10 KOAH’lıdan 1’i hastalığının farkında

dunya_koah_gunu_h10148Türk Toraks Der­ne­ği Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Arzu Yor­gan­cı­oğ­lu, KOAH­’ın nefes yol­la­rın­da mik­rop­lar­la oluş­ma­yan ilti­hap­lan­ma­ya bağ­lı ve iler­le­yi­ci bir akci­ğer has­ta­lı­ğı oldu­ğu­na dik­kat çeke­rek, has­ta­lı­ğı görül­me sık­lı­ğı­nın  40 yaş üstü yetiş­kin­ler­de yüz­de 1520 oldu­ğu­nu vur­gu­la­dı. 40 yaş üstü her 5 kişi­den birin­de KOAH oldu­ğu­nu, ancak has­ta­la­rın sade­ce 10’da biri­nin has­ta­lı­ğı­nın far­kın­da oldu­ğu­nu belir­ten Yor­gan­cı­oğ­lu, Yak­la­şık 10 KOAH has­ta­sı­nın sade­ce biri dok­to­ra baş­vur­muş ve doğ­ru tanı ala­bil­miş­tir. Bu durum­da, ülke­miz­de bulu­nan 35 mil­yo­na yakın KOAH­’­lı has­ta­nın sade­ce 300500 bini ken­di­sin­de has­ta­lık oldu­ğu­nu bil­mek­te­dir” dedi.
KOAH’ın iler­le­yi­ci bir has­ta­lık olma­sı­na kar­şı önle­ne­bi­lir ve teda­vi edi­le­bi­lir oldu­ğu­nun altı­nı çizen Prof. Dr. Yor­gan­cı­oğ­lu, siga­ra­nın bıra­kıl­ma­sı ve ilaç teda­vi­si­nin yanı sıra haf­ta­nın 5 günü 30 daki­ka süre ile yürü­yüş yap­ma­nın gerek­li tüm fizik­sel akti­vi­te ihti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­ca­ğı­nı kaydetti.

BİR ALEV­LEN­ME­NİN MALİ­Y­ETİ 10 BİN TL
Öte yan­dan ülke­miz­de her yıl bin­ler­ce kişi­nin yaşa­mı­nı yitir­me­si­ne yol açan KOAH’ın teda­vi­si kamu kay­nak­la­rı­na önem­li bir mali­yet de geti­ri­yor. Türkiye’de yıl­da 26 bin has­ta KOAH nede­ni ile yaşa­mı­nı yiti­rir­ken, KOAH alev­len­me­si geçi­ren bir has­ta­nın Türkiye’ye mali­ye­ti ise 10 bin TL’yi geçe­bi­li­yor. İlaç ve aşı fir­ma­sı GlaxoSmithKline’ın (GSK) des­te­ği ile Prof. Dr. Meh­met Polat­lı ve Prof. Dr. Sim­ten Mal­han tara­fın­dan hazır­la­nan KOAH’ın Türkiye’deki Mali­ye­ti” baş­lık­lı sağ­lık eko­no­mi­si çalış­ma­sı, has­ta­lı­ğın Tür­ki­ye eko­no­mi­si için yükü­nü orta­ya koyu­yor. Bir has­ta­lı­ğın top­lum­da görül­me­si­nin sade­ce bire­yin veya dev­le­tin har­ca­dı­ğı para­sal mali­yet­ler değil, aynı zaman­da mane­vi mali­yet­ler ve has­ta­lık­tan dola­yı erken ölüm­le­rin, sakat­lan­ma­nın ve işgü­cü kay­bı­nın mali­ye­ti anla­mı­na gel­di­ği­ni belir­ten Prof. Dr. Meh­met Polat­lı Ülke­miz için önem­li bir has­ta­lık olan KOAH, hem eko­no­mik hem de top­lum­sal yük­tür. Bu çalış­ma ile KOAH alev­len­me­le­ri­nin Tür­ki­ye­’­ye olan eko­no­mik yükü­nü orta­ya koy­mak isti­yo­ruz” diyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment