10 böbrek hastasından 4’üne çare geliyor

Arzu Çiftçi Kurçenli, Prof. Dr. Tevfik Ecder
Arzu Çift­çi Kur­çen­li, Prof. Dr. Tev­fik Ecder

BÖB­REK / HAZİ­R­AN 2016

Dün­ya­nın fark­lı ülke­le­rin­de uygu­la­nan ve önü­müz­de­ki dönem­de ilk kez Türkiye’de de haya­ta geçi­ri­lecek olan ilaç teda­vi­si, poli­kis­tik böb­rek has­ta­lı­ğı­nın teda­vi­sin­de yeni bir umut oldu. Böb­rek yeter­siz­li­ği­nin önde gelen neden­le­rin­den biri olan ve ülke­miz­de sayı­la­rı 75 bine yak­la­şan poli­kis­tik böb­rek has­ta­la­rı için kuru­lan has­ta der­ne­ği, has­ta­la­rı bilinç­len­dir­me çalış­ma­la­rı­na baş­la­dı ve her yıl 10 Mayıs günü Poli­kis­tik Böb­rek Has­ta­lı­ğı Günü ola­rak ilan edil­di. İlaç Türkiye’ye Abdi İbr­ah­im Otsu­ka tara­fın­dan getirilecek.

En sık görü­len yaşa­mı teh­dit edi­ci kalıt­sal has­ta­lık­lar­dan olan ve teda­vi edil­me­di­ği tak­dir­de erken dönem­de böb­rek yeter­siz­li­ği ile bir­lik­te diya­liz ve böb­rek nak­li­ne ihti­yaç duyu­lan Poli­kis­tik Böb­rek Has­ta­lı­ğı­nın teda­vi­sin­de yeni bir ilaç teda­vi­si bulun­du. Önü­müz­de­ki dönem­de Türkiye’de ilk kez dene­necek olan teda­vi yön­te­miy­le, erken teş­his edi­len has­ta­lar uzun bir süre diya­liz ve böb­rek nak­li­ne gerek olmak­sı­zın daha iyi bir yaşam kali­te­si­ne sahip olacak.

TEDA­Vİ DEV­RİM NİTELİĞİNDE”

Türkiye’de her 10 böb­rek has­ta­sın­dan 4’ünde rast­la­nan ve böb­rek yeter­siz­li­ği­nin önde gelen neden­le­rin­den biri olan has­ta­lık ile ilgi­li bil­gi veren Türk Nef­ro­lo­ji Der­ne­ği Kis­tik Böb­rek Has­ta­lık­la­rı Çalış­ma Gru­bu Baş­ka­nı Prof. Dr. Tev­fik Ecder, bugü­ne kadar teda­vi­si olma­yan has­ta­lık için geliş­ti­ri­len yeni ilaç teda­vi­si­nin bir dev­rim nite­li­ğin­de oldu­ğu­nu söy­le­di. Ecder, Teda­vi edil­me­di­ği tak­dir­de, has­ta­la­rın çoğun­da erken dönem­de böb­rek yeter­siz­li­ği­nin geliş­ti­ği ve orta­la­ma 60 yaşın­dan önce böb­rek nak­li ya da diya­liz teda­vi­si ihti­ya­cı orta­ya çıka­ran bu has­ta­lık, en sık görü­len yaşa­mı teh­dit edi­ci kalıt­sal has­ta­lık­lar­dan biri. Ülke­miz­de de böb­rek nak­li yapı­lan ya da diya­liz teda­vi­si alan her 10 has­ta­dan 1’i poli­kis­tik böb­rek has­ta­sı ola­rak bili­ni­yor. Dün­ya­da has­ta­lı­ğın iler­le­me­si­ni önle­yi­ci ya da yavaş­la­tı­cı teda­vi­le­rin bulu­na­bil­me­si için yürü­tü­len yoğun çalış­ma­lar neti­ce ver­di ve umut veri­ci bir geliş­me yaşan­dı. İlk kez bir teda­vi­nin kist­le­rin büyü­me hızı­nı ve böb­rek yeter­siz­li­ği­nin iler­le­me­si­ni yavaş­la­ta­bi­le­ce­ği görül­dü” dedi.

Poli­kis­tik böb­rek has­ta­lı­ğı­nın en sık görü­len kalıt­sal has­ta­lık­lar­dan oldu­ğu­na ve erken yaş­lar­da teş­hi­sin öne­mi­ne dik­kat çeken Ecder, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: Bu has­ta­lık­ta, baş­ta böb­rek­ler olmak üze­re bir­çok organ­da kist adı veri­len, içi sıvı dolu kese­cik­ler çoğa­lıp büyü­me­ye baş­lar. Özel­lik­le böb­rek­ler, sağ­lık­lı kişi­ler­de­ki­ne göre, bir­kaç kat daha büyük hale gele­bi­lir ve has­ta­lar­da ağrı, kana­ma ve kist için­de enfek­si­yon gibi bir­çok belir­ti ve bul­gu­ya neden olur. Ayrı­ca bu has­ta­lık­ta, kan basın­cı yük­sek­li­ği bulu­nur ve kalp-damar has­ta­lık­la­rı­na yat­kın­lık artar. Kan basın­cı ölçü­mü ve idrar tet­ki­ki gibi basit yön­tem­ler­le şüp­he­le­ni­len ve ult­ra­son ile tes­pit edi­le­bi­len bu has­ta­lı­ğa sık­lık­la eriş­kin dönem­de tanı konur. Bu teda­vi saye­sin­de, erken tanı konan has­ta­lar ilaç yön­te­miy­le teda­vi­ye baş­la­na­rak has­ta­lı­ğın iler­le­me­si­nin önü­ne geçi­lecek ve has­ta­lar uzun bir süre diya­liz ve böb­rek nak­li­ne gerek olmak­sı­zın daha iyi bir yaşam kali­te­si­ne sahip olacak.”

bobrekHAS­TA DER­NE­Ğİ KURULUYOR

Türk Nef­ro­lo­ji Der­ne­ği, Kis­tik Böb­rek Has­ta­lık­la­rı Çalış­ma Gru­bu tara­fın­dan baş­la­tı­lan ve Türkiye’deki has­ta­lar­da far­kın­da­lı­ğı artır­mak, has­ta ve has­ta yakın­la­rı ara­sın­da­ki ile­ti­şi­mi ve daya­nış­ma­yı güç­len­dir­mek­le bir­lik­te has­ta­lık eği­ti­miy­le yaşam kali­te­si­nin korun­ma­sı­nı sağ­la­mak ama­cıy­la Poli­kis­tik Böb­rek Has­ta­la­rı Der­ne­ği kuru­lu­yor. Der­ne­ğin baş­kan­lı­ğı­nı yürü­tecek olan Arzu Çift­çi Kur­çen­li, kısa süre için­de inter­net site­si­nin yayın­da ola­ca­ğı­nı, bu site saye­sin­de has­ta üye kayıt­la­rı­nın tek bir veri taba­nın­da top­la­na­ca­ğı­nı belirtti.

Ülke­mi­ze özgü has­ta­lık veri­si oluş­tur­mak ve daha iyi bir sağ­lık hiz­me­ti sun­mak için Türk Nef­ro­lo­ji Der­ne­ği tara­fın­dan oluş­tu­ru­lan PKB kayıt çalış­ma­sı” da can­lan­dı­rı­lı­yor. Bugün iti­ba­riy­le sayı­sı 1000 olan ve önü­müz­de­ki dönem­de sayı­sı arta­cak olan has­ta kayıt­la­rıy­la oluş­tu­ru­la­cak çalış­ma­nın sonuç­la­rı peri­yo­dik ola­rak, kong­re­ler­de, bilim­sel plat­form­lar­da sağ­lık pro­fes­yo­nel­le­ri­ne akta­rı­la­cak, sağ­lık oto­ri­te­si ve kamu­oyu ile pay­la­şı­la­cak. Has­ta ve has­ta yakın­la­rı­na yöne­lik, video taban­lı, kap­sam­lı bir eği­tim seti dağı­tı­la­rak, erken dönem­de tanı kona­bil­me­si ve has­ta­nın nef­ro­lo­ji uzma­nı­na yön­len­di­ril­me­si için, birin­ci basa­mak sağ­lık sis­te­mi­ne yöne­lik eği­tim çalış­ma­la­rı­nın yapıl­ma­sı da plan­la­nan pro­je­ler arasında.

Has­ta­lık far­kın­da­lı­ğı­nın top­lum­da da yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı ama­cıy­la, Türk Nef­ro­lo­ji Der­ne­ği tara­fın­dan ilan edi­len Ulu­sal Poli­kis­tik Böb­rek Has­ta­lı­ğı Günü” her yıl 10 Mayıs’ta çeşit­li etkin­lik­ler ile kutlanacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment