11. Türk – Alman Jinekoloji Kongresi, Dünyaca Ünlü Profesörlere Ev Sahipliği Yapacak

Tür­ki­ye ve Dün­ya jine­ko­lo­ji cami­ası­nın da çok yakın­dan takip etti­ği gele­nek­sel­leş­miş Türk-Alman Jine­ko­lo­ji Kong­re­sinin 11.si 1115 Mayıs 2016 tarih­le­rin­de Belek – Antalya’da gerçekleşecek.

Sueno Hotels Delu­xe komp­lek­si­nin Con­ven­ti­on Cen­ter’ da ger­çek­le­şecek Türk –Alman Jine­ko­lo­ji Kong­re­sinde Türkiye’nin ve dün­ya­nın önem­li jine­ko­log­la­rı bir ara­ya gelecek. Güç­lü bilim adam­la­rın­dan olu­şan  öğre­tim üye­le­riy­le  bera­ber, jine­ko­lo­ji ala­nın­da lider ola­rak, ulus­la­ra­ra­sı plat­form­da say­gın­lık ve Türkiye’nin tem­sil edil­me­si­ne kat­kı­da bulu­nan TAJEV (Türk Alman Jine­ko­lo­ji Eği­tim, Araş­tır­ma ve Hiz­met Vak­fı) tara­fın­dan özel ola­rak hazır­la­nan bilim­sel prog­ram­da kurs­lar, uygu­la­ma­lı eği­tim­ler, uydu sem­poz­yum­la­rı ve yuvar­lak masa top­lan­tı­la­rı ile bera­ber can­lı cer­ra­hi­ler ve pek çok yeni­lik yer alacak. 

Prof. Dr. Cihat Ünlünün açı­lış konuş­ma­sı ile baş­la­ya­cak olan kong­re­de, Prof. Dr. Sara Bruc­ker Sur­gi­cal Gyne­co­logy – Quo Vadis?’, Prof. Dr. Cam­ran Nez­hat Gele­ce­ğin Cer­rah­la­rı, Gele­ce­ğin Cer­ra­hi­si ve Gele­cek­te­ki Eği­tim’, Prof. Dr. Ser­dar Bulun Ute­rin lei­om­yo­ma­la­rın teda­vi­sin­de kök hüc­re­le­rin hede­fe otur­tul­ma­sı’, Prof. Dr. Karl Oli­ver Kagan Gele­cek­te­ki sağ­lı­ğı­mız için gebe­li­ğin oluş­tur­du­ğu pen­ce­re’, Prof. Dr. Kazu­hi­ro Kawa­mu­ra Pri­mer over yet­mez­li­ğin­de yeni infer­ti­li­te teda­vi­le­ri’ sunum­la­rı­nı gerçekleştirecekler.

 Kong­re, Prof. Dr. Ceana Nez­hat mode­ra­tör­lü­ğün­de, biri Fransa’dan diğe­ri ise ABD’den olmak üze­re iki inte­rak­tif can­lı cer­ra­hi sunu­ma ev sahip­li­ği yapacak.

36 fark­lı ülke­den 150’ ye yakın konuş­ma­cı­nın yer ala­ca­ğı 11. Türk Alman Jine­ko­lo­ji Kongresi’nde; ser­vi­kal kan­ser ulu­sal tara­ma prog­ra­mı HPV DNA ile tara­ma şek­lin­de yapı­lan düzen­le­me­ler, erken meno­po­za gir­me ris­ki olan kadın­lar için yeni geliş­ti­ri­len yumur­ta don­dur­ma yön­tem­le­ri, azal­mış over rezer­vin­de çığır aça­bi­lecek teda­vi yön­tem­le­ri, anne ölüm­le­ri­ni önle­ye­bi­lecek detay­lı çalış­ma­lar, anne kanın­da bebe­ğe ait DNA par­ça­la­rı­nın ince­len­me­si ile ilgi­li detay­lı çalış­ma­lar, Mini­mal inva­zif cer­ra­hi” ola­rak isim­len­di­ri­len ve çağı­mı­zın yeni cer­ra­hi akı­mı olan robo­tik cer­ra­hi, bu cer­ra­hi yön­te­mi­nin avan­taj­la­rı ve ope­ras­yon son­ra­sı olum­lu etki­le­ri, sezer­yan doğum oran­la­rı­nın azal­tıl­ma­sı ile ilgi­li çalış­ma­lar, öne çıkan konu baş­lık­la­rı olacak. 

Jine­ko­lo­ji dün­ya­sın­da çığır aça­bi­lecek bir­çok yeni yön­te­min, meto­dun açık­la­na­ca­ğı, inte­rak­tif sunum­lar, can­lı cer­ra­hi­ler­le renk­len­di­ri­lecek 11. Türk Alman Jine­ko­lo­ji Kong­re­si’ne dün­ya­nın fark­lı ülke­le­rin­den ve Türkiye’den 1500’e yakın dok­to­run katıl­ma­sı bekleniyor.

Prof. Dr. Cihat Ünlü

 

İlgili Haberler

Leave a Comment