Keçi ülkesi: Faroe Adaları

Dani­mar­ka­’­ya bağ­lı bir ülke olan Faroe Ada­la­rı, 1948’de kurul­muş özerk bir yerel yöne­ti­me sahip­tir. Keçi­le­ri ile meş­hur olan Faroe Ada­la­rı, keçi ülke­si” ola­rak da anılılır.

 

Baş­ken­ti Tórs­havn, res­mi dili Faro­ece ve Dan­ca olan Faroe Ada­la­rı, Dani­mar­ka­’­ya bağ­lı olma­sı­na kar­şın Avru­pa Bir­li­ği içe­ri­sin­de değil­dir. Faroe Ada­la­rı­’­nı Vaat Edil­miş Aziz­ler Ülkesi”ni bul­mak için hari­ta veya yön bul­mak için bir alet kul­lan­ma­dan sal vası­ta­sıy­la yol­cu­luk yapan İrl­and­alı bir rahip ve dini lider St. Bren­dan, bul­du. St. Bren­dan Faroe Ada­la­rı­’­nın önün­den geçer­ken iki büyük ada gör­dü­ğü­nü belirt­miş ve bun­la­rı Kuş­lar Ada­sı” ve Koyun­lar Ada­sı” ola­rak adlan­dır­mış. Bu iki ada­nın da Strey­moy ve Suo­uroy oldu­ğu­nu düşü­nül­mek­te­dir. 1 Nisan 1948’de kuru­lan Faroe Ada­la­rı­’­nın yüzöl­çü­mü 1.339 km², nüfu­su 50 bin, kişi başı mil­li geli­ri ise 47.500 dolar­dır. Res­mi dili Faro­ece ve Dan­ca olan Faroe Ada­la­rı­’­nın para biri­mi Faroe Kronu’dur.

İlgili Haberler

Leave a Comment