10 HIV taşıyıcından 4’ü virüsün farkında değil

GSK Tür­ki­ye, HIV ala­nın­da far­kın­da­lık yarat­mak ama­cıy­la Ken­din için 1 Ara’lık” adın­da bir kam­pan­ya baş­lat­tı. www.kendinicin1aralik.org adre­sin­den ula­şı­lan kam­pan­ya­ya #dokun eti­ke­ti ile fotoğ­ra­fı­nı sos­yal med­ya­da pay­la­şan her­kes des­tek ola­bi­li­yor. Kam­pan­ya, HIV’in toka­la­şa­rak, sarı­la­rak, doku­na­rak bulaş­ma­dı­ğı­na vur­gu yap­mak ama­cıy­la dokun” tema­sı­na odak­la­nı­yor. Konuy­la ilgi­li bil­gi veren uzman­lar şu çar­pı­cı rakam­la­rı açıkladı:

  • Dün­ya­da HIV ile yaşa­yan insan sayı­sı 36,7 mil­yon. Bu sayı­nın 34,9 mil­yo­nu yetiş­kin iken, 1,8 mil­yo­nu ise çocuk.
  • 2015 yılı iti­ba­riy­le 1,1 mil­yon kişi­nin ise bu virüs sebe­biy­le haya­tı­nı kay­bet­ti­ği görülüyor.
  • Bugü­ne kadar tüm dün­ya­da 35 mil­yon kişi bu virüs sebe­biy­le haya­tı­nı kaybetti.
  • Türkiye’de 12.541 HIV vaka­sı­nın oldu­ğu­nu ve bu vaka­la­rın her yıl art­tı­ğı­nı görüyoruz.
  • Günü­müz­de 20 yaşın­da tanı alan bir has­ta­nın 53 yıl yaşam bek­len­ti­si var.
  • HIV pozi­tif kişi­le­rin yüz­de 40’a yakı­nı­nı virü­sü taşı­dı­ğı­nın far­kın­da değil.

ÜÇ TİP TEST VAR 

HIV test­le­ri olduk­ça etki­li olsa da, hiç­bir test virü­sü, bulaş­ma­sı­nın hemen aka­bin­de tes­pit ede­me­mek­te­dir. Tes­tin enfek­si­yo­nu ne kadar süre­de orta­ya çıka­ra­ca­ğı, kul­la­nı­lan test tipi gibi fak­tör­le­re bağ­lı ola­rak deği­şir. HIV teş­hi­sin­de, anti­kor tes­ti, kom­bi­nas­yon veya dör­dün­cü-nesil test­le­ri, ve nük­le­ik asit tes­ti (NATs) olmak üze­re üç tip test kullanılır.

İlgili Haberler

Leave a Comment