11. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri

İST­ANB­UL Tıp Fakül­te­si, Gast­ro­en­te­ro­he­pa­to­lo­ji Bilim Dalı­’­nın her yıl düzen­le­di­ği Çapa Gast­ro­en­te­ro­he­pa­to­lo­ji Gün­le­ri­’­nin 11. sinin 2628 Nisan 2012 tarih­le­rin­de Polat Rena­is­san­ce Otel-İst­anb­ul­’­da yapı­la­cak. Bu top­lan­tı­lar­da her yıl lite­ra­tür­de­ki yeni­lik­ler, İst­anb­ul Tıp Fakül­te­si pen­ce­re­sin­den yorum­la­na­rak pay­laş­mak­ta­yız. Bu yıl da hem gast­ro­en­te­ro­lo­ji ala­nın­da­ki yeni­lik­ler, hem de semp­tom­la­ra yak­la­şım­da Çapa ekolü”nü anla­tı­la­cak. İlg­inç olgu­la­rı da içe­ren inte­rak­tif top­lan­tı­lar­la dene­yim­ler paylaşılacak.
Geniş Bil­gi İçin: Kong­re Bilim­sel Sek­re­ter­ya­sı: Prof. Dr. Kadir Demir İ.Ü. İ. T. F. İç Has­ta­lık­la­rı AD. Gast­ro­en­te­ro­he­pa­to­lo­ji BD. Tel: (0212) 414 20 00, Orga­ni­zas­yon Sekreteryası:Serenas Turizm, Tel: (0212) 282 33 73, www.capagastro2012.org

İlgili Haberler

Leave a Comment