Kalbimizde son durum

Ulus­la­ra­ra­sı katı­lım­lı, Türk Kalp ve Damar Cer­ra­hi­si Der­ne­ği 14. Kong­re­si, bu yıl 2600’e yakın hekim, hem­şi­re ve per­füz­yo­nist katı­lı­mı ile ger­çek­leş­ti­ril­di. Ulu­sal Vas­kü­ler ve Endo­vas­kü­ler Cer­ra­hi Der­ne­ği, Fle­bo­lo­ji Der­ne­ği, Türk Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği, Cle­ve­land Kli­nik, Euro­pe­an Vas­cu­lar Cour­se, Euro­pe­an Veno­us Cour­se, Azer­bay­can Urek ve Damar Cer­ra­hi­si Cemiyeti’nin bilim­sel kat­kı­la­rıy­la prog­ram daha güç­lü hale getirildi.

65 yaş ve üze­rin­de­ki erkek­le­rin bir kalp ve damar cer­ra­hı­na baş­vur­ma­la­rı­nı öner­dik­le­ri­ni belir­ten Türk Kalp ve Damar Cer­ra­hi­si Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Anıl Z. Apay­dın, Aort deni­len vücu­du­mu­zun en büyük atar­da­ma­rı­nın karın böl­ge­sin­de­ki balon­laş­ma­sı ris­ki altın­da­ki kişi­ler­de anev­riz­ma” deni­len damar balon­laş­ma­sı olup olma­dı­ğı önce­den sap­ta­na­bi­lir­se, cer­ra­hi giri­şim ile yaşam­sal teh­li­ke orta­dan kal­kar. Bazı ülke­ler­de 65 yaş üze­rin­de­ki her erkek bu has­ta­lı­ğın yaka­la­na­bil­me­si için tara­ma prog­ram­la­rı çer­çe­ve­sin­de kont­ro­le çağı­rıl­mak­ta­dır” dedi.

Her balon­laş­ma­nın cer­ra­hi müda­ha­le gerek­tir­me­ye­bi­le­ce­ği­ne de işa­ret eden Prof. Apay­dın, Açık ya da kapa­lı han­gi yön­te­min seçi­le­ce­ği­ne kişi­nin yaşı­na, önem­li baş­ka sağ­lık sorun­la­rı olup olma­ma­sı­na ve ana­da­mar balon­laş­ma­sı­nın yeri­ne göre karar veri­lir” diye konuştu.

ROBO­TİK KALP AME­Lİ­Y­AT­INDA AVRU­PA BİRİNCİSİYİZ
Kalp kapak has­ta­lık­la­rı­nın teda­vi­sin­de 2000’li yıl­la­rın başın­dan iti­ba­ren kate­ter yön­te­mi ile yapı­lan işlem­le­rin kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­dı­ğı­nı hatır­la­tan Türk Kalp ve Damar Cer­ra­hi­si Der­ne­ği Yöne­tim Kuru­lu Üye­si Op. Dr. Murat Sar­gın, şu bil­gi­le­ri ver­di: Örne­ğin şu an Alman­ya­’­da kalp kapak giri­şim­le­ri­nin yarı­sın­dan faz­la­sı küçük kesi veya kate­ter yön­tem­le­ri ile yapıl­mak­ta. Amerika’da da ben­zer oran­lar söz konu­su. Kalp ope­ras­yon­la­rın­da robo­tik tek­no­lo­ji­nin kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­ma­sı ise yine 2000’li yıl­la­rın baş­la­rın­da ger­çek­leş­ti. Bu yön­tem ile kalp kapak ope­ras­yon­la­rı, koro­ner bypass işlem­le­ri, kalp tümör­le­ri­ne yöne­lik yapı­lan ope­ras­yon­lar, nabız düzen­siz­lik­le­ri­nin teda­vi­si ve doğuş­tan gelen bazı kalp anor­mal­lik­le­ri­nin düzel­til­me­si ger­çek­leş­ti­ri­le­bil­mek­te. Ülke­miz­de de genel ola­rak bu tarz­da küçük kesi veya robo­tik yön­tem­le uygu­la­nan teda­vi­le­rin sayı­sın­da hız­lı bir artış göz­lem­len­mek­te. Örne­ğin şu an Avru­pa­’­da en faz­la robo­tik kalp ame­li­yat­la­rı­nın yapıl­dı­ğı ülke Tür­ki­ye. Aslın­da bu yön­tem­le­rin ana hede­fi sade­ce koz­me­tik açı­dan bir fay­da sağ­la­mak değil, kla­sik ope­ras­yon­lar ile kıyas­lan­dı­ğın­da bu yön­tem­le­rin en önem­li artı­sı has­ta­nın daha erken dönem­de nor­mal yaşan­tı­sı­na veya iş orta­mı­na dön­me­si­ne ola­nak sağ­la­ya­bil­me­si. Bunun yanın­da ame­li­yat sıra­sın­da veya son­ra­sın­da görü­len bazı tıb­bi avan­taj­la­rı da müm­kün ola­bil­mek­te. Bu neden­le şu an için kalp has­ta­lık­la­rı­nın teda­vi­sin­de küçük kesi, robo­tik yön­tem­ler has­ta­la­ra suna­bi­le­ce­ği­miz cid­di birer alter­na­tif oluşturmakta.”

İlgili Haberler

Leave a Comment