11. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi

TÜR­Kİ­YE Aile Hekim­le­ri Uzman­lık Der­ne­ği (TAHUD) tara­fın­dan düzen­le­nen 11. Ulu­sal Aile Hekim­li­ği Kong­re­si 1620 Mayıs tarih­le­ri ara­sın­da 2012 yılı Mayıs ayın­da Antal­ya Rixos Sun­ga­te Ote­l­’­de yapılacak.
Geniş Bil­gi İçin: Kong­re Sek­re­ter­ya­sı Prof. Dr. Hüse­yin Avni Şahin Yüzün­cü Yıl Üniversitesi
Aile Hekim­li­ği Ana­bi­lim Dalı e‑postda: drsahin@yahoo.com, Orga­ni­zas­yon Sek­re­ter­ya­sı: K2 Kong­re ve Etkin­lik Hiz­met­le­ri, Tel: (0216) 428 95 51, www.tahudegitsel.org

İlgili Haberler

Leave a Comment