10 SORUDA OSTEOPOROZ RİSKİNİZİ ÖĞRENİN

Dr. Gül­se­ren Kayalar

Memo­ri­al Anka­ra Has­ta­ne­si Fizik Teda­vi ve Reha­bi­li­tas­yon Bölümü’nden Uz. Dr. Gül­se­ren Kaya­lar, aşa­ğı­da­ki soru­lar­dan bir veya bir­ka­çı­na evet” ceva­bı veren kişi­ler kemik eri­me­si açı­sın­dan risk altın­da oldu­ğu uya­rı­sın­da bulun­du. Kaya­lar, Bu kişi­ler vakit kay­bet­me­den uzma­na baş­vu­ra­rak, fizik­sel muaye­ne, kan-idrar test­le­ri, rönt­gen ve kemik yoğun­lu­ğu ölçü­mü yap­tır­ma­lı­dır” dedi.

1) Anne veya baba­nız­da basit bir zor­lan­ma veya hafif bir düş­me son­ra­sın­da kal­ça kırı­ğı oldu mu? Sır­tın­da kam­bur­luk geliş­ti mi?
2) Ken­di­niz­de hafif zor­lan­ma sonu­cun­da kırık oluş­tu mu?
3) 45 yaşın­dan önce meno­po­za gir­di­niz mi? (Kadın­lar için)
4) Son bir yıl için­de boyu­nuz 3 san­ti­met­re­den faz­la kısal­dı mı?
5) Vücut küt­le indek­si­niz 19 kg/m2’nin altın­da mı?
6) Üç aydan daha uzun süre kor­ti­zon içe­ren ilaç kul­lan­dı­nız mı?
7) Roma­to­id art­rit has­ta­lı­ğı­nız var mı?
8) Gün­lük süt veya süt ürün­le­ri tüke­ti­mi­niz yeter­siz mi?
9) Gün­lük direkt güneş ışı­ğı­na maruz kal­ma süre­niz 10 daki­ka­dan az mı?
10) Siga­ra içi­yor musunuz?

İlgili Haberler

Leave a Comment