1. Uluslararası Gelişimsel Pediatri Kongresi İstanbul’dan start alıyor

pediatri-kongresiKASIM 2015

1. Ulus­la­ra­ra­sı Geli­şim­sel Pedi­at­ri Kong­re­si ve 2. Ulu­sal Geli­şim­sel Pedi­at­ri Kong­re­si, 25 Ara­lık 2015’te İstanbul’da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Dün­ya­nın pek çok ülke­sin­de geli­şim­sel risk­le­ri ve zor­luk­la­rı, özel gerek­si­nim­le­ri ve engel­le­ri olan mil­yon­lar­ca çocuk, yeter­li des­tek göre­me­di­ğin­den daha geliş­miş ülke­ler­de ula­şa­bi­le­cek­le­ri geli­şim­sel potan­si­yel­le­ri­ne ula­şa­mı­yor. Ulus­la­ra­ra­sı Geli­şim­sel Pedi­at­ri Kong­re­si, geli­şim­sel pedi­at­ri ala­nın­da ve çocuk­luk döne­min­de geli­şim ve engel­ler konu­sun­da çalı­şan kli­nis­yen­le­ri, araş­tır­ma­cı­la­rı, savu­nu­cu­la­rı ve poli­ti­ka geliş­ti­ri­ci­le­ri ulus­la­ra­ra­sı ve disip­lin­ler üstü bir çatı altın­da” buluş­tu­ra­rak bu eşit­siz­li­ğin gide­ril­me­si­ne des­tek olma­yı amaç­lı­yor. Ulus­la­ra­ra­sı Geli­şim­sel Pedi­at­ri Kong­re­si iki yıl­da bir Ulus­la­ra­ra­sı Engel­li­ler Günü olan 3 Aralık’ta düşük ya da orta gelir­li bir ülke­de düzen­le­necek. 2017 Kong­re­si de Mum­bai Hindistan’da yapılacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment