­RAN HASTA

Tenis­çi dir­se­ği, doğ­ru teda­vi uygu­la­nıp din­len­me sağ­lan­dı­ğın­da geçi­yor. Yal­nız bura­da­ki kri­tik süreç; altı haf­ta­yı geçir­me­mek! Ancak kişi­le­rin yüz­de 8090’ının altın­cı haf­ta­dan son­ra dok­to­ra baş­vur­du­ğu­nu dile geti­ren Doç. Dr. Ayhan Kılıç, o iyi­leş­me süre­si doğ­ru değer­len­di­ri­le­mez­se, hasar­lı doku­nun iyi­leş­me-iyi­leş­me­me ara­sın­da kal­dı­ğı­na ve gide­rek bu pato­lo­jik süre­cin yer­leş­me­ye baş­la­dı­ğı­na dik­kat çeki­yor. Kılıç, yakın­ma­la­rın üze­rin­den üç ay geç­me­si­ne rağ­men çözüm bulu­na­ma­dıy­sa, bir­kaç alter­na­tif teda­vi­den yarar­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ni de anla­tı­yor: Bun­lar­dan biri gele­nek­sel kor­ti­zon enjek­si­yo­nu. Bu yön­tem, altı veya sekiz haf­ta kadar dir­sek­te­ki ağrı ve enf­la­mas­yon geli­şim süre­cin­de­ki kısır­dön­gü­yü kır­ma­ya yarı­yor ve siz o süreç­te doğ­ru ham­le­ler yapar­sa­nız has­ta­lı­ğı dur­du­ra­bi­li­yor­su­nuz. Bir diğe­ri ise; taş kır­ma maki­ne­le­riy­le böl­ge­de olu­şan kötü ve ağrı­lı doku­nun ses dal­ga­la­rıy­la yok edil­me­si. Bu bilim­sel yön­tem de kro­nik­leş­miş vaka­la­rın yüz­de 30’unda fay­da­lı olu­yor. Ayrı­ca PRP adın­da çok sık kul­la­nı­lan bir yön­tem daha var fakat bilim­sel ola­rak etkin­li­ği kanıt­lan­mış değil. Kişi­nin ken­di kanın­dan elde edi­len iyi­leş­me fak­tör­le­ri­nin hasar­lı böl­ge­ye enjek­te etme­ye daya­nan yön­te­min biraz daha geliş­ti­ril­me­si lazım.”

SON ÇARE CERRAHİ

Ancak bu tarz alter­na­tif yön­tem­le­rin rahat­sız­lı­ğın gide­ril­me­sin­de kişi­yi kesin sonu­ca ulaş­tır­ma­ya­bil­di­ği­ni de ekle­yen Kılıç, çok bilin­me­mek­le bir­lik­te tenis­çi dir­se­ği­nin cer­ra­hiy­le tama­men orta­dan kal­dı­rı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­lü­yor. Bir yıl geç­me­si­ne rağ­men ağrı­la­rı yaşa­mı­nız­dan çıka­ra­mı­yor­sa­nız, bu alter­na­tif yön­tem­le­rin öte­si­ne geç­mek gere­ki­yor” diyen Kılıç, kötü iyi­leş­me doku­su­nun ame­li­yat­la orta­dan kal­dı­rı­la­bi­le­ce­ği­ni vurguluyor.

GOLF­ÇÜ DİRS­EĞİ İLE KARIŞTIRILMAMALI

Top­lum­da yan­lış bir anla­yış ola­rak dir­sek çev­re­sin­de­ki tüm ağrı­la­ra tenis­çi dir­se­ği’ deme alış­kan­lı­ğı geliş­ti­ği­ne deği­nen Doç. Dr. Ayhan Kılıç, dir­se­ğin iç kıs­mın­da yine buna ben­zer ama fark­lı kas­la­rı ilgi­len­di­ren prob­lem­ler görü­le­bil­di­ği­ni, buna da golf­çü dir­se­ği’ adı veril­di­ği­ni açık­lı­yor. Ayrı­ca dir­sek­te­ki kemik çıkın­tı­sı­nın bulun­du­ğu böl­ge­de­ki şiş­li­ğin de tenis­çi dirseği’nden ayırt edil­me­si gerek­ti­ği­ni söy­le­ye­rek, kas geliş­tir­mek için tri­ceps’ kası­nı zor­la­yan­lar ile eklem ve kıkır­dak­lar­da olan has­ta­lık­la­rın da aynı yer­de ağrı­ya yol aça­bi­le­ce­ği­ni belir­ti­yor. Doç. Dr. Ayhan Kılıç, Dola­yı­sıy­la her dir­se­ği ağrı­ya­na kolay­ca tenis­çi dir­se­ği’ teş­hi­si koy­ma­mak lazım. Şika­ye­ti olan kişi dok­tor­lar tara­fın­dan titiz­lik­le muaye­ne edil­me­li ve gere­kir­se MR isten­me­li” diyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment